Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

5. Створення середовища комфортного для проживання населення

 

5.1. Ринок праці, зайнятість населення

Головна мета – забезпечення повної, продуктивної зайнятості, розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць, детінізація зайнятості.

Основні завдання на 2012 рік:

зменшення дисбалансу попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці шляхом професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки незайнятого населення;

розширення форм та підвищення якості надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним;

сприяння професійній підготовці та трудовій зайнятості осіб, які потребують додаткового соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в тому числі молоді, громадян з обмеженими фізичними можливостями;

підвищення якості робочої сили шляхом професійного навчання та підвищення кваліфікації;

розширення форм роботи щодо орієнтації молоді на здобуття робітничих професій;

сприяння легалізації праці, виявлення фактів неформальних трудових відносин і забезпечення відповідного оформлення стосунків з найманими працівниками.

Кількісні та якісні критерії ефективності зайнятості:

створення 400 нових робочих місць;

працевлаштування за сприянням служби зайнятості не менше 250 незайнятих громадян;

забезпечення тимчасовою зайнятістю шляхом залучення до участі в оплачуваних громадських роботах 217 незайнятих громадян;

охоплення професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації 100 безробітних.

 

5.2. Доходи населення та заробітна плата

Головна мета – підвищення рівня заробітної плати, недопущення заборгованості по заробітній платі на економічно активних підприємствах міста, підвищення рівня життя населення.

Збереження обсягів промислового виробництва та поліпшення фінансових показників роботи вугільних підприємств дозволить

забезпечити у 2012 році подальше підвищення рівня заробітної плати та, відповідно, збільшити обсяг фонду оплати праці.

За прогнозом середньомісячна заробітна плата штатних робітників в галузях економіки порівняно з 2011 роком зросте на 11,8 % і складе 4796 грн.

Фонд оплати праці при умові збереження чисельності працівників у вугільній галузі зросте на 12 % і складе 473,7 млн. грн.

Збереження обсягів виробництва, фонду оплати праці, поліпшення стану виплати заробітної плати дозволить збільшити доходи місцевого бюджету.

Поліпшення стану виплати заробітної плати

Завдяки позитивним зрушенням, що відбулись в економіці міста, певній роботі виконавчого комітету міської ради вирішена проблема своєчасності виплати заробітної плати, погашення заборгованості з її виплати.

Заборгованість з заробітної плати в місті  відсутня. При виконавчому комітеті міської ради працює комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності, основним завданням якої є погашення заборгованості по заробітній платі.

Враховуючи позитивні результати, що намітились у вирішенні проблеми погашення заборгованості з заробітної плати, протягом 2012 року продовжуватиметься робота щодо контролю за станом виплати заробітної плати в місті.

 

5.3. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Головна мета – забезпечення належного рівня життя людей похилого віку на засадах соціальної справедливості, посилення стимулів до праці, легалізація заробітної плати та зайнятості.

Основні завдання на 2012 рік:

підвищення розмірів пенсій шляхом їх індексації відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення та проведення перерахунків пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, порівняно з попереднім роком;

забезпечення виконання плану надходжень власних коштів  до бюджету Пенсійного фонду;

забезпечення зменшення недоїмки по страхових внесках, пені та штрафних санкціях;

здійснення контролю за додержанням пенсійного законодавства, своєчасністю і повнотою виплати пенсій та грошової допомоги, цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Кількісні та якісні критерії ефективності зайнятості:

збільшення доходів до Пенсійного фонду на 14,7 %

зменшення боргу до бюджету фонду на 16,3 %

 

5.4. Соціальний захист населення

 

Головна мета – реалізація права громадян на соціальний захист, що ґрунтується на наданні тим з них, хто опинився в складних життєвих обставинах, комплексу соціальних пільгових послуг з урахуванням нових реалій. Діяльність з надання соціальних пільгових послуг будуються на постійному аналізі та зворотному  зв’язку.

