Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.01.2012 № 17 “Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 495 “Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1173 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності”, керуючись Законом України “Про рекламу”, п. 13а ст. 30, ст.17, ст. 18 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконкому від 18.01.2012 №17 “Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі”, а саме:

1.1 затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами у м.Вугледарі в новій редакції (додається);

1.2 пункти 2,7 рішення вважати такими, що втратили чинність;

1.3 пункти 3-6 рішення вважати пунктами 2-5.

2. Установити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами, видані до запровадження в дію даного рішення, є дійсними до закінчення терміну їх дії.

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.11.2012 № 330 “Про внесення змін до рішення виконкому від 18.01.2012 № 17 “Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі” та від 18.02.2015 № 72 “Про внесення змін до рішення виконкому від 18.01.2012 № 17 “Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі” вважати такими, що втратили чинність.

Міський голова А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

від №

ПОРЯДОК

розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі

1. Загальні положення

1.1 Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Вугледарі регулює відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті, та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.2 У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Вугледарської міської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

складний рекламний засіб — даховий рекламний засіб, для розташування якого обов’язково розробляється проектно-технічна документація;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, не вважається рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, визначеному законодавством України.

2. Загальні засади регулювання діяльності в сфері розміщення зовнішньої реклами

2.1 Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Вугледарської міської ради.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів забороняється.

2.2 На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій міста.

2.3 Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі — робочий орган група). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

2.4 До повноважень робочого органа належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії, видача дублікату дозволу;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

погодження видачі дозволу з органами та особами, зазначеними у пункті 3.4 цього Порядку;

підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

підготовка і подання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочою групою на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3. Порядок надання дозволу

3.1 Для одержання дозволу заявник подає адміністратору в Центрі надання адміністративних послуг міста Вугледар (далі — Адміністратор) заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

проектно-технічна документація (у разі розташування складних (дахових) рекламних засобів).

3.2 Адміністратор реєструє заяву в журналі, який ведеться за встановленою формою, перевіряє документи, що додаються до неї, та в той же день передає їх до робочого органу.

3.3 За наявності документів, передбачених пунктом 3.1 цього Порядку, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

3.4 Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

обласною держадміністрацією - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

3.5 Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

3.6 Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

3.7 Виконавчий комітет міської ради на найближчому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

3.8 Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

3.9 Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

3.10 Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

3.11 Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

3.12 Після отримання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами укладає договір на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності з виконавчим комітетом Вугледарської міської ради за формою згідно з додатком 3.

3.13 У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

4. Вимоги до розташування рекламних засобів

4.1 Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

4.2 Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

4.3 Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

4.4 Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 4.1-4.4 цього Порядку, є вичерпним.

4.5 Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

4.6 Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

4.7 Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

4.8 Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

4.9 Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

4.10 Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

4.11​ Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

4.12 Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

5. Визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності

5.1 Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

5.2 Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

Площа місця розташування спеціальної конструкції (S) визначається за формулою:

S=(L+2b)x(H+2c), де

L — довжина горизонтальної проекції рекламної конструкції;

b =0,5м — ширина прилеглої території по довжині проекції;

H — ширина горизонтальної проекції рекламної конструкції;

c = 0,5м - ширина прилеглої території по ширині проекції.

Для неназемного та недахового рекламного засобу (щитові рекламні засоби на стінах будівель та споруд, різного виду банерів на опорах вуличного освітлення, електромережі, контактної мережі, над проїжджою частиною доріг, тумби) площа місця їх розташування дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на паралельну їй площину.

Розміри площі зайнятої під вищезазначені рекламні засоби визначаються за формулою:

S = (L х H) = кв. м., де

L - довжина рекламного засобу;

H - висота рекламного засобу.

5.3 Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

5.4 Розрахунок розміру плати за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності (далі – місце):

Рп = (Цн хКф х Клок. х Кзон х S) (грн./рік), де

Цн — грошова оцінка 1 кв.м земельної ділянки;

Кф= 2,5 - коефіцієнт, що враховує функціональне використання землі;

Клок - локальний коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони;

Кзон - зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах економіко-планувальної зони;

S - площа місця розташування спеціальної конструкції.

