Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.02.2016  № 198
  Зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 
23 березня 2016 р. 
за № 432/28562

Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

Відповідно до Законів України „Про соціальні послуги”„Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” та на виконання Плану заходів на 2013–2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 208-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, що додається.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О.В.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мущиніна В.В.

Міністр П. Розенко
   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
29.02.2016 № 198
  Зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 
23 березня 2016 р. 
за № 432/28562

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ 
стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

І. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності (далі - соціальна послуга стаціонарного догляду), показники її якості для суб’єктів всіх форм власності, які надають цю послугу.

2. Цей Державний стандарт застосовується для:

1) організації надання соціальної послуги стаціонарного догляду:

особам похилого віку, які втратили здатність до самообслуговування;

інвалідам І і ІІ груп, які потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким не протипоказане надання соціальної послуги стаціонарного догляду (за винятком осіб зі стійкими психічними та/або інтелектуальними порушеннями);

інвалідам ІІІ групи, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким не протипоказане надання соціальної послуги стаціонарного догляду (за винятком осіб зі стійкими психічними та/або інтелектуальними порушеннями) за умови відсутності у них осіб, зобов’язаних за законом їх утримувати, або якщо ці особи з об’єктивних причин не можуть цього робити;

2) здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

3) визначення тарифу на платну соціальну послугу стаціонарного догляду.

3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги стаціонарного догляду (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі проведеного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду, у якому зазначено заходи, що здійснюються для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

моніторинг якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду - постійний чи періодичний перегляд діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, який має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, покращення та/або удосконалення надання соціальної послуги;

мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включається не менше трьох осіб з числа таких працівників: соціальний працівник, медичний працівник - лікар-терапевт або геріатр, юрист, психолог, сестра медична, сестра медична з лікувальної фізкультури, реабілітолог тощо;

надавач соціальної послуги стаціонарного догляду (далі - надавач соціальної послуги) - фахівець у сфері надання соціальних послуг, медичний працівник або мультидисциплінарна команда, який (яка) безпосередньо виконує заходи, що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду;

отримувач соціальної послуги стаціонарного догляду (далі - отримувач соціальної послуги) - особа, яка через потребу у постійному сторонньому догляді, спричинену інвалідністю, віком, станом здоров’я, потребує надання соціальної послуги стаціонарного догляду або отримує таку послугу;

соціальна послуга стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності (далі - соціальна послуга), - комплекс соціальних та реабілітаційних заходів, що здійснюється згідно з  індивідуальним планом протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу, і спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які втратили/не набули здатність до самообслуговування, з наданням їм місця проживання;

суб’єкт, що надає соціальну послугу стаціонарного догляду (далі - суб’єкт, що надає соціальну послугу), - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи - підприємці, які відповідають Критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039 „Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги”.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про соціальні послуги”„Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та інших нормативно-правових актах.

ІІ. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Соціальна послуга надається суб’єктом, що надає соціальну послугу, після визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги.

2. Підставою для отримання соціальної послуги є звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, або структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування (далі - структурний підрозділ).

3. Рішення про надання соціальної послуги чи відмова у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 10 робочих днів з дати:

звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом);

отримання суб’єктом, що надає соціальну послугу, путівки (направлення), виданої структурним підрозділом.

4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у наданні соціальної послуги, якщо він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги. Відмова повинна супроводжуватися поясненням причин та наданням довідкової інформації про можливість отримання такої соціальної послуги в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу.

5. Підставою для припинення надання соціальної послуги є:

відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги із висновком не менше двох лікарів про можливість отримувачем соціальної послуги самостійно задовольняти свої основні життєві потреби або відмова його законного представника;

перенаправлення отримувача соціальної послуги до установ, закладів або відділень тимчасового перебування, денного догляду або підтриманого проживання;

зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги;

покращення стану здоров’я;

закінчення строку дії або порушення умов договору про надання соціальної послуги;

рішення суду;

смерть отримувача соціальної послуги;

ліквідація підприємства, установи, організації, закладу, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що надають соціальну послугу.

ІІІ. Визначення ступеня індивідуальних потреб

1. Визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги організовується суб’єктом, що надає соціальну послугу, та здійснюється фахівцем у сфері надання соціальних послуг, медичним працівником або членами мультидисциплінарної команди (за потреби) із залученням отримувача соціальної послуги протягом 5 робочих днів з дати:

звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом);

отримання суб’єктом, що надає соціальну послугу, путівки (направлення), виданої структурним підрозділом.

2. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних дій та шкали оцінки виконання складних дій, наведених відповідно у таблицях 23 додатка 1 до цього Державного стандарту. Для отримання соціальної послуги сума балів, за якою визначають ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, має бути не більше ніж 62.