Основні завдання на 2012 рік:

впорядкування видів державної соціальної допомоги, здійснення заходів щодо посилення адресності соціальної підтримки окремих груп населення з урахуванням матеріального стану та умов проживання,

модернізація  програми житлових субсидій шляхом вдосконалення  механізмів їх надання та впровадження соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг;

урахування рівня доходів  при наданні  всіх видів  пільг (крім пільг для осіб, які мають  виняткові  заслуги перед Батьківщиною);

заохочення громадян до активної життєвої позиції та прагнення підвищити рівень життя своєї сім’ї власними зусиллями;

формування інформаційної бази отримувачів державної соціальної допомоги;

забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, передбачених на виконання програм соціального захисту населення;

модернізація інформаційних і комунікаційних технологій та удосконалення зв’язків з громадськістю через створення сучасної технічної бази та розвиток інформаційно-аналітичної системи;

формування єдиної бази даних отримувачів державної соціальної допомоги та Єдиного реєстру осіб, які мають право на пільги, інтегрованих з базами даних (реєстрами) Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України, державної служби зайнятості, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, державних органів реєстрації актів цивільного стану;

Ресурсне забезпечення:

У 2012 році планується здійснити 22 заходи на суму 21809,6 тис. грн., у тому числі:

- за рахунок місцевого бюджету – 31,1 тис. грн; державного бюджету – 21753,5 тис. грн.; інших джерел – 25,0 тис. грн.

 

5.5. Розвиток гуманітарної сфери

5.5.1. Охорона здоров’я населення

Головна мета комплексної цільової програми розвитку системи охорони здоров’я спрямована на реалізацію прав жителів територіальної громади на одержання первинної кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги, збереження і покращення здоров’я населення, задоволення інтересів і потреб людей в сфері охорони здоров’я, раціонального використання  фінансових і матеріальних ресурсів.

Основні завдання у сфері охорони здоров’я на 2012 рік:

впровадження програмно-цільового методу фінансування надання первинної медико-санітарної допомоги;

організація надання первинної медико-санітарної допомоги з 01.01.2012 року Центром первинної медико-санітарної допомоги;

організація на базі поліклініки ЛПУ ЦМЛ діагностично-консультативного центру;

розширення об’єму медичної допомоги в денному стаціонарі, стаціонарі вдома та центрі хірургії одного дня;

пріоритетне фінансування первинної ланки надання медичної допомоги;

моніторинг ефективного використання ланки фонду;

підвищення професійного рівня медичних працівників;

покращення матеріально-технічної бази;

впровадження медичного страхування.

Кількісні і якісні критерії ефективності:

покращення демографічної ситуації підвищення показника народжуваності на 0,8 % та зниження показника смертності на 1,5 %, недопущення випадків малюкової та материнської смертності;

зниження захворювання на 1,5 %, первинного виходу на інвалідність - на 4%, смертності - на 1,5 %.

зменшення захворювання на туберкульоз на 10 %, виконати план  туберкулінодіагностики на 98,4 %;

забезпечення обстеження на ВІЛ/СНІД інфекцію 5 % населення;

зниження захворюваності серцево-судинних захворювань і судинно-мозкової захворюваності на 2 %;

забезпечення пільгової категорії населення медикаментами в разі амбулаторного лікування з розрахунку 6,0 гривні на місяць на 1 пільговика, ІВВ та УБД до 10,0 гривень при стаціонарному лікуванні до 40 гривень;

впровадження 5 нових методів діагностики і лікування;

Ресурсне забезпечення:

Заходи з охорони здоров’я населення будуть в основному фінансуватися за рахунок коштів міського  бюджету та позабюджетних коштів.

На 2012 рік заплановано 14 заходів на суму 1013,4 тис. грн., у тому числі з міського бюджету – 673,4 тис. грн., кошти підприємства (кошти спец. фонду) – 340 тис. грн.

Заклади охорони здоров’я приймуть участь в реалізації державних програм «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки та  «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 рок, Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки,Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки.

 

5.5.2. Освіта

 

Головна мета – поліпшення умов навчання та виховання дітей, учнівської молоді, створення умов для забезпечення доступності якісної освіти на підставі своєчасного і повного фінансування бюджету галузі.

Основні завдання на 2012 рік:

розгалужування мережі дитячих дошкільних закладів відповідно до потреб населення;

створення умов для обов’язкового охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;

забезпечення доступності якісної освіти дітей та учнівської молоді;

реалізація та поширення моделі інтегрованого та інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;

підвищення соціального статусу вчителя у суспільстві, забезпечення морального і матеріального заохочення педагогічних працівників, підвищення соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу;

сприяння подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу розвитку громадської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;

реалізація державних, регіональних та міських цільових освітніх програм.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

збільшення питомої ваги учнів, які навчаються українською мовою до 75 %;

збільшення рівня охоплення учнів профільним навчанням до 100 %;

модернізація парку комп’ютерною техніки та збільшення норми кількості учнів на 1 комп'ютер до 12;

охоплення учнів 1-11 класів гарячим харчуванням до 78,5 %;

Ресурсне забезпечення:

На виконання 8 заходів заплановано 1582,8 тис. грн., в тому числі з міського бюджету 978,0 тис. грн., інші джерела 604,8 тис. грн.