Цн, Кф, Клок, Кзон — визначаються відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Вугледар.

5.5 При розміщенні соціальної рекламної інформації платня за тимчасове користування рекламними місцями не стягується.

5.6 За користування місцями для розміщення тимчасових спеціальних конструкцій, що розміщуються терміном до одного місяця, плата стягується з розрахунку, як за повний місяць.

5.7​ За тимчасове користування місцями, на яких розташовані вивіски, плата не встановлюється та не стягується.

5.8. Кошти, які сплачуються розповсюджувачами реклами за користування місцями, за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності зараховуються до міського бюджету.

6. Демонтаж, облік та зберігання рекламних засобів

6.1 Демонтажу підлягають такі рекламні засоби:

самовільно розташовані;

рекламні засоби, які внаслідок їх неналежного виготовлення або експлуатації перебувають в аварійному стані, створюють загрозу життю і здоров’ю людей або можуть заподіяти шкоду майну;

рекламні засоби, місця розташування або технологічна схема яких не відповідають дозволу;

рекламні засоби після закінчення терміну дії дозволу;

рекламні засоби, заборгованість плати за розміщення яких відповідно до договорів на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності, складає більше двох місяців;

рекламні засоби, що розміщено без укладання відповідного договору на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності.

6.2 Власники рекламних засобів повинні усунути порушення порядку розміщення рекламних засобів або демонтувати їх самостійно у термін, зазначений у повідомленні, надісланим робочим органом.

6.3 Рекламні засоби не демонтуються, якщо порушення щодо їх розміщення були в зазначений термін усунуті власниками (користувачами) рекламних засобів, про що останні письмово повідомили робочий орган.

6.4 Всі повідомлення про усунення порушень порядку розміщення рекламних засобів направляються поштою власникам (користувачам) рекламних засобів з повідомленням про вручення або вручаються їм особисто в письмовій формі.

6.5 У разі невиконання власниками (користувачами) рекламних засобів у зазначений термін вимог, вказаних в повідомленні, робочий орган готує проект рішення для винесення на розгляд виконавчого комітету про демонтаж спеціальних конструкцій.

6.6 У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: представник робочого органу, власник (користувач) рекламного засобу або його уповноважений представник, представники державних органів, місцевих служб і організацій.

6.7 Демонтаж рекламних засобів може здійснюватися без попереднього надіслання повідомлення їх власникам (користувачам) у таких випадках:

рекламний засіб розташовано самовільно;

експлуатація рекламного засобу створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну.

Про встановлення таких фактів складається відповідний акт підприємством, яке здійснює демонтаж.

6.8 Виконання демонтажу рекламного засобу фіксується актом проведення демонтажу, який підписується представниками робочого органу та особами, які були присутні під час проведення демонтажу рекламного засобу, та затверджується керівником робочого органу.

6.9 Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, один з яких залишається робочому органу, другий передається власнику демонтованого рекламного засобу одразу після оформлення акта.

У разі відмови власника демонтованого засобу підписати акт, у ньому робиться відповідний запис. Якщо демонтаж проводився без присутності власника рекламного засобу, робочий орган повинен у 3-денний термін повідомити власника (якщо місцезнаходження його відоме) про здійснення демонтажу та надіслати йому другий примірник акта проведення демонтажу.

6.10 Власник рекламного засобу має право повернути демонтований рекламний засіб в межах терміну зберігання після звернення до робочого органу на підставі таких документів:

заяви про повернення демонтованого рекламного засобу;

документа, який підтверджує право власності на демонтований рекламний засіб;

документа, який підтверджує право особи на одержання демонтованого рекламного засобу;

документа, який підтверджує оплату витрат, пов’язаних із демонтажем і зберіганням рекламного засобу.