3. Результати визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги.

4. Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги фахівцем у сфері надання соціальних послуг, медичним працівником або членами мультидисциплінарної команди проводиться повторне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Надалі визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

ІV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на визначенні ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Індивідуальний план складається та узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником протягом 3 робочих днів з дня визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

2. Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем або його законним представником та суб’єктом, що надає соціальну послугу.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги або його законному представнику, інший залишається у суб’єкта, що надає соціальну послугу.

3. Структура індивідуального плану надання соціальної послуги включає:

загальні відомості про отримувача соціальної послуги;

заходи, що здійснюються під час надання соціальної послуги, згідно з пунктом 1 розділу VІІІ цього Державного стандарту;

періодичність та строк виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги стаціонарного догляду та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Індивідуальний план переглядається надавачем соціальної послуги разом з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником через місяць з дня початку надання соціальної послуги з метою коригування (за потреби), надалі - раз на півроку (за потреби).

V. Укладання договору про надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Із кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання з урахуванням індивідуального плану.

2. Укладення договору про надання соціальної послуги здійснюється за участю отримувача соціальної послуги або його законного представника. У разі необхідності до складання договору залучаються члени родини отримувача соціальної послуги.

3. Договір про надання соціальної послуги підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та суб’єктом. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

VІ. Місце й строки надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Соціальна послуга надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, із забезпеченням належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, денної зайнятості.

2. Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (визначений у договорі період).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної допомоги та/або його законним представником після проведення визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.

VІІ. Принципи надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Доступність соціальної послуги:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних та пристосованих для обслуговування та проживання в них осіб похилого віку та осіб з інвалідністю із забезпеченням доступності;

суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників про соціальну послугу, порядок звернення за її наданням та порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, та висвітлюється в засобах масової інформації тощо.

2. Незалежність отримувача соціальної послуги:

надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники повинні бути поінформовані про свої права та обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.

3. Захист та безпека отримувачів соціальної послуги:

надавач соціальної послуги провадить свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насилля щодо них;

отримувачам соціальної послуги або їхнім законним представникам надається інформація про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги інформуються щодо їхніх прав та обов’язків;

надавачу соціальної послуги забороняється використовувати для особистих цілей речі отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого насильства щодо надавача, про заборону зловживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин на території підприємств, установ, організацій або закладів, де надається соціальна послуга.

4. Конфіденційність інформації:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України „Про інформацію”„Про захист персональних даних”, конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та / або їхніх законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

VІІІ. Зміст соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду, передбачають (додаток 3):

забезпечення умов для стаціонарного перебування, харчуванням;

допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні;

спостереження за станом здоров’я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів;

надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації;

організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка.

2. Вимоги до виконання завдань щодо самообслуговування отримувачем соціальної послуги:

завдання особистого догляду підлягають конкретизації та реєстрації їх виконання;

заходи особистого догляду здійснюються при зачинених дверях або за ширмою та з обмеженою кількістю помічників тільки надавачем соціальної послуги, який має спеціальну підготовку та навички.

3. Отримувачу соціальної послуги з високим ступенем залежності від сторонньої допомоги надається сприяння у виконанні самостійно або за допомогою помічника таких дій:

тримати зубну щітку, вішати рушник, класти мило, відвідувати туалет тощо;

у разі виникнення у отримувача соціальної послуги проблем або дискомфорту під час здійснення заходів особистого догляду вони надавачем соціальної послуги припиняються, з’ясовуються причини та здійснюється їх перегляд;

надавачем соціальної допомоги забезпечується передача інформації іншому надавачу соціальної послуги щодо здійснення заходів особистого догляду у разі зміни, заміни, відпустки;

надавач соціальної послуги уникає виконання заходів догляду, які отримувач соціальної послуги в змозі здійснити самостійно.

4. Зміст та обсяг соціальної послуги стаціонарного догляду для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги стаціонарного догляду.

Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що складає зміст соціальної послуги, та їх періодичність наведено в додатку 3 до цього Державного стандарту.

ІХ. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги згідно зі штатним розписом, складеним в установленому законодавством порядку.

2. Безпосереднє надання соціальної послуги здійснюється надавачами соціальної послуги з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати до надання соціальної послуги інших фахівців, зокрема психологів, реабілітологів, юристів тощо.

Для виконання заходів, обумовлених в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги, суб’єкт, що надає соціальну послугу, на договірних засадах може залучати для виконання цієї роботи інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів, тощо.

3. Працівники повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним „Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги”, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324.

4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів із:

підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги;

формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги;

проведення атестації надавачів соціальної послуги.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції надавачів соціальної послуги.