Заклади освіти приймуть участь в реалізації Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року,обласної програми “Вчитель”.

 

5.5.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Головна мета – соціальний захист, реалізація законних інтересів дітей, молоді, створення правових, соціальних і економічних умов функціонування сім’ї, реалізація права дітей на сімейне виховання, в першу чергу, біологічними батьками або в прийомній сім’ї; активізація і розвиток молодіжного руху.

Основні завдання на 2012 рік:

створення сприятливих умов для активного залучення молоді до соціально-економічного,  політичного та культурного життя суспільства;

формування здорового способу життя дітей та молоді, профілактику негативних явищ  в  молодіжному середовищі;

підтримка малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей шляхом організації  громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час та під час літніх канікул (щорічно), працевлаштування молоді,  надання соціальної та матеріальної допомоги;

запровадження ефективної форми роботи з дітьми та їх біологічними батьками з метою усунення причин бездоглядності;

додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми їх усиновлення;

реалізація права дітей на сімейне виховання в першу чергу біологічними батьками або в прийомні сім’ї;

ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей;

проведення профілактичної роботи серед дітей з метою запобігання бродяжництву, розповсюдженню наркоманії, токсикоманії, алкоголізму серед них;

робота з сім’ями, в яких існує загроза передачі дитини до інтернатного закладу;

робота з поширення соціальної реклами з питань реалізації сімейної та молодіжної політики в місті;

робота направлення на виявлення соціально небезпечних явищ у молодіжному середовищі,

профілактика розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульозу, надання допомоги постраждалим або ймовірно постраждалим від торгівлі людьми.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

збільшення кількості прийомних сімей на 1 одиницю;

організація оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку (з усіх рівнів бюджетів) 744 чол.;

організація  громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час та під час літніх канікул – 30 чоловік.

Забезпечуватиметься виконання регіональної комплексної  програми  “Молодь. Сім’я. Діти.” на 2009-2015 роки; заходи щодо проведення в м. Вугледарі Всеукраїнської  молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти».

Ресурсне забезпечення:

На виконання 16 заходів заплановано 276,57 тис. грн. за рахунок:

міського бюджету 43,0 тис. грн;

державного бюджету 228,17 тис. грн;

інших джерел фінансування – 5,4 тис. грн.

 

5.5.4. Культура

 

Головна мета – реалізація політики держави в сфері культури, підвищення ролі культури в процесах соціального, культурного і економічного розвитку міста, задоволення естетичних потреб населення, створення умов для гармонійного розвитку дітей та молоді.

Основні завдання  на 2012 рік:

організація та проведення культурно- масових заходів, фестивалів, конкурсів, концертів тощо, участь в обласних мистецьких заходах та акціях;

збереження і розвиток національно-культурної самобутності, народних традицій та звичаїв, розвиток культур  національних меншин, які проживають на території м.Вугледара;

сприяння розвитку та надання допомоги самодіяльним художнім колективам, забезпечення їх участі у всеукраїнських мистецьких акціях;

-підтримка обдарованих дітей та творчої молоді;

координація роботи закладів культури різних відомств;

залучення додаткових коштів для вирішення питань життєдіяльності  закладів культури, розширення  переліку платних послуг;

підвищення кваліфікації працівників закладів культури;

-вдосконалення партнерських відносин установ культури з закладами, підприємствами і    громадськими організаціями міста.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

організація дозвілля всіх верств населення;

удосконалення системи підтримки молодих талантів;

залучення додаткових коштів для вирішення питань життєдіяльності  закладів культури,  розширення  переліку платних послуг;

придбання  комп'ютерів, оргтехніки, музичних інструментів та меблів.

Ресурсне забезпечення на 2012 рік:

На 2012 рік заплановано  5  основних  заходів, на загальну суму – 173,0 тис. грн., в т.ч. з місцевого бюджету – 140,0 тис. грн., кошти підприємства – 15 тис. грн. позабюджетні кошти – 18 тис. грн.

Участь закладів культури в реалізації програм та заходів:

Державні, Національні програми: «Державна програма  розвитку  національного книговидання  і преси України», «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р.»

