Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

від .06.2016 №

РЕГЛАМЕНТ

Центра надання адміністративних послуг

м. Вугледара

Загальні положення

1. Регламент Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), зокрема, порядок дій адміністраторів Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями Вугледарської міської ради та положенням про Центр і регламентом Центру.

3. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який визначає засади діяльності та взаємодії адміністративних органів, які надають адміністративні послуги на території міста Вугледару (далі-адміністративні послуги), організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

4. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням Вугледарської міської ради.

5. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх посадових осіб Центру з врахуванням норм поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування.

6. У разі, якщо чинним законодавством передбачено інший порядок надання адміністративних послуг, ніж той, що визначено цим Регламентом, застосовуються норми чинного законодавства.

7. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

8. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

​ верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

​ рівності перед законом;

​ відкритості та прозорості;

​ доступності інформації про надання адміністративних послуг;

​ оперативності та своєчасності;

​ захищеності персональних даних;

​ раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

​ неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та адміністраторів Центру;

​ доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

Вимоги до приміщення Центру та розміщення інформації

9. Центр розміщується в центральній частині міста з розвинутою інфраструктурою.

На вході до Центру розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Вхід до Центру має вільний доступ для осіб з обмеженими можливостями.

На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

10. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення адміністраторами (працівниками) Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

11. Приміщення Центру оформляється для відвідувачів зонами прийому, де здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення та очікування, яка оснащується стільцями, столом, належним освітленням, тощо.

12. У Центрі біля зони очікування розміщується зона інформування, обладнана інформаційними стендами, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

13. На інформаційних стендах розміщується інформація про:

​ найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адреса веб-сайту міської ради, електронної пошти Центру;

​ графік роботи Центру (дні роботи та прийомні години);

​ перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

​ строки надання адміністративних послуг;

​ бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

​ платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

​ відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;

​ прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адреса електронної пошти;

​ Положення про Центр;

​ Регламент Центру.

14. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, повинен розміщуватись у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці. Адміністративні послуги у переліку групуються за сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

15. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у зоні інформування на стендах–накопичувачах, стелажах у вільному доступі або видаються адміністраторами (працівниками) Центру суб’єкту звернення.

16. Керівник Центру забезпечує розміщення в окремому розділі на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради інформації, зазначеної у п.13 цього Регламенту, наявності під’їзних шляхів та місць паркування, та іншої корисної для суб’єктів звернення інформація шляхом постійної актуалізації розміщеної інформації.

17. Інформація, яка розміщується у приміщенні Центру та на його інформаційних ресурсах, повинна бути актуальною, повною а також зручною для пошуку.

18. У Центрі забезпечується доступ до інформації особам з обмеженими можливостями способами, які є зручними для осіб з обмеженими можливостями.

19. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

20. На основі узгоджених рішень із суб'єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб'єктами.

21. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг у Центрі облаштовується відповідна скринька.

Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

22. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг, які надаються через Центр розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг та затверджуються Вугледарською міською радою.

23. Інформаційна картка адміністративної послуги, що надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, їх посадовими особами, які уповноважені відповідно до закону надавати адміністративну послугу, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом.

24. У разі делегування центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом відповідно до закону повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування інформаційна картка адміністративної послуги, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої відповідним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики щодо делегованого повноваження.

25. Вугледарська міська рада, а також керівник Центру можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Вугледарську міську раду, а також керівника Центру та готує відповідні пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та / або технологічних карток згідно із законодавством.

Керування чергою у Центрі

26. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центру вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

27. У Центрі здійснюється попередній запис суб’єктів звернення на прийом на певну визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника Центру на рецепції, або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

28. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

Прийняття заяви та інших документів у Центрі

29. Прийняття від суб'єкта звернення заяви (додаток 1) та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

30. Прийняття від суб'єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

31. Суб'єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

32. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб'єкта звернення, пред'являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

33. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів Інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб'єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб'єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб'єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

34. У заяві, що подається для отримання адміністративної послуги, за необхідністю зазначається дозвіл суб'єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

35. Адміністратор Центру складає Опис вхідного пакета документів у двох примірниках (додаток 2), у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб'єктом звернення до неї.

36. Суб'єктові звернення надається примірник Опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

37. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов'язаний з'ясувати прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб'єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв'язку), про що зазначається в заяві.

38. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до Журналу реєстрації вхідного та вихідного пакету документів Центру надання адміністративних послуг м.Вугледару (додаток 3) у паперовій та/або електронній формі. Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

39. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв'язку і він не містить інформації про прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб'єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою та/або його відскановану копію чи іншими засобами телекомунікаційного зв'язку.

40. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує Справу про надання адміністративної послуги (додаток 4) у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

41. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до Листа про проходження справи (додаток 5) у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб'єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб'єктів надання адміністративних послуг.

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

50. Після вчинення дій, передбачених пунктами 29-41 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов'язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб'єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в Листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб'єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

51. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб'єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки адміністратором Центру та/або надсиланням відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку або в інший спосіб.

52. Після отримання справи суб'єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до Листа про проходження справи.

53. Контроль за дотриманням суб'єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов'язків.

54. Суб'єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний:

​ своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

​ надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

55. Суб'єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається у Листі про проходження справи.

56. Адміністратор Центру у день надходження вихідного пакета документів, або не пізніше наступного робочого дня, повідомляє суб'єкта звернення про результат надання адміністративної послуги та час видачі документів у телефонному режимі. Здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до Листа про проходження справи, а також до відповідного журналу та/або реєстру в паперовій та/або електронній формі.

57. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

58. У разі не зазначення суб'єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб'єктові звернення засобами поштового зв'язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається до архівного відділу міської ради для архівного зберігання.

59. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в Журналі, у паперовій та/або електронній формі, негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб'єктові звернення.

60. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб'єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори Центру.

61. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та Справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб'єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи (документ про сплату адміністративного збору) зберігаються у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб'єкта надання адміністративної послуги.

Оскарження результатів надання адміністративних послуг

62. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через Центр результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги.

Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.

63. Скарга, яка подається до Центру, підлягає реєстрації. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги (керівник суб’єкта надання адміністративних послуг).

64. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник суб’єкту розгляду має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє керівника Центру та суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

65. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через Центр, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до Центру протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати Центр про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших

працівників Центру

66. У Центрі здійснюється обов’язкове ведення Книги скарг та пропозицій у паперовій формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів та інших працівників Центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

67. Суб’єктом розгляду скарги (суб’єкт розгляду) на дії чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників Центру є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу обов’язків керівництва виконкому, та/або суб'єкт надання адміністративної послуги (його керівник) працівники якого залучені до роботи в Центрі.

68. Суб’єкт розгляду розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, суб’єкт розгляду має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

Суб’єкт розгляду в межах своїх повноважень вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою. вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників Центру.

Графік роботи Центру

69. Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару розміщується за адресою:

м.Вугледар, вул. 30 річчя Перемоги, буд. 16.

70. Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару працює, п’ять робочих днів на тиждень (крім вихідних та святкових днів):

-​ понеділок-четвер - 07.45 - 17.00;

-​ вівторок - 07.45 – 20.00;

-​ п'ятниця - 07.45 - 15.45;

-​ вихідні дні – субота, неділя, святкові.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить:

- понеділок-четвер - 09.00 - 16.00;

- вівторок - 09.00 – 20.00;

-​ п’ятниця - 08.00 - 15.00;

- вихідні дні – субота, неділя, святкові.

Прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється без перерви на обід.

71. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

72. За рішенням Вугледарської міської ради, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Регламент розробив:

Начальник відділу-адміністратор з питань

видачі документів дозвільного характеру

та надання адміністративних послуг В.М.Пугач

Додаток 1

Центр надання адміністративних послуг

міста Вугледар

інд.85670, Донецька область, м.Вуледар, вул.30 річчя Перемоги, 16

тел. (06273) 6-55-11 факс (06273) 6-55-11

_________________________________

(кому подається)

_________________________________

_________________________________

(П І Б заявника, адреса проживання)

_________________________________

_________________________________

(номер, серія, паспорту)

_________________________________

_________________________________

З А Я В А

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» прошу надати мені адміністративну послугу: __________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи - отримувача адмінстративної послуги)

(ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи - отримувача адміністративної послуги/уповноваженої особи)

(ідентифікаційний код юридмчної особи згідно з ЄДРПОУ , або реєстраційний номер облікової картки платника податків)

(місцезнаходження юридичної.особи)

(телефон) (факс) (електронна адреса)

________________________________________________________________________________

Ознайомлений з переліком підстав щодо відмови у наданні адміністративної послуги у разі подання неповних чи недостовірних відомостей.

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних.

«_____» ___________________ 20___ _______________________

(дата звернення) (підпис заявника)

Результат надання адміністративної послуги:_________________________________________

________________________________________________________________________________

(зазначити: отримати особисто, надіслати поштою, надіслати на електронну адресу)

Заповнюється адміністратором

Реєстраційний номер________________ «______» _______________________

(дата надходження заяви)

_____________________________ ________________________

(прізвище та ініціали адміністратора) (підпис)

МП

Додаток 2

Центр надання адміністративних послуг

міста Вугледар

інд.85670, Донецька область, м.Вуледар, вул.30 річчя Перемоги, 16

тел. (06273) 6-55-11 факс (06273) 6-55-11

_______________________ _________________________

(число місяць рік) (реєстраційний номер)

ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:

(назва адміністративної послуги)

Заявник ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові або найменування юридичної особи)

№ п/п Перелік документів
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Адміністратор Центру:

м.п _____________________ __________________________

(підпис) (прізвище ініціали)

Копію опису отримав:

_______________________ ______________________ ___________

(дата, місяць, рік) (прізвище ініціали) (підпис)

Додаток 3

Журнал реєстрації вхідного та вихідного пакету документів

Центру надання адміністративних послуг м.Вугледар

Реєстра-

ційний

номер

Дата реєстра ції вхідного пакету документів

Дані суб’єкта звернення

(найменування юридичної особи,

ПІБ фізичної особи)

Назва адміністративної послуги ПІБ адміністратора Центру що прийняв документи

Дата реєстрації вихідного пакету документів

(результату)

Відмітка про видачу результату надання адміністративної послуги (ПІБ, підпис суб’єкта звернення)

Відмітка про відмову у видачі результату надання адміністративної послуги

(ПІБ, підпис суб’єкта звернення)

1 2 3 4 5 6 7 8
               

Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється гербовою печаткою міської ради або виконавчого комітету міської ради.

Додаток 4

Центр надання адміністративних послуг

м.Вугледар

85670, Донецька область, м.Вугледар, вул.30 річчя Перемоги, 16

тел. (06273) 6-55-11 факс (06273) 6-55-11

СПРАВА № ________

ПРО НАДАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

«_____» ________________ 20___ р.

________________________________________________________________________________________________________________________

(П.І.Б. фізичної особи, ФОП, повне найменування юридичної особи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

Додаток 5

Центр надання адміністративних послуг

м.Вугледар

85670, Донецька область, м.Вугледар, вул.30 річчя Перемоги, 16

тел. (06273) 6-55-11 факс (06273) 6-55-11

ЛИСТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СПРАВИ

від «_____»_______________20___ р. реєстраційний номер ______________________

прийнятої адміністратором

________________________________________________________________________________

(П.І.Б. посадової особи)

від суб’єкта звернення: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(П.І.Б. фізичної особи, ФОП, повне найменування юридичної особи)

для надання адміністративної послуги: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

виконавець: ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ (назва суб’єкта надання адміністративної послуги)

Кількість днів на опрацювання__________ Термін виконання до «___»_________20___р

Відомості про послідовність дій (етапів) необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг:

1.Передача вхідного пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

№ з/п Прізвище, ініціали адміністратора Центру що передав документи для опрацювання Дата та час передачі пакету документів

Особистий підпис

адміністратора Центру

особиста печатка

       
       
       
       
       
№ з/п

Суб’єкт надання адміністративної послуги

що отримав документи для опрацювання та передав опрацьований пакет документів

Дата та час отримання/передачі пакету документів Прізвище, ініціали виконавця, особистий підпис
       
       
       
       
       

2. Отримання адміністратором Центру вихідного пакету документів від суб’єкта надання адміністративної послуги:

№ з/п Прізвище, ініціали адміністратора Центру, що прийняв вихідний пакет документів Дата та час отримання пакету документів

особистий підпис

адміністратора Центру

особиста печатка

       
       
       
       
       

3.Повідомлення суб’єкта звернення про готовність результату надання адміністративної послуги:

Повідомлено ____________________________________________________________________

(Дата, спосіб повідомлення)

Адміністратор ___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

Повторно повідомлено: ___________________________________________________________

(Дата, спосіб повідомлення)

Адміністратор ___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

Поштове відправлення____________________________________________________________

(Дата відправлення, номер квитанції)

Адміністратор___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

У разі нез’явлення заявника для одержання вихідного пакету документів (результату адміністративної послуги) документи зберігаються протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передаються для архівного зберігання.

Номер Справи про надання адміністративної послуги__________________________________

_________________________________________ __________________________________

(Дата передачі для архівного зберігання) (прізвище, ініціали адміністратора) (підпис)

_________________________________________ ___________________________________

(Дата прийняття для архівного зберігання) (прізвище, ініціали архіваріуса) (підпис)