ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ

ТЕРИТОРІЇ МІСТА ВУГЛЕДАРА

І. Загальні положення

Правила благоустрою території міста Вугледара (надалі – Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Правила благоустрою території міста Вугледара – документ, яким регламентується порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою.

Правила сприяють забезпеченню в місті Вугледарі чистоти і порядку на об’єктах благоустрою. За порушення Правил винна особа притягується до адміністративної відповідальності, відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Правила розроблені відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про планування та забудову територій», «Про дорожній рух» та інших нормативно-правових актів.

1.1.У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

господарський суб'єкт – підприємства, організації, установи незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, а також приватні підприємці, що здійснюють підприємницьку та іншу господарську діяльність на території міста;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, проїздів, шляхів, площ, прибудинкових територій, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історика-культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах міста;

власна територія – частина міської території, що має площу, межі, місце розташування, правовий статус та інші характеристики, що відображаються у державному земельному кадастрі, що знаходиться у власності, надана у користування або оренду юридичним та фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності;

прилегла територія — територія, що знаходиться за межами власної території і включає розташовані в безпосередній близькості до неї:

1)​ тротуари, зелені зони на всій ділянці домоволодіння;

2)​ для житлово-експлуатаційних організацій проїжджі частини вулиць з неудосконаленим покриттям;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок;

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

органи місцевого самоврядування – міська рада у місті Вугледарі, яка представляє інтереси територіальної громади і приймає від її імені рішення, та виконавчий комітет, створений міською радою;

автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

мала архітектурна форма функціонального призначення (для здійснення підприємницької чи господарської діяльності) – невелика споруда площею забудови до 30 м2, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення – невелика споруда, що зводиться під час благоустрою території для комфортабельних умов проживання у місті та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог (лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, альтанки, тощо).

1.2. Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.3. Правила, які прийняті Вугледарською міською радою, в межах наданих їй повноважень є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території міста об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами, які перебувають на території міста.

1.4. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках мають право вносити пропозиції до цих правил, а також приймати участь у їх виконанні та контролі за їх виконанням.

ІІ. Утримання територій об’єктів благоустрою

2.1. Комплексний благоустрій

Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території міста (квартал, парк, сквер, бульвар, вулиця,) робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителям та гостям міста.

Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюється на основі відповідних державних програм, генерального плану розвитку міста, транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів благоустрою територій та проектів забудови території міста з урахуванням природнокліматичних умов і містобудівних особливостей Вугледара, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів.

Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над або під інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

Проектна документація на виконання робіт з благоустрою території, прокладання підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, правил забудови та затверджується замовником в установленому порядку.

План благоустрою та озеленення земельної ділянки у місті Вугледарі виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

2.2. До об’єктів благоустрою міста належать:

1) території загального користування:

а) парки (спортивні майданчики, дитячі майданчики та інші), сквери;

б) пам’ятники культурної та історичної спадщини;

в) бульвар;

г) вулиці, дороги, проїзди, пішохідні доріжки;

д) кладовище;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) прилеглі до будівель та споруд території;

4) закріплені зони інженерних мереж;

5)території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

2.3. Елементами благоустрою є:

1) покриття вулиць, доріг, проїздів, бульвара, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) будівлі і споруди системи інженерного захисту територій;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7)обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків;

8) малі архітектурні форми;

9) інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

2.4. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці та громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

2.4.1.Користуватись об'єктами благоустрою міста;

2.4.2.Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста;

2.4.3.Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

2.4.4.Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

2.4.5.Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста: озелененні та утриманні в належному стані прибудинкових територій, територій котеджної забудови, парків, площ, вулиць, кладовища, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

2.4.6.Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста або призводять до її нецільового використання;

2.4.7.Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

2.4.8.Звертатись до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою;

2.4.9.Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

2.5.Обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою

Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від їх відомчої належності і форм власності, підприємці, громадяни, які мають житлові будинки, будівлі та споруди іншого призначення у особистій власності або користуванні, зобов'язані забезпечувати:

2.5.1.Постійне утримання територій та об'єктів у належному санітарно-технічному стані, своєчасний ремонт об'єктів, фарбування фасадів, будівель і малих архітектурних споруд, благоустрій та озеленення прилеглих територій, косіння газонів, встановлення урн, оновлення табличок із назвами вулиць та номерних знаків на будинках, назв підприємств, установ, організацій, тощо. В разі відсутності технічних чи інших можливостей проводити дані роботи, керівники підприємств, організацій, установ повинні укласти угоду на проведення цих робіт зі спеціалізованим підприємством.

Межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території встановлюються від меж закріплених територій до дороги, включаючи прибордюрну частину.

При відсутності з будь-якого боку об'єктів і споруд іншої організації, межа прилеглої території визначається на відстані 15 м від огорожі підприємства, організації, установи, власних ділянок громадян.

Межами прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків визначається ділянка в радіусі 5 метрів від кута споруди.

2.5.2.Встановлення урн:

- торгівельними підприємствами - біля входу і виходу з приміщення, біля торгових кіосків, павільйонів та інших споруд;

- підприємствами, організаціями, установами, іншими суб'єктами господарювання - напроти своїх будівель, біля входу і виходу з приміщень;

- підприємствами комунального господарства - в парках, скверах, на площі, пішохідних тротуарах, зупинках автотранспорту та інших об’єктах благоустрою, які за ними закріплені.

Урни повинні постійно утримуватись у належному технічному стані і звільнятись від сміття по мірі їх накопичення.

2.5.3. Обладнання спеціальних майданчиків з встановленням огорожі та облаштуванням під'їздів до них з твердим покриттям для встановлення контейнерів під побутові відходи.

2.5.4. Укладання договорів зі спеціалізованими підприємствами міста на вивіз сміття, опалого листя та відходів згідно з санітарними паспортами та здійснення своєчасної сплати за вивіз сміття та опалого листя відповідно до діючих тарифів.

Договори на вивіз сміття, опалого листя та відходів на наступний рік укладаються юридичними та фізичними особами із спеціалізованими підприємствами не пізніше, ніж за два місяці до кінця поточного року.

Складання сміття та промислових відходів, вивезення їх у не визначені для цього місця, а також спалювання на території міста забороняється.

Забороняється складування будівельних матеріалів, винесення сміття, прибраного з територій підприємств, організацій, установ, прибудинкових територій, тротуарів, на газони.

2.5.5.Укладання договорів із спеціалізованими підприємствами на вивіз будівельних відходів на початок будівництва.

Після закінчення будівництва чи ремонту об'єкта у двотижневий термін вивезти з його ділянки сміття.

2.5.6.У разі демонтажу малих архітектурних форм зобов'язані у двотижневий термін виконати відновлення земельної ділянки.

2.5.7.Систематичне і своєчасне знищення бур'янів, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях.

Якщо суб’єкти господарювання не мають можливості самостійно виконувати роботи з косіння газонів, то вони зобов’язані укласти договір зі спеціалізованим підприємством на відповідні роботи.

2.5.8.Своєчасне очищення дахів, водостічних труб, карнизів від льоду із забезпеченням заходів безпеки, виставленням огорож тротуарів і негайним подальшим прибиранням скинутого з дахів снігу і льоду.

2.5.9.У період снігопадів очищення від снігу доріг, майданів та тротуарів необхідно починати одразу після початку снігопаду і виконувати цілодобово, не допускаючи утворення ожеледиці.

На тротуарах, силами підприємств, установ, організацій, першочергово очищуються проходи шириною не менше 1,5 метру.

Керівники усіх підприємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити заготівлю протиожеледного матеріалу за нормами не менше 1 м3 на 1 тисячу квадратних метрів площі, що прибирається.

Негайне посипання протиожеледними матеріалами доріг, тротуарів, очищення асфальтобетонного покриття від затверділого снігу та льоду здійснювати тільки лопатами, скребками і спеціальною технікою.