Обласні програми та заходи: програма правової освіти населення Донецької області на 2011 – 2015рр.»,  Обласна програма «Культура Донеччини» на 2007 – 2012 роки», "Заходи з підготовки до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченко на період до 2014 року",  "Про Заходи щодо розвитку позашкільної освіти в Донецькій області до 2014 р.",  Регіональна комплексна програма «Молодь, Сім’я. Діти»

Міські програми та заходи: "Заходи щодо розвитку Вугледарської школи мистецтв на 2008-2013 роки”, «Програма правової освіти  м.Вугледара на 2011 - 2014 р.р.», «Про Комплексний план  дій щодо виконання  Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Вугледарі  на 2011 – 2015 рр.», «Про план заходів щодо проведення у 2009-2015рр. у м. Вугледарі Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти», «Комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти» на 2009 – 2012р.», «Міський план заходів щодо виконання Загальнодержавної  програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р.»

 

5.5.5. Фізичне виховання та спорт

 

Головна мета – створення умов для залучення населення міста до поліпшення стану здоров’я шляхом заняття фізичною культурою та спортом, подальшого розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу, розвитку спорту вищих досягнень.

Основні завдання на 2012 рік:

реалізація програми «Реконструкція басейну» та «Капітальний ремонт ДЮСШ»;

капітальний ремонт спортивної зали Вугледарського навчально-виховного комплексу «Політехнічний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;

проведення міських спортивних свят та змагань, з усіх видів спорту що культивуються в місті, для різних вікових категорій;

підготовка та організація участі спортсменів і команд міста в змаганнях вищого рівня;

посилення пропаганди здорового способу життя, активного дозвілля, шляхом висвітлення подій та підсумків міських, обласних та Всеукраїнських спортивних свят та змагань у місцевих ЗМІ.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

збільшення чисельності населення, яке систематично займається фізичною культурою і спортом на 5%;

залучення до спортивно-масових змагань та спартакіад понад 0,5 тис. осіб.;

додаткове залучення до занять фізкультурою і спортом 50 дітей і підлітків;

збереження мережі фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів за місцем проживання.

Ресурсне забезпечення:

На фінансування 8 заходів у сфері фізичної культури і спорту передбачається за рахунок обласного бюджету 604,0 тис. грн., місцевого бюджету 1468,5 тис. грн., за рахунок інших джерел - 65,0 тис. грн.

Перелік державних і регіональних програм, які будуть виконуватись у 2012 році:

Робота відділу у справах фізичної культури і спорту виконавчого комітету Вугледарської міської ради і фізкультурно-оздоровчих та спортивних закладів і організацій міста буде  спрямована на реалізацію Програми розвитку фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2012-2016 роки та регіональної програми «Спортивний майданчик» на 2010-2014 роки.

 

5.6. Житлове будівництво

 

Передбачається будівництво індивідуальних житлових будинків за кошти індивідуальних забудовників загальною площею 607 кв.м та реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку загальною площею 3426 кв.м.

Державна Програма забезпечення молоді житлом  не може бути реалізована в місті Вугледарі, тому що за останні три роки кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян на квартирному обліку зменшилась. Це в значній мірі обумовлено міграцією моло­ді за межі міста. Однією з важливих причин міграції є те, що серед молоді в теперішній час існують тенденції вибору професій, не пов’язаних з вугільною галуззю, а місто характеризує­ться моноструктурою господарського комплексу, основою якого є вугільна промисловість. Тому молоді сім’ї надають перевагу придбання житла в містах, де вони отримують роботу за фахом.

 

5.7. Розвиток житлово-комунального господарства

 

Головна мета – забезпечення населення послугами належного рівня та якості, демонополізація житлово-комунального господарства, розвиток конкурентних відносин, удосконалення системи управління, підвищення ефективності тарифної і енергозберігаючої політики у житлово-комунальній сфері.

Основні проблеми в житлово-комунальному господарстві міста:

незадовільний технічний стан основних фондів;

зростання собівартості послуг;

недостатнє фінансування на оновлення, реконструкцію та модернізацію діючих  потужностей;

значна дебіторська та кредиторська заборгованість житлово-комунальних підприємств.

Основні завдання на 2012 рік:

підвищення рівня відшкодування тарифами витрат підприємств на житлово-комунальні послуги та рівня сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги;

забезпечення беззбиткової роботи підприємств;

підвищення рівня відшкодування тарифами витрат підприємств на житлово-комунальні послуги та рівня сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги;

реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання;

проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків;

реконструкція теплових мереж;

ремонт та реконструкція водопровідних мереж за рахунок бюджетних коштів;

продовження роботи по створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

впровадження ресурсо-, енергозберігаючих технологій і обладнання (у т. ч. приладів обліку) для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів.

Ресурсне забезпечення

На фінансування 15 основних заходів передбачається спрямувати 16833,2 тис.грн., з них кошти державного бюджету 14120,8 тис. грн., кошти міського бюджету 2522,4 тис. грн., кошти підприємств – 190,0 тис. грн.

 

5.8. Забезпечення законності та правопорядку

 

Головна мета – забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, надійна охорона і забезпечення громадського порядку.

Основні завдання на 2012 рік:

здійснення заходів щодо попередження і розкриття злочинів, усунення причин та умов, що сприяють правопорушенням;

проведення заходів по дотриманню законності у місті;

проведення заходів по запобіганню вчинення злочинів на побутовому ґрунті;

забезпечення працевлаштування раніше судимих;

робота по виявленню осіб, які вживають наркотичні засоби;

проведення заходів щодо організації дозвілля неповнолітніх міста у вільний від навчання час;

здійснення заходів щодо запобігання насильства у сім’ї.

З метою вирішення поставлених завдань виконавчий комітет Вугледарської міської ради взаємодіє з місцевими службами: центром зайнятості, міськими навчальними закладами, службою у справах неповнолітніх, відділом торгівлі, державною податковою інспекцією, відділом освіти.

Ресурсне забезпечення:

У 2012 році планується здійснити 4 заходи на суму  2,0 тис.грн., у тому числі:за рахунок інших джерел – 2,0 тис.грн.

 

5.9. Охорона навколишнього природного середовища

 

Головна мета – забезпечення екологічної безпеки, стабілізація та поступове поліпшення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання і створення природних ресурсів.

Основні завдання на 2012 рік:

зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

зменшення скидів забруднюючих стічних вод;

зменшення утворення, знешкодження, утилізація та екологічне безпечне складування небезпечних відходів;

охорона і раціональне використання земель та мінеральних ресурсів.

Ресурсне  забезпечення:

Передбачається реалізація Комплексу додаткових заходів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки Донецької області на 2012 рік, першочергових заходів щодо використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів,

На фінансування основних заходів передбачається спрямувати 258,0 тис. грн., кошти фонду охорони навколишнього природного середовища місцевого бюджету – 135,0 тис. грн, кошти підприємств – 123,0 тис. грн.

 

5.10. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Головною умовою сталого розвитку суспільства в нашій країні є безпека людини, її навколишнього середовища, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів. Цивільний захист населення – це система заходів, які реалізуються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами та засобами підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що забезпечують розробку та дотримання правових норм, а також виконання організаційних, інженерно-технічних та інших заходів щодо запобігання та ліквідування надзвичайних ситуацій, спрямованих на захист населення.

Основні завдання на 2012 рік:

Виконання роботи щодо впровадження системи централізованого оповіщення міста Вугледар для своєчасного інформування керівного складу і населення.

Створення міського резерву матеріально-технічних засобів для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту відповідно до Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту.

Очікувані результати від реалізації заходів

Система централізованого оповіщення дає можливість для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань надзвичайних ситуацій до місцевих органів  виконавчої влади, керівників підприємств, організацій та установ усіх форм власності і населення та швидке реагування щодо ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру.

Матеріальні резерви створюються для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, а також  надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту підвищує рівень захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій.

Ресурсне забезпечення:

У 2012 році планується здійснити 3 заходи на суму  93,6 тис.грн., у тому числі: за рахунок місцевого бюджету – 3,0 тис.грн.

 

5.11. Розвиток інформаційного простору

 

Головна мета - підвищення якості управління містом та дійове забезпечення прозорості діяльності влади; пошук нестандартних шляхів вирішення першочергових  проблем розвитку міста на підставі вільного доступу до інформації, її обміну та створення якісного ринку інформаційної продукції; забезпечення створення сучасного іміджу міста, підвищення його інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності в межах регіону та України; подальший розвиток інформаційної інфраструктури.

Основні завдання на 2012 рік:

забезпечення прозорості при формуванні соціальної та економічної політики міською радою, виконавчими органами міської ради;

задовільнення інформаційних потреб територіальної громади і органів місцевого самоврядування з використанням різноманітних інформаційних комунікацій;

налагодження системи постійного забезпечення засобів масової інформації соціальною інформацією про діяльність органів місцевого самоврядування;

наповнення оперативною і якісною інформацією офіційного веб-сайту Вугледарської міської ради;

забезпечення створення сучасного іміджу міста, підвищення його інвестиційної привабливості і конкурентноспроможності в межах регіону та України;

подальший розвиток інформаційної інфраструктури.

Ресурсне забезпечення:

У 2012 році планується здійснити 8 заходів на суму  123,2 тис.грн., у тому числі:

за рахунок місцевого бюджету – 88,2 тис.грн.