6. Надавач соціальної послуги повинен проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

Х. Приміщення та обладнання

1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для здійснення заходів з надання соціальної послуги (кімнати для проживання, санітарно-гігієнічних процедур, прийому їжі, відпочинку, сну, дозвілля, приміщення для персоналу тощо).

2. Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, мають відповідати санітарним та протипожежним вимогам і бути забезпечені гарячим і холодним безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами законодавства, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з обмеженими можливостями відповідно до державних будівельних норм.

3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів з надання цієї соціальної послуги повинен мати:

твердий та м’який інвентар (меблі, постіль, одяг, посуд тощо);

мийні та дезінфікуючі засоби;

лікарські засоби для надання першої медичної допомоги;

транспорт (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів соціальної послуги, тощо.

4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надавачів соціальної послуги робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, необхідними для виконання їхніх обов’язків зі здійснення стаціонарного догляду.

ХІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, створює можливості для підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги, зокрема щодо обміну досвідом надавачів з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу.

ХІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу стаціонарного догляду

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

ХІІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Оцінка ефективності надання соціальної послуги стаціонарного догляду здійснюється під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, та надавачів соціальної послуги і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

ХІV. Документація, що застосовується під час організації процесу надання соціальної послуги стаціонарного догляду

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до установчих документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

ХV. Механізми оцінки дотримання стандарту стаціонарного догляду

1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішній та зовнішній оцінкам на відповідність професійним вимогам та законодавству України.

Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінок якості надання соціальної послуги застосовуються показники якості соціальної послуги стаціонарного догляду, наведені в додатку 4 до цього Державного стандарту.

Результати проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників, населення адміністративно-територіальної одиниці, де здійснює свою діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу.

2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, проводить не рідше ніж один раз на рік внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги, що ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3. До процедури проведення оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники.

З цією метою розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, їх законними представниками, членами їхніх сімей щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги вимогам, встановленим у цьому Державному стандарті.

4. Суб’єкти, що надають соціальну послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що здійснюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників про проведення та результати зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.

ХVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

2. Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

Начальник Управління 
у справах людей похилого 
віку та надання соціальних 
послуг


О. Суліма

  Додаток 1 
до Державного стандарту стаціонарного 
догляду за особами, які втратили 
здатність до самообслуговування 
чи не набули такої здатності 
(пункт 2 розділу ІІІ)

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ 
індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги у наданні  соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається на підставі оцінки можливості виконання елементарних та складних дій.

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду

Таблиця 1

Група рухової активності Сума балів за шкалами Бартела і Лаутона Ступінь Характеристика ступенів індивідуальної потреби
1 2 3 4
I група 127 0 Сторонньої допомоги не потребує
II група 100 - 126 1 Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль сечовиділення та дефекації, прийняття ванни, душу, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі. 
Основні види складних дій (приготування їжі, прийом ліків, користування телефоном, транспортом, ведення домашнього господарства, прибирання, прання, заняття рукоділлям, розпоряджання особистими фінансами, здійснення покупок у магазинах й отримання послуг в організаціях району, у якому мешкає) виконує самостійно й у повному обсязі. 
Пересувається поза помешканням й двором без віддалення на великі відстані. Користується транспортом. Має труднощі при підйомі крутими сходами. 
Може потребувати сторонньої допомоги при здійсненні покупок чи отриманні послуг в організаціях району, у якому мешкає. 
Незначна залежність від сторонньої допомоги. 
З огляду на наявні фактори ризику отримувач соціальної послуги може потребувати сторонньої допомоги й догляду у незначному обсязі (часткової сторонньої підтримки потребує виконання отримувачем соціальної послуги менше ніж 10 % простих та складних дій)
ІІІ група 88 - 99 2 Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі. 
Основні види складних дій (приготування їжі, прийом лікарських засобів, користування телефоном, транспортом, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі. 
Пересувається в межах двору біля помешкання й на невеликі відстані. 
Користується транспортом. Має складнощі при підйомі сходами. 
Ванну чи душ приймає самостійно, може періодично потребувати сторонньої допомоги (присутність сторонньої особи з метою уникнення травм). 
Може потребувати незначної допомоги у веденні домашнього господарства, часткової допомоги при пранні, занятті рукоділлям, у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях, віддалених від місця проживання. 
Помірно виражена залежність від сторонньої допомоги. Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 20 % простих та складних дій)
76 - 87 3 Основні види елементарних дій (вмивання, контроль сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі. 
Види складних дій (прийом лікарських засобів, користування телефоном, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі. 
Пересування в основному обмежується помешканням. Може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи із супроводом пішки або на транспорті. 
Може мати значні труднощі при підйомі сходами або не у змозі самостійно підніматися сходами без сторонньої допомоги. 
Під час прийняття ванни чи душу може потребувати часткової сторонньої допомоги. 
Може потребувати незначної допомоги при вдяганні та взуванні, при приготуванні їжі, веденні домашнього господарства, при пранні, у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях, віддалених від місця проживання. 
Помірно виражена залежність від сторонньої допомоги. 
Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 40 % простих та складних дій)
63-75 4 Основні види елементарних дій (вмивання, контроль сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі. 
Види складних дій (прийом лікарських засобів, користування телефоном, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі. 
Пересування обмежується помешканням. 
Зрідка може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи із супроводом пішки або на транспорті. 
Не може пересуватися сходами без сторонньої допомоги. 
Може потребувати часткової сторонньої допомоги при вдяганні та взуванні, при приготуванні та прийомі їжі, у веденні домашнього господарства, при пранні, у ванні чи душі. 
Потребує допомоги у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях. 
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність у сторонній допомозі й догляді, у тому числі з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 50 % простих та складних дій)
IV група 54-62 5 Основні види елементарних дій (вмивання, контроль сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі. 
Види складних дій (прийом лікарських засобів, користування телефоном, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі. 
Пересування обмежується помешканням. 
Зрідка може пересуватися на невеликі відстані із супроводом пішки або на транспорті. 
Не може пересуватися сходами без сторонньої допомоги. Може вести невелике домашнє господарство за великих затрат часу. Не може прати великі речі. 
Може потребувати часткової сторонньої допомоги у ванні чи душі, при одяганні й взуванні, під час приготування й прийому їжі. 
Потребує допомоги у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях. 
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 90 % простих та складних дій)
43 - 53 6 Може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу із частковою сторонньою допомогою. Може частково контролювати сечовиділення та дефекацію. 
Пересування в основному обмежене кімнатою. Зрідка може виходити у двір із супроводом. 
Приймає ванну чи душ зі сторонньою допомогою. Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги для рівноваги, при вдяганні, роздяганні). 
Основні види домашнього господарства вести не у змозі. Може приготувати самі прості страви й випрати невеликі речі. 
Потребує допомоги у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях. 
Може користуватись телефоном. 
Приймає ліки самостійно чи з незначною допомогою. Може розпоряджатися особистими фінансами. 
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100 % простих та складних дій, із них 60 % і більше потребують часткової сторонньої допомоги)
32 - 42 7 Може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу, приймати ванну чи душ зі сторонньою допомогою. 
Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги для збереження рівноваги, при вдяганні, роздяганні). 
Пересування обмежене кімнатою. 
При переході з ліжка на крісло іноді потребує мінімальної допомоги чи нагляду. 
Не може вести домашнє господарство, готувати навіть найпростіші страви, прати. 
Викликає труднощі самостійний прийом лікарських засобів. 
Часто не у змозі розпоряджатися власними фінансами. 
Може користуватися телефоном з незначною допомогою. 
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання й фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100 % простих та складних дій, із них тільки близько 50 % потребують часткової сторонньої допомоги)
V група 25 - 31 8 Приймає ванну чи душ, вмивається, розчісується, чистить зуби, вдягається, взувається зі сторонньою допомогою. Потребує часткової допомоги при прийомі їжі. Сечовиділення й дефекацію може контролювати повністю або частково. 
Пересування обмежене ліжком й простором навколо нього. При переході з ліжка на крісло може потребувати часткової сторонньої допомоги. Користуватися туалетом може самостійно чи зі сторонньою допомогою (крісло-туалет біля ліжка чи судно). 
Користується телефоном чи має труднощі при користуванні ним. 
Не може самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство, прати, займатися рукоділлям. 
Не може самостійно приймати ліки й розпоряджатися особистими фінансами. 
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги. Часткова залежність складає менше ніж 50 % випадків виконання простих і складних дій, обумовлена станом здоров’я й труднощами із пересуванням
12 - 24 9 Отримувач соціальної послуги постійно знаходиться у ліжку. 
Потребує сторонньої допомоги при переході з ліжка на крісло. 
Може здійснювати активні рухи у межах ліжка. Може самостійно сидіти. 
Сідає самостійно чи з незначною допомогою. Контролює сечовиділення й дефекацію частково чи повністю. Користується судном чи кріслом-туалетом
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги
0 - 11 10 Отримувач соціальної послуги постійно знаходиться у ліжку. 
Пересувається тільки зі сторонньою допомогою. 
Вмивання, купання, вдягання й роздягання, прийом їжі здійснює тільки зі сторонньою допомогою. 
Не може самостійно сідати й сидіти. Не контролює сечовиділення й дефекацію. Необхідний постійний цілодобовий догляд. 
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

2. Вивчення можливості виконання отримувачем соціальної послуги різних видів життєдіяльності здійснюється за допомогою анкетування, яке проводиться з використанням шкали оцінки можливості виконання елементарних дій (таблиця 2) та шкали оцінки можливості виконання складних дій (таблиця 3) з метою визначення:

залежності від будь-якої сторонньої допомоги (фізичної, словесної, нагляду)*;

можливості самостійно задовольняти свої основні життєві потреби;

ступеня залежності** і передбачуваної тривалості індивідуальних потреб у сторонній допомозі, причин, що їх викликають.

3. Ступінь залежності отримувача соціальної послуги від сторонньої допомоги визначається оптимальним для конкретної ситуації методом: шляхом опитування отримувача соціальної послуги, законних представників, членів його сім’ї, надавача соціальної послуги; шляхом здійснення фахівцями безпосереднього спостереження за отримувачем соціальної послуги.

4. При застосуванні зазначених шкал обрані відповіді на питання повинні відображати реальні дії отримувача соціальної послуги. Оцінка проводиться на підставі інформації за попередні 24-48 годин (у разі необхідності оцінка проводиться за довший період часу).

5. За шкалою оцінки можливості виконання елементарних дій оцінюють повсякденну діяльність людини за допомогою 10 критеріїв, що стосуються сфери самообслуговування та можливості пересуватися (таблиця 2). Оцінка рівня виконання елементарних дій здійснюється за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат складає 100 балів, мінімальний - 0 балів.

Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій

Таблиця 2

№ з/п Критерій Характеристика Бали
1 2 3 4
1 Прийом їжі Приготування до прийому їжі й прийом їжі здійснює самостійно, користується посудом, столовими приборами й побутовою технікою без труднощів 10
Приготування до прийому їжі й прийом їжі здійснює самостійно, але за довший проміжок часу 9
Приготування до прийому їжі й прийом їжі здійснює самостійно із застосуванням спеціального посуду й технічних засобів реабілітації (далі - ТЗР) 8
Насилу здійснює самостійно або за допомогою ТЗР приготування до прийому їжі й прийом їжі 7
Приймає їжу самостійно або за допомогою ТЗР, але не може приготуватися до прийому їжі (покласти їжу в тарілку чи налити рідину у стакан тощо) 6
Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги при приготуванні до прийому їжі й прийомі їжі (при розрізанні продуктів, приготуванні бутербродів), (до 25 % дій чи часу приймання їжі) 5
Необхідний постійний нагляд або часткова допомога при прийомі їжі (до 50 % дій чи часу приймання їжі) 3
Потребує значного обсягу допомоги при прийомі їжі 1
Не може самостійно приймати їжу 0
2 Купання Приймає ванну чи душ самостійно без труднощів 5
Приймає ванну чи душ самостійно з труднощами 4
Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу, наприклад при виході з ванни чи душу, при роздяганні (до 25 % дій чи часу) 3
Потребує сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу (до 50 % дій чи часу) 2
Потребує значного обсягу сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу 1
Купання здійснюється тільки зі сторонньою допомогою в межах ліжка, у тому числі за допомогою ванни-простирадла 0
3 Особистий туалет (вмивання, розчісування, чищення зубів, бриття, маніпуляції із зубними протезами) Самостійно без труднощів 5
Самостійно з труднощами 4
Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги (до 25 % дій чи часу) 3
Потребує сторонньої допомоги (до 50 % дій чи часу) 2
Потребує значного обсягу сторонньої допомоги 1
Не може самостійно 0
4 Одягання і взування Вдягається і взувається самостійно без труднощів 10
Вдягається і взувається самостійно із застосуванням ТЗР без труднощів 9
Повільно вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР 8
З труднощами вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР 7
При вдяганні і взуванні потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги, наприклад, при застібанні ґудзиків, зав’язуванні шнурків (до 25 % дій чи часу) 5
Потребує сторонньої допомоги при вдяганні і взуванні (до 50 % дій чи часу) 3
Потребує значного обсягу сторонньої допомоги при вдяганні і взуванні 1
Не може самостійно вдягатися і взуватися 0
5 Контроль дефекації Повністю контролює, за потреби може використовувати клізму чи свічки без сторонньої допомоги 10
Має функціонуючу колостому, за якою доглядає самостійно із застосуванням калоприймача 8
Інциденти не частіше 1 разу на тиждень або потребує допомоги при використанні клізми і свічок (не частіше 1 разу на тиждень) 5
Періодично (2-3 рази на тиждень) не контролює дефекацію або потребує використання клізми, яку ставить надавач догляду, або має функціонуючу колостому, за якою може доглядати самостійно з частковою сторонньою допомогою із застосуванням калоприймача 2