2.5.10.Виїзд транспортних засобів на вулиці міста в належному технічному та санітарному стані з чіткими номерними знаками, чистими кузовами, обладнаними брезентами для накриття сміття.

Перевезення всіх видів вантажів з дотриманням санітарних норм і забезпеченням чистоти під час транспортування.

2.5.11.Підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, ринок зобов'язані утримувати у зразковому порядку малі архітектурні форми, щорічно проводити їх ремонт.

2.5.12. Проведення будівельних робіт, встановлення будівельних огорож, механізмів та обладнання, побутових вагончиків тільки на підставі дозволу на їх виконання, виданого інспекцією державного архітектурно будівельного контролю.

2.5.13.Виконання планових і аварійних робіт тільки за дозволом на проведення земляних робіт, дотримуючись при цьому всіх зазначених вимог та умов, вживаючи необхідні заходи щодо повного збереження насаджень. Відновлення доріг, тротуарів, газонів здійснювати протягом 15 днів після закінчення робіт.

2.5.14.Складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання тільки на земельних ділянках, які відведені під будівництво, згідно з чинним законодавством, а також утримання даних земельних ділянок у належному санітарному стані.

2.6.Благоустрій та утримання територій житлової, виробничої та громадської забудови

До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах міста, на яких розміщені об’єкти житлової забудови, виробничі та громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.

2.6.1. Благоустрій територій житлової, виробничої та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

2.6.2. При здачі збудованих об'єктів в експлуатацію, приймання їх державною комісією здійснюється з урахуванням благоустрою прилеглих до них територій відповідно до розробленого проекту озеленення.

2.7. Забезпечення благоустрою територій підприємств, установ, організацій та прибудинкових територій

2.7.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій та утримання в належному санітарному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності, оренди чи праві користування відповідно до закону.

2.7.2. Відповідні посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну на власних та підпорядкованих територіях, відповідно до чинного законодавства.

У разі виконання самовільних робіт та незабезпечення відповідного благоустрою, відповідальність несе власник об’єкта благоустрою (балансоутримувач території) та виконавець робіт.

2.7.3. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, чи підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

2.8. Прибирання території міста

2.8.1. Роботи з прибирання території проводяться відповідно до цих Правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузевих відомств.

2.8.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та власними ділянками громадян визначені п. 2.5.1 цих Правил.

Під час проведення прибирання загальноміських територій спеціалізованими підприємствами забороняється складування змету та сміття на зеленому газоні парку, вулиці, бульвару.

2.8.3. Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться підприємствами, у яких вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал.

З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати змет та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

2.8.4. Після порубки дерев на загальноміських та прибудинкових територіях, пні повинні бути видалені протягом десяти діб.

Повалені дерева повинні бути прибрані негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від фасадів житлових будинків та виробничих будівель балансоутримувачем або спеціалізованим підприємством, яке визначено тендером. З інших територій – на протязі доби з часу виявлення.

Роботи по догляду за зеленими насадженнями на загальноміських територіях, вулицях, площах, бульварах, у кварталах повинні проводитись балансоутримувачем або спеціалізованими підприємствами, які визначені тендером та укомплектовані спеціалізованою технікою і механізмами, кваліфікованими спеціалістами.

2.9. Особливості прибирання міських територій у зимовий період

2.9.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами (пункт 3.5.12 «Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету по житлово-комунальному господарству від 17.05.2005 № 76).

2.9.2. Сніг, що прибирається на вулицях, допускається складати на газонах і на вільних територіях при забезпеченні зберігання зелених насаджень.

2.9.3. Під час посипання доріг, тротуарів протиожеледними матеріалами не допускається попадання їх на зелені зони території міста..

2.9.4. Очищення дахів від снігу та льодових бурульок проводиться своєчасно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на пішохідних тротуарах та прибудинкових територіях.

ІІІ. Забезпечення санітарного стану

3.1. Відповідальність за утримання в належному санітарному стані та благоустрій вулиць, парків, скверів, ринку, кладовища та інших об'єктів на території міста покладається:

3.1.1. Прибудинкових територій на балансоутримувача або на керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчої належності, які визначені тендером.

3.1.2. Прибудинкових територій будинків та споруд, що належать громадянам на правах приватної власності або знаходяться у користуванні, - відповідно на власників будинків і користувачів.

3.1.3. Територій, що закріплені за спортивними спорудами, об’єктами соціальної, культурно-побутової сфери, закладами освіти та медицини, - відповідно на власників (користувачів) об'єктів.

3.1.4. Прилеглих територій до автозаправних станцій (по периметру 50 метрів) на власників відповідних автозаправних станцій.

3.1.5. Зупинок автотранспорту - на керівників підприємств, організацій, установ та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, за якими закріплені зупинки.

3.1.6. Територій стадіонів, скверів, зелених зон, кладовища - на керівників підприємств, у віданні яких вони знаходяться або закріплені рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

3.1.7. Територій, що прилягають до магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок, закріплених в установленому порядку за ними, - на керівників підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Зазначені підприємства, крім прибирання території, зобов'язані забезпечити встановлення урн біля своїх підприємств, чистоту вікон та вітрин.

Власники ринку, підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту зобов'язані проводити благоустрій прилеглої території, облаштовувати газони та квітники відповідно до паспорта, погодженого з відділом містобудування та архітектури міськвиконкому. Робота ринку не повинна погіршувати санітарний стан місця його знаходження, негативно впливати на умови проживання мешканців прилеглих будинків.

Встановлення об’єктів дрібно-роздрібної торгівельної мережі юридичними та фізичними особами на території міста проводиться на підставі дозволу, виданого відповідним структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради в установленому порядку. Торгівля у невизначених місцях забороняється.

Звільнена тара підлягає щоденному вивезенню.

3.1.8. Територія кладовища - на керівника підприємства, на балансі якого воно знаходиться або за яким воно закріплене рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

3.1.9. Територій, відведених під забудову - на керівників підприємств та організацій, на фізичних осіб, яким відведені ці земельні ділянки рішенням міської ради.

3.1.10. Територій, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій, а також біля опор і в межах охорони ЛЕП - на керівника комунального підприємства, на балансі якого вони знаходяться.

3.1.11. Територій, що прилягають до котельні і теплових пунктів – на керівника комунального підприємства, на балансі якого вони знаходяться.

3.1.12. Туалетів, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб - на фізичних осіб, на обслуговуванні або у власності яких вони знаходяться.

3.1.13. Майданчиків, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники і прилеглі до них території, - на керівника комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради», підприємств усіх форм власності,об'єднань, фізичних осіб. За належний технічний стан сміттєзбірників (контейнерів) несе відповідальність їх власник.

3.2 Вивезення твердих побутових відходів за планово-регулярною системою за договорами з організаціями, підприємствами і громадянами здійснюється спеціалізованими підприємствами.

Вивіз промислових відходів на полігон твердих побутових відходів здійснюється підприємствами відповідно до укладених договорів.

3.3. Підприємства, які надають послуги, служби виконавчого комітету міської ради відповідно до їх функціонального призначення зобов'язані:

3.3.1. Вести систематичну роз'яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного його виконання.

3.3.2. Затверджувати норми накопичення твердих побутових відходів для житлових будинків, установ, закладів та підприємств громадського призначення.

3.3.3. Контролювати стан експлуатації та утримання зелених насаджень незалежно від форм власності, виконання робіт по озелененню, під час будівництва перевіряти правомірність видалення зелених насаджень;

3.3.4. При прийомі в експлуатацію будівель та споруд, встановлювати їх власникам зони прибирання прилеглої озелененої території в розмірах, що перевищують встановлені цими Правилами.

3.3.5. Складати акти, протоколи на порушників санітарного режиму і передавати матеріали до адміністративної комісії.

3.3.6. Проводити систематичний вилов бродячих собак і котів на території міста.

3.3.7. Плата за вивіз відходів проводиться за існуючими тарифами відповідно до норм накопичення у терміни, визначені договором.