6.11 Оплата витрат, пов’язаних із демонтажем і зберіганням рекламного засобу, здійснюється на підставі рахунків, що складаються суб’єктом господарювання, який здійснює демонтаж рекламного засобу.

6.12 Повернення майна власнику проводиться за актом про повернення власнику демонтованого рекламного засобу.

6.13 Облік та зберігання демонтованих рекламних засобів:

облік демонтованих рекламних засобів здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством;

демонтовані рекламні засоби підлягають зберіганню протягом 1 місяця.

Протягом цього часу робочий орган вживає заходів щодо встановлення власника демонтованого рекламного засобу (якщо він невідомий або невідоме його місцезнаходження) та його повернення.

6.14 У разі, коли власника демонтованого рекламного засобу не встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не вимагатиме її, таке майно визнається безхазяйним. Набуття права власності на це майно здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.15 Оцінка і реалізація майна, визнаного безхазяйним, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.16 Демонтаж, облік та зберігання спеціальних конструкцій здійснюється відповідним комунальним підприємством.

6.17 Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

7. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення

7.1 Контроль за додержанням цього Порядку здійснюють виконавчий комітет міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

7.2 У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Порядку, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7.3 Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

Керуючий справами виконкому І.В.Пономаренко

Порядок розроблено:

Головний спеціаліст відділу

містобудування та архітектури В.В.Радуль

Додаток 1

до Порядку розміщення

зовнішньої реклами

у м.Вугледарі

Зразок

 

____________ р. N ____________

 

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник ____________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої ____________________________________________________________________
реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
___________________________________________________________________
місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою ___________________________________________________________________ (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ___________________________________________________________________
(літерами)

Перелік документів, що додаються ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  
 
_________________
(підпис)  
 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

Додаток 2

до Порядку розміщення

зовнішньої реклами

у м. Вугледарі

Зразок

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення ____________________
(дата видачі)
____________________________________________________________________

виконавчий комітет міської ради, дата і номер рішення)
____________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
____________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
____________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу____________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  
Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 
Відповідальний за топогеодезичне знімання   _______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 
Керівник робочого органу ___________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу ___________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Додаток 3

до Порядку розміщення

зовнішньої реклами

у м. Вугледарі

примірний

ДОГОВІР №

на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності

м.Вугледар

Виконавчий комітет Вугледарської міської ради в особі міського голови __________ (далі — Виконком), що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, і _____________ (надалі - Розповсюджувач), в особі ________________, що діє на підставі ______, разом іменовані “Сторони”, керуючись Законом України «Про рекламу», Порядком розміщення зовнішньої реклами у місті Вугледар, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від ______, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 «Виконком» надає «Розповсюджувачу» в тимчасове платне користування місце для розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності, а „Розповсюджувач" розташовує рекламний засіб у відповідності з дозволом №__ на розміщення зовнішньої реклами за адресою: м. Вугледар, _____, виданого на підставі рішення виконавчого комітету міської ради від ____№___ та здійснює оплату за тимчасове користування місцем згідно з умовами даного Договору.

1.2 Місце розташування рекламного засобу надається для розташування та експлуатації тільки тієї спеціальної конструкції, що визначена у наданому «Виконкомом» дозволі на розміщення зовнішньої реклами.

Спеціальну конструкцію «Розповсюджувач» розташовує та експлуатує тільки в тому місці та за адресою, що визначена у наданому «Виконкомом» дозволі на розміщення зовнішньої реклами.

1.3 Під користуванням сторони розуміють тимчасове платне користування „Розповсюджувачем" місцем, яке перебуває у комунальній власності, з метою:

а) встановлення на ньому спеціальної конструкції, що знаходиться у «Розповсюджувача» на законних підставах, та їх використання у формах, не заборонених чинним законодавством, для розміщення зовнішньої реклами;

б) обслуговування спеціальних конструкцій (підтримання в належному стані, наклеювання рекламних постерів тощо).