Практично не контролює (порушення більше 3 разів на тиждень), за колостомою доглядати самостійно не може 1
Постійно не контролює або потребує застосування клізми чи догляду за колостомою, що здійснюватиметься надавачем соціальної послуги догляду 0
6 Контроль сечовиділення Повністю контролює без сторонньої допомоги 10
Самостійно справляється з уростомою із застосуванням сечоприймача та інших спеціальних засобів або самостійно справляється з катетером 8
Випадкові інциденти не частіше 1 разу на добу 5
Періодично (2-3 рази на добу) не контролює сечовиділення або є функціонуюча уростома, за якою може доглядати з частковою сторонньою допомогою із застосуванням сечоприймача 2
Практично не контролює (порушення більше 3 разів на добу), за уростомою доглядати самостійно не може, користується підгузками 1
Постійно не контролює чи потребує використання катетера, яким не може користуватися самостійно; постійно користується підгузками або відмовляється від їх використання (внаслідок психічних порушень чи інших причин) 0
7 Відвідування й здійснення туалету Відвідує й здійснює туалет самостійно без труднощів 10
Відвідує й здійснює туалет самостійно із застосуванням ТЗР 9
Насилу відвідує й здійснює туалет із використанням крісла-туалету, ТЗР без сторонньої допомоги 7
Потребує незначної сторонньої допомоги й нагляду під час відвідування й здійснення туалету, застосування крісла-туалету, наприклад для збереження рівноваги, при роздяганні, вдяганні й інших діях 5
Потребує значної сторонньої допомоги при відвідуванні й здійсненні туалету 3
Потребує постійної сторонньої допомоги при відвідуванні й здійсненні туалету 2
Туалет здійснюється тільки із застосуванням спеціальних засобів безпосередньо у ліжку (судно, підгузки) 0
8 Вставання й перехід з ліжка Переходить самостійно без труднощів 15
Переходить за допомогою ТЗР без труднощів 12
При переході потребує нагляду (чи мінімальної допомоги) 10
Переходить самостійно чи за допомогою ТЗР з труднощами 7
Може самостійно сидіти у ліжку, при переході необхідна часткова стороння допомога 5
Може сидіти, але перехід здійснюється за постійної сторонньої допомоги 3
Може сідати й сидіти тільки за підтримки, перехід здійснюється за постійної сторонньої допомоги 1
Не може сидіти й вставати з ліжка навіть за сторонньої допомоги 0
9 Пересування Може без сторонньої допомоги пересуватися на відстань більше 500 метрів. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги 15
Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань більше 500 метрів із застосуванням ТЗР. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги 14
Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань більше 500 метрів із застосуванням ТЗР повільно і з труднощами. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги 11
Може пересуватися зі сторонньою допомогою в межах 500 метрів. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги 10
Може самостійно пройти до 100 метрів або пересувається за допомогою крісла-коляски. Пересувається по помешканню повільно із зупинками на відпочинок 5
Може пройти до 100 метрів із застосуванням ТЗР. По помешканню пересувається з труднощами 3
Може пройти до 100 метрів тільки із сторонньою допомогою. По помешканню пересувається зі сторонньою допомогою 2
Не може самостійно пересуватися на відстань більше 50 метрів чи не у змозі пересуватися 0
10 Підйом по сходах Може підніматись самостійно 10
Піднімається самостійно за допомогою ТЗР 9
Потребує багато часу для самостійного чи за допомогою ТЗР підйому по сходах 7
Потребує незначної сторонньої допомоги (чи нагляду) 5
Підніматися по сходах може тільки зі сторонньою допомогою 2
Не у змозі підніматися сходами навіть зі сторонньою допомогою 0
  Сума балів    

6. За шкалою оцінки можливості виконання складних дій оцінюють складні дії людини за 9 критеріями (таблиця 3). Оцінку рівня виконання складних дій здійснюють за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги, за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат складає 27 балів, мінімальний - 10 балів.

Шкала оцінки можливості виконання складних дій

Таблиця 3

№ з/п Критерій Характеристика Бали
1 2 3 4
1 Користування телефоном Може користуватися самостійно 3
Може користуватися тільки спеціально обладнаним телефоном (наприклад через слабкий слух чи зір) 2,5
Може користуватися з невеликою допомогою чи набираючи тільки добре знайомі номери 2
Може говорити по телефону, якщо хтось набере потрібний номер 1,5
Не може користуватися 1
2 Пересування на відстані, куди не можна дійти пішки Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі. Планує поїздки самостійно 3
Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі, після докладних словесних інструкцій 2,5
Може пересуватися самостійно, з незначною сторонньою допомогою, у тому числі громадським транспортом чи на таксі 2
Може пересуватися тільки з постійним супроводом громадським транспортом чи на таксі 1,5
Не пересувається 1
3 Дрібні покупки в магазині Може робити покупки самостійно 3
Може робити покупки з незначною допомогою 2
Робить покупки за умови сторонньої допомоги й супроводу 1,5
Не у змозі робити покупки 1
4 Приготування їжі Може готувати самостійно 3
Може готувати із напівфабрикатів 2,5
Може готувати з незначною допомогою 2
Може тільки розігрівати їжу 1,5
Не у змозі готувати 1
5 Ведення домашнього господарства Може вести самостійно 3
Може виконувати самостійно нетрудомісткі види робіт 2,5
Може вести з незначною допомогою 2
Потребує сторонньої допомоги при виконанні більше ніж половини робіт 1,5
Не у змозі вести домашнє господарство 1
6 Дозвілля, у тому числі рукоділля Дозвілля може організувати й займатися самостійно 3
Може організувати й займатися деякими видами самостійно 2,5
Може організувати дозвілля й займатися з незначною допомогою 2
Не у змозі організувати своє дозвілля й займатися самостійно 1
7 Прання Може прати самостійно 3
Може прати самостійно тільки за допомогою пральної машини 2,5
Може прати самостійно з незначною допомогою, наприклад при розвішуванні білизни 2
Потребує значного обсягу сторонньої допомоги 1,5
Не у змозі займатись пранням 1
8 Прийом лікарських засобів Може приймати лікарські засоби самостійно (із правильним дозуванням у відповідний час) 3
Може приймати ліки самостійно з незначною допомогою (хтось визначає точну дозу й нагадує про необхідність прийняти ліки) 2
Може приймати лікарські засоби самостійно, якщо хтось постійно контролює їх прийом) 1,5
Не у змозі самостійно приймати лікарські засоби 1
9 Розпорядження особистими фінансами Розпоряджається самостійно 3
Розпоряджається самостійно з незначною допомогою 2
Розпоряджається поточними витратами самостійно, але місячний бюджет розподілити не у змозі 1,5
Розпоряджатися не у змозі 1
  Сума балів    

__________ 
* Необхідність у нагляді й словесній допомозі означає, що отримувач соціальної послуги належить до категорії тих, хто потребує сторонньої допомоги (залежний). 
** Категорія “незалежний” допускає використання допоміжних технічних засобів реабілітації.

 

  Додаток 2 
до Державного стандарту стаціонарного 
догляду за особами, які втратили 
здатність до самообслуговування 
чи не набули такої здатності 
(пункт 2 розділу ІV)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 
надання соціальної послуги стаціонарного догляду *

Інформація про отримувача соціальної послуги

Прізвище, ім’я, по батькові: __________________________________________

Вік:________________________________________________________________

Стать:_____________________________________________________________

Сімейний стан:_____________________________________________________

Мова спілкування:___________________________________________________

Інвалідність, група:___________________________________________________

Ступінь індивідуальної потреби в наданні соціальної послуги стаціонарного догляду:___________________________________________________________

Додаткова інформація про отримувача соціальної послуги (за наявності): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата звернення:______________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові надавача соціальної послуги (установа): ____________________________________________________________________

Інформація щодо необхідності залучення інших фахівців:__________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Соціальна послуга Заходи, що складають зміст соціальної послуги Ресурси (обладнання, технічні засоби реабілітації, інвентар, витратні матеріали) Періодичність й термін виконання (час, що витрачається на виконання заходу) Виконавці
1 2 3 4 5
1. Стаціонарний догляд        

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       
Моніторинг / поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану (дата проведення, підпис)  

Надавач соціальної послуги Отримувач соціальної послуги

(підпис) (підпис)

*Персональні дані використовуються з метою надання соціальної послуги стаціонарного догляду, захищаються і обробляються відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних даних”.

  Додаток 3 
до Державного стандарту стаціонарного 
догляду за особами, які втратили 
здатність до самообслуговування 
чи не набули такої здатності 
(пункт 1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ, 
що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду

№ з/п Назва заходу Час на виконання заходу, хв.* Періодичність виконання заходу
1 2 3 4
1 Забезпечення умов для стаціонарного перебування, харчуванням
1.1 Надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами в стаціонарних умовах 1440 Постійно
1.2 Забезпечення одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким та твердим інвентарем і столовим посудом 1440 Постійно
1.3 Організація харчування (не менше ніж чотириразове) 480 Щоденно 
(за потреби)
2 Допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні
2.1 Годування (допомога при прийомі їжі) 25 Щоденно 
(за потреби)
2.2 Вмивання, обтирання, обмивання (допомога) 30 Щоденно 
(за потреби)
2.3 Купання (допомога) 60 1 раз на тиждень 
(за потреби)
2.4 Чищення зубів (допомога) 15 2 рази на день 
(за потреби)
2.5 Миття голови (допомога) 30 1 раз на тиждень 
(за потреби)
2.6 Розчісування (допомога) 10 Щоденно 
(за потреби)
2.7 Гоління (допомога) 20 1 раз на тиждень 
(за потреби)
2.8 Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах (допомога) 30 1 раз на тиждень 
(за потреби)
2.9 Стрижка волосся (не модельна) (допомога) 40 1 раз на місяць 
(за потреби)
2.10 Вдягання, роздягання (допомога) 15 Щоденно 
(за потреби)
2.11 Зміна натільної білизни (допомога) 15 1 раз на тиждень 
(за потреби)
2.12 Зміна постільної білизни (допомога) 20 1 раз на тиждень 
(за потреби)
2.13 Допомога у користуванні туалетом (подача і винесення судна з подальшою обробкою) 20 Щоденно 
(за потреби)
2.14 Контроль за прийомом (допомога у прийомі) лікарських засобів 15 За потреби
2.15 Допомога у користуванні катетерами, калоприймачами 40 Щоденно 
(за потреби)
2.16 Допомога у пересуванні 30 За потреби
2.16 Допомога у користуванні електроприладами, телефоном, іншими засобами комунікації 20 За потреби
3 Спостереження за станом здоров’я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів
3.1 Спостереження за станом здоров’я 20 1 раз на день 
(за потреби)
3.2 Організація надання медичної допомоги 50 За потреби
3.3 Надання першої медичної допомоги 30 За потреби
3.4 Збір матеріалів для проведення лабораторних досліджень (кал, сеча) 20 За потреби
3.5 Вимірювання артеріального тиску 10 За потреби
3.6 Закапування крапель 5 За потреби
3.7 Здійснення ін’єкцій 20 За потреби
3.8 Накладання компресів, перев’язки 30 За потреби
3.9 Промивання, змазування (вухо, горло, ніс) 15 За потреби
3.10 Проведення очищаючих клізм 60 За потреби
4 Надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації
4.1 Нагляд і допомога під час проведення реабілітаційних заходів, у тому числі трудової реабілітації 60 За потреби
4.2 Сприяння в отриманні технічних та інших засобів реабілітації 60 За потреби
4.3 Навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними та іншими засобами реабілітації 45 За потреби
5 Організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка
5.1 Нагляд і допомога під час проведення заходів культурно-масової, оздоровчо-спортивної роботи та підтримки трудових навичок 60 За потреби
5.2 Сприяння у забезпеченні книгами, журналами, газетами, іграми 30 За потреби
5.3 Допомога у написанні й прочитанні листів 30 За потреби
5.4 Сприяння у підтримці фізичного стану (допомога у виконанні лікувально-фізичних вправ) 45 За потреби
5.5 Організація доступу до форм дозвілля, що максимально наближені до загальноприйнятих (перегляд телепрограм, прослуховування радіо, відвідування концертів, кінотеатрів, вистав, лекцій, участь в екскурсіях, самодіяльних художніх колективах, гуртках, соціальних заходах тощо) 90 За потреби
5.6 Надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя, раціонального харчування тощо (бесіди, спілкування, мотивація до активності тощо) 45 За потреби

__________ 
* Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги, подано орієнтовно (як середній показник), він може відрізнятися з огляду на індивідуальні потреби, стан здоров’я, вік та вподобання отримувача соціальної послуги.

__________ 
Примітка:
заходи організовуються та здійснюються з урахуванням ступеня індивідуальної потреби, стану здоров’я, віку та вподобань отримувача соціальної послуги.
  Додаток 4 
до Державного стандарту стаціонарного 
догляду за особами, які втратили 
здатність до самообслуговування 
чи не набули такої здатності 
(пункт 1 розділу XV)

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 
надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість отримувачів соціальної послуги, у яких відбулося покращення емоційного, психологічного, фізичного стану;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги стаціонарного догляду (% від загальної кількості звернень);

кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

відповідність встановлених показників якості отриманим під час контролю.

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід - критерії оцінювання:

наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного догляду, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного догляду (у разі потреби);

2) результативність - критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою стаціонарного догляду (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга стаціонарного догляду не надавалась;

проведення опитувань, збір відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їхнім законним представникам;

розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

3) своєчасність - критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги стаціонарного догляду, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного догляду у встановлений строк;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги денного догляду;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги стаціонарного догляду зазначеним у договорі;

4) доступність та відкритість - критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу;

наявність стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги;

наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги - критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій;

наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги стаціонарного догляду положень щодо дотримання конфіденційності;

дотримання конфіденційності;

6) професійність - критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації;

наявні затверджені посадові інструкції;

розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу стаціонарного догляду;

розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів;

графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, транспорту для надання соціальної послуги стаціонарного догляду.