3.3.8. Відсутність договору на вивіз відходів та створення несанкціонованих смітників тягне за собою цивільно-правову і адміністративну відповідальність відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.4.Відповідальним посадовим особам підприємств, організацій, установ, громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності забороняється:

3.4.1. Утримувати на балконах і лоджіях тварин, птахів, мити балкони зливанням води.

3.4.2. Витрушувати одяг, килими, інші речі у під'їздах, парадних входах до будинків, із балконів, лоджій і вікон, кидати з балконів і вікон різні предмети.

3.4.3. Розміщувати оголошення, афіші, плакати на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших, не визначених для цього місцях.

3.4.4. Самовільно, без дозволу балансоутримувача (землекористувача),

влаштовувати городи на прибудинкових територіях.

3.4.5. Розпивати спиртні напої у місцях загального користування

3.4.6. Порушення тиші на вулицях, бульварі, в гуртожитках, житлових будинках та в інших місцях загального користування у заборонений час ( с 22.00 до 6.00) не допускається. За узгодою з міською радою заборонений час може переглядатися.

3.4.7. Без відповідного дозволу виконавчого комітету міської ради проводити на вулицях, площах, в кварталах роботи щодо прокладення водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж.

3.4.8 Складати на газонах, загальноміських та прибудинкових територіях будівельні та інші матеріали, будівельне сміття.

3.4.9.Забруднювати вулиці при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

3.4.10.Допускати заростання бур'янами газонів, квітників, прилеглих до будинків територій та інших об'єктів, що знаходяться у їх володінні та користуванні.

3.4.11.Спалювати сміття, опале листя, гілки, побутові, промислові та інші відходи на території міста, забруднювати її хімічними та іншими розчинами.

3.4.12.Торгувати з рук, із машин або іншим чином у невстановлених місцях.

3.4.13.Ходити та їздити по газонах, зривати квіти, ламати гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших місцях загального користування.

3.4.14.Власники гаражних боксів, розташованих на прибудинковій території забов'язані утримувати данні об'єкти у чистоті та порядку, здійснювати їх фарбування та прибирання прилеглої території в межах 3-х метрів за периметром.

3.4.15.Забруднювати екскрементами собак та кішок сходові клітини та інші місця;

3.4.16.Паркувати автомототранспорт в місцях проходження міських комунікацій, біля під'їздів будинків, перешкоджаючи роботі комунальних служб, міліції та швидкої допомоги, пожежної служби;

3.4.17.Вигулювати домашніх тварин на території бульвару, дитячих майданчиках та в місцях загального користування;

3.4.18. В’їзд автотранспорту, крім технологічного, до місць масового відпочинку і зелених зон. Біля місць масового відпочинку людей визначаються виконавчим комітетом міської ради зони для стоянки автотранспорту.

3.4.19. Звалювати сміття, тверді та побутові відходи на території міста, а також в місцях масового відпочинку, зелених насадженнях. Тверді відходи повинні вивозитись лише до спеціально відведених місць.

3.4.20. Здійснювати мийку, ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів, купання тварин на прибудинкових територіях, на дорогах, тротуарах, газонах.

3.4.21. Здійснювати забудову територій міста з порушенням встановленого порядку, а саме, без відповідного дозволу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області.

3.4.22. Перекриття вулиць, шляхів до будівель, житлових будинків та споруд без погодження з органами ДАІ, відділом житлово-комунального господарства виконкому.

3.4.23. Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі, газони, квітники.

3.4.24. Знесення аварійних та сухостійних зелених насаджень без дозволу комісії, затвердженої відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.4.25. Проводити ремонтні роботи без дозволу на проведення земляних робіт, встановленого зразку. Протягом 15 днів після закінчення робіт відновлювати благоустрій земельної ділянки (дорога, тротуар, газон, зелені насадження).

3.4.26. Підприємства, організації, установи, за якими закріплені місця масового відпочинку людей, забезпечують достатньою кількістю сміттєзбірників та прибирання території.

IV. Утримання територій підприємств, установ та організацій

4.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання, в орендному користуванні зобов’язані:

4.1.1. Утримувати в належному стані території, надані їм у встановленому законом порядку.

4.1.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини).

4.1.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та у встановлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.1.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.1.5. У процесі утримання об’єктів (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані

4.1.6. Відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

4.1.7. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт.

4.1.8 Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд та інших елементів благоустрою, проводити ремонтні та реставраційні роботи стін, балконів, покрівлі тільки на підставі дозвільної документації, оформленої у встановленому порядку.

4.1.9. Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд.

4.1.10. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

V.Утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

5.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання.

5.2.Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції, інженерному захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними приписами контролюючих органів.

5.3.Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи згідно із законодавством України.

5.4. Балансоутримувачі, незалежно від форм власності зобов’язані:

5.4.1.Організувати технічне обслуговування будівель і споруд інженерних систем і обладнання.

5.4.2. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд на території міста.

5.4.3.Своєчасно здійснювати роботи по підтриманню фасадів будинків, споруд, їх елементів у належному технічному та безпечному для пішоходів, обслуговуючого персоналу стані.

5.4.4.Дотримуватись вимог системи весняного і осіннього оглядів фасадів та будинків і засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік.

5.4.5.Перепланування квартир та приміщень житлових будинків може проводитись тільки після прийняття відповідного рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

5.4.6.Слідкувати за тим, щоб житлові будинки мали номерні знаки і покажчики назв вулиць.

5.5.Посадові особи будівельних організацій зобов’язані:

5.5.1.Забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари шляхом обладнання виїздів з будівельних майданчиків твердим покриттям

5.5.2.Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів по недопущенню пилоутворення на територіях об’єктів.

5.5.3.Не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами.

5.5.4.Вивозити будівельні відходи з будівельних майданчиків не менше одного разу на тиждень.

VІ.Відповідальність за збереження зелених насаджень

6.1.Відповідальність за збереження зелених насаджень протягом всього року, за вирізку сухих и поламаних гілок несуть керівники підприємств та органіацій.

6.2.Державний контроль та нагляд здійснюється виконкомом Вугледарської міської ради.

6.3.Постійний контроль за утриманням, веденням обліку, планування, озеленення та благоустрою здійснює відділ житлово-комунального господарства виконкому.

6.4.На Комбінат комунальних підприємств покладається відповідальність за якість та рівень озеленення, утримання і експлуатацію всієї інфраструктури міста.

6.5​ .Висадку дерев, чагарників, квітників впроваджують та забезпечують підприємства, організації та мешканці за погодженням з комунальним відділом міського виконкому.

6.6​ . Видалення дерев, чагарників і т.п. можна проводити при наявності розпорядження міського голови та ордера на виконання цих робіт.

6.7. Вирубка сухостою проводиться силами власника після погодження з відділом житлово-комунального господарства міської ради.

VIІ. Санітарне очищення території

7.1. Санітарне прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів здійснюється шляхом своєчасного прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, контейнерів відповідної ємності для твердих побутових відходів та своєчасного вивезення вмісту контейнерів.

7.2.Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі) зобов’язані укладати договори на вивезення та утилізацію сміття.

7.3.Контейнери для збирання сміття та вторинних матеріалів повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається. Контейнерні майданчики влаштовують на відстані від вікон та дверей житлових будинків, але не більше 100 метрів від входів до під’їздів.

Після вивозу сміття контейнери, спеціальні майданчики необхідно очищати від сміття постійно та промивати і дезінфікувати не менше одного разу на десять днів (крім зимового періоду).

7.4.Якщо на прибудинкову територію немає в’їздів для сміттєвозів внаслідок ремонтних або інших робіт, контейнери необхідно тимчасово установити, а переносні контейнери слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення їх негайно прибирати до місць зберігання.

7.5.Великогабаритні відходи: старі меблі, металобрухт тощо повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках, вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом по мірі накопичення, але не рідше двох разів на тиждень.

7.6.Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках забороняється.

7.7.На територіях підприємств, установ, організацій, ринку, парків, скверів, біля установ культури, освіти, медицини, торговельних об’єктів, на зупинках автотранспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття.

Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються в належному санітарному і технічному стані.

7.8.Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбуються не менше двох разів на рік – навесні і восени. Урни фарбуються не менше одного разу на рік.

IX.Утримання доріг та шляхопроводів

9.1.Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до вимог «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

9.2.1.Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу та сколу, ліквідація ожеледі та боротьба зі слизькістю.

9.2.2.Забороняється переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень.

9.2.3. Сніг з тротуарів прибирати механічним способом або вручну.

-Боротьбу з ожеледицею і слизькістю на тротуарах і внутрішньоквартальних дорогах слід вести фрикційним способом, використовуючи протиожеледний матеріал

9.3. Дорожні знаки

9.3.1. Дорожні знаки, правила їх застосування та розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ-2586, ДСТУ-3308 та вимогам «Правил дорожнього руху», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 103.

Дорожня горизонтальна та вертикальна розмітки, вимоги до її форми та розмірів, способів нанесення та матеріалів, що використовуються визначаються ДСТУ-2587 «Розмітка дорожня».

9.4. Огородження

При виконанні на дорогах робіт, пов’язаних із розриттям, огородження ділянки повинно відповідати вимогам ДСТУ-2735-94 «Огородження дорожні».

Х. Розміщення та утримання малих архітектурних форм

10.1. Розміщення та утримання малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в місті обов’язково передбачають заходи щодо запобігання пошкодження об’єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття.

У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метри.

10.2. Біля стаціонарних малих архітектурних форм (павільйонів, кіосків) повинна бути встановлена урна для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території в радіусі 5 метрів.

10.3. Проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортом, затвердженим відділом містобудування та архітектури.

10.4. Забороняється розміщення МАФ в охоронних зонах інженерних мереж.

10.5. На об`єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати об`єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски, тощо.

ХІ. Розміщення та утримання зовнішньої реклами

11.1. Розміщення, контроль за утриманням, демонтаж зовнішньої реклами в м. Вугледар повинно відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067.

Рекламні засоби розміщуються згідно з дозволом, який видається на підставі рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради відділом містобудування та архітектури.

11.2. Забороняється самовільне або з порушенням вимог дозвільної документації встановлення рекламних засобів.

ХІІ. Вимоги до облаштування та утримання будівельних майданчиків та місць проведення робіт

12.1. Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

12.2.До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик відповідно до проектів організації будівництва та виконання робіт.

12.3.Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розриття повинні мати охайний зовнішній вигляд: вичищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та насипів.

Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.

12.4.Організації, які виконують роботи на проїзній частині вулиць повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху: дорожніми знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками.

12.5.На огорожах будівельних майданчиків або сітчастих огорожах, на фасаді будівель можливе розміщення реклами, соціальних плакатів, художнього оформлення або іншої інформації.

При цьому розміщення комерційної реклами та інформації проводиться при наявності оформленого дозволу в установленому законом порядку.

12.6.Для виконання всіх видів розриття, які виконуються на міських вулицях, і розташованих на них дорогах, тротуарах – підприємство, яке безпосередньо виконує земляні роботи, повинно отримати дозвіл в комунальному відділі житлово-комунального господарства міської ради.

Розміщення і прокладка підземних, інженерних мереж в м.Вугледарі виконується відповідно до проектів, погодженими з усіма відповідними службами міста.

У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені належні умови для руху транспорту та пішоходів:

- виставлятись попереджувальні знаки;

- встановлюватись огорожа стандартного зразку.

Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера залишається за організацією, яка виконує роботи.

Відновлення асфальтового покриття місць розкопок, розташованих на проїжджих частинах вулиць, здійснювати тільки спеціалізованими дорожньо-транспортними організаціями, які забезпечують необхідну якість відновлюваних робіт.

При виконанні робіт забороняється:

засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиці, тротуари на виділених для виконання робіт ділянках;

- псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою;

-залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

-займати зайві площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

-захаращувати проходи і проїзди у кварталі, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

ХІІІ.Порядок отримання ордеру на тимчасове порушення благоустрою

13.1.​ Дозвіл на виконання земляних робіт на вулицях, площах, міста Вугледара з тимчасовим порушенням благоустрою, на період виконання земляних і монтажних робіт, пов’язаних з прокладанням нових, реконструкції та ремонту існуючих інженерних мереж та споруд в м. Вугледарі надається відділом житлово-комунального господарства Вугледарської міської ради

13.2.Мешканцям міста забороняється виконувати будь-які земляні роботи, пов’язані з розкопкою тротуарів, доріг на вулицях міста.

Всі громадяни зобов’язані виконувати земляні роботи за розробленою проектною документацією і після отримання дозволу.

ХІV. Проведення загальноміських заходів

14.1. Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальноміських заходів вимог «Правил благоустрою території міста Вугледара» здійснює виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

14.2. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

14.3. Монтаж сцени, декорацій, встановлення технічних та автотранспортних засобів розпочинається на місці проведення заходів не раніше одного дня до заявленого часу проведення масового заходу, або за погодженням.

14.4. На місцях проведення, під час масових акцій, забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі) та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та інше).

XV. Відповідальність за порушення Правил

15.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста притягуються особи, винні у:

15.1.1. Порушенні, встановлених державних стандартів, норм і «Правил благоустрою території міста Вугледара».

15.1.2. Проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням вимог закону України «Про планування та забудову території» та державних будівельних норм.

15.1.3. Порушенні вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи» та «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів».

15.1.4. Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою.

15.1.5. Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою.

15.1.6. Знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення.

15.1.7. Забрудненні (засміченні) території.

15.1.8 Неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, тощо.

15.1.9. Відсутності проведення благоустрою та озеленення прилеглої території.

15.2. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов’язана скласти та видати офіційний документ – припис, який є обов’язковим для виконання у вказаний термін особами, які його отримали.

Якщо виявлені порушення стосуються робіт з озеленення, благоустрою, косіння газонів, прибирання території, відсутності урн, порушник повинен усунути виявлені порушення в десятиденний термін після надання припису.

15.3. Посадова особа контролюючого органу (згідно п. 16.1), яка під час перевірки об’єкту благоустрою виявила порушення вимог Правил благоустрою, зобов’язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень, протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

15.4. Після складання протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

ХVІ. Контроль виконання Правил

16.1. Контроль за станом благоустрою міста, дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог цих Правил, здійснюється комунальним підприємством “Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради”, Комбінатом комунальних підприємств, відділом містобудування та архітектури міськвиконкому, Вугледарським МВ ГУМВС України в Донецькій області.

Уповноважити складати протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 152 Адміністративного Кодексу України за порушення цих Правил відповідальних осіб комунального підприємства Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради”, відділу містобудування та архітектури міськвиконкому, Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області.

За виявлені порушення благоустрою уповноважені посадові особи оформляють приписи та складають протоколи про адміністративні правопорушення.

XVІІ. Прикінцеві положення

17.1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

17.2. У разі оренди території, будівель і приміщень порядок утримання їх у належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі оренди.

17.3. Посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою у місті Вугледарі, вказані в даних Правилах, а також можуть бути передбачені рішенням Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету.

XVІІІ. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила

1. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

2. Закон України «Про місцеве самоврядування України»;

3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

4. Закон України «Про відходи»;

5. Закон України «Про основи містобудування»;

6. Закон України «Про планування та забудову територій»;

7. Закон України «Про дорожній рух»;

8. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення;

10. Наказ Державного комітету по житлово-комунальному господарству від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;

11. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий

населенных мест»;

12. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 103 «Про затвердження Правил дорожнього руху»;

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони».

Затверджено рішенням

міської ради від 18.08.2010 №5-63-15