Під спеціальними конструкціями сторони розуміють тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

1.4 Терміни - «спеціальна конструкція», «рекламний засіб», «зовнішня реклама», «місце розташування рекламного засобу», «дозвіл», «робоча група по зовнішній рекламі» та інші в цьому Договорі вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 "Виконком" має право:

2.1.1 Проводити огляд рекламного засобу та перевірку використання „Розповсюджувачем" місця розташування рекламного засобу на предмет відповідності вимогам статті 16 Закону України "Про рекламу", Порядку розміщення зовнішньої реклами у м.Вугледарі, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від ________. У випадку наявності виявлених недоліків надсилати „Розповсюджувачу" повідомлення про усунення порушень розміщення зовнішньої реклами.

2.1.2 Здійснювати демонтаж рекламного засобу у випадках:

якщо рекламний засіб внаслідок його неналежного виготовлення або експлуатації перебуває в аварійному стані, створює загрозу життю і здоров’ю людей або може заподіяти шкоду майну;

якщо рекламний засіб, місце розташування або технологічна схема якого не відповідає дозволу;

після закінчення терміну дії дозволу;

якщо заборгованість плати відповідно до договору на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу, складає більше двох місяців;

припинення дії Договору, якщо "Розповсюджувач" не здійснив демонтаж спеціальної конструкції у встановлений цим Договором строк самостійно.

2.1.3 Вимагати внесення змін до умов Договору відповідно до чинного законодавства України.

2.1.4 Ставити питання про дострокове розірвання Договору у випадках і в порядку, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

2.1.5 Виконком має інші права, передбачені чинним законодавством України.

2.2 "Виконком" зобов'язується:

2.2.1 Надати "Розповсюджувачу" в тимчасове платне користування місце, за адресою, що вказана у дозволу.

2.2.2 Не надавати місце, надане "Розповсюджувачу", в користування іншим особам протягом терміну дії цього Договору.

2.2.3 Письмово повідомити "Розповсюджувача" (не менше як за 5 днів) про проведення демонтажу рекламного засобу у випадках, передбачених пунктом 2.1.2 цього Договору.

2.2.4 У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, у 7-денний строк письмово повідомляти про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У 10-денний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва надати розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу внести відповідні зміни у дозвіл. Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу. Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

2.2.5 Виконувати інші обов'язки, покладені на "Виконком" цим Договором та чинним законодавством України.

2.3 "Розповсюджувач" має право:

2.3.1 Користуватися наданим йому місцем та використовувати це місце, згідно з виданим дозволом, з дотриманням положень цього Договору, статті 16 Закону України "Про рекламу", Порядком розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 18.01.2012 № 17.

2.3.2 Відмовитись від місця наданого у користування за цим Договором, письмово попередивши про це "Виконком" не менше ніж за 30 днів до такої відмови, вказати з яких причин.

2.3.3 “Розповсюджувач” має інші права, передбачені чинним законодавством України.

2.4 "Розповсюджувач" зобов'язується:

2.4.1 Використовувати надане йому місце тільки за призначенням, відповідно до умов даного Договору, чинного законодавства України з питань реклами, Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі.

2.4.2 Розташовувати рекламний засіб у відповідності до прив’язки, визначеної у дозволі на розміщення зовнішньої реклами.

2.4.3 Утримувати надане місце та встановлений рекламний засіб згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних норм та нести всі витрати щодо його експлуатації.

2.4.4 Підключення рекламного засобу до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснювати відповідно до вимог, передбачених законодавством.

2.4.5 Розташувати рекламний засіб у межах охоронних зон інженерних комунікацій за узгодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

2.4.6 Утримувати засоби зовнішньої реклами у належному технічному стані; забезпечити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду засобів зовнішньої реклами та рекламних сюжетів.

2.4.7 Забезпечити рекламний засіб маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та терміну його дії.

2.4.8 Нанести на опори наземної зовнішньої реклами вертикальну дорожню розмітку із світловідтворюючих матеріалів у встановленому порядку у разі розміщення рекламного засобу вздовж проїжджої частини вулиць і доріг.

2.4.9 Під час монтажу та демонтажу рекламного засобу не допускати руйнування та приведення в непридатний стан прилеглої території, пошкодження комунікацій.

2.4.10 За власний рахунок усувати пошкодження під час монтажу (демонтажу) або експлуатації рекламного засобу елементів благоустрою, у тому числі дорожнє (тротуарне) покриття, зелених насаджень, комунікацій, фасадів будинків і споруд. Якщо відновлення зазначених об’єктів здійснюється іншими підприємствами чи службами, в повному обсязі відшкодувати понесені ними витрати.

2.4.11 Своєчасно і у повному обсязі вносити плату за тимчасове користування місцем в порядку, визначеному розділом 4 цього Договору.

2.4.12 У разі відмови від наданого в користування місця та здійснення демонтажу рекламного засобу, але в строк не менш ніж за 30 днів до запланованої дати здійснення демонтажу, звернутися до робочого органу «Виконкому» з заявою про анулювання дозволу.

2.4.13 Після розташування рекламного засобу зовнішньої реклами у 5-денний термін подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу.

2.4.14 Протягом 5-ти днів з дня отримання від робочого органу письмового повідомлення, передбаченого п. 2.2.4 Договору, демонтувати рекламний засіб на місці запланованих робіт з реконструкції, ремонту, будівництва.

2.4.15 Передача місця, наданого "Розповсюджувачу", іншим особам (фізичним, юридичним) на будь-якій підставі (суборенда, спільна діяльність, та ін.) не допускається.

2.4.16 Протягом 5 (п'яти) робочих днів після припинення дії цього Договору на підставах, передбачених статтею 7 цього Договору, звільнити надане в користування місце. При цьому демонтаж рекламного засобу і приведення території місця у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття тощо) здійснюється "Розповсюджувачем" самостійно та за власний рахунок.

2.4.17 Виконувати інші обов'язки, покладені на "Розповсюджувача" за цим Договором.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Розмір плати за користування місцем, яке надане в користування за цим договором, складає: __________ (без ПДВ) за місяць.

3.2 "Розповсюджувач" вносить плату щомісяця, не пізніше 05 числа місяця наступного за розрахунковим у сумі згідно з п. 3.1. Договору.

​ 3.3 “Розповсюджувач” оплачує витрати по електроенергії, оформленню газонів, квітників й інших елементів благоустрою, технічному обслуговуванню зовнішньої реклами. Ці витрати не є предметом даного договору й не входять у суму оплати.

3.4 У випадку зміни розміру плати за користування місцем, яке надане в користування, «Виконком» направляє «Розповсюджувачеві» додаткову угоду.

3.5 Оплата робіт з демонтажу рекламних засобів у випадках, передбачених підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 Договору, здійснюється протягом 3 (трьох) днів з дня отримання “Розповсюджувачем” рахунку, що складається суб’єктом господарювання, який здійснює демонтаж рекламного засобу.

3.6 Протягом дії Договору “Розповсюджувач” не звільняється від плати за тимчасове використання місць при відсутності рекламного засобу на місці, наданим за цим Договором.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2 Відповідальність за порушення законодавства про рекламу несе "Розповсюджувач" у порядку відповідно до ст. 27 Закону України "Про рекламу".

4.3 У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами робочий орган надсилає інформацію про порушення до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та вживає заходів згідно з Порядком розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі, затвердженого рішенням виконкому міської ради від ________

4.4 Заборгованість плати відповідно до договору на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу, більше двох місяців є підставою для дострокового розірвання Договору і демонтажу рекламного засобу.

4.5 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взаємних обов’язків по Договору, якщо припинення їх виконання було викликано обставинами непереборної сили, які виникли після укладання цього Договору та які не могла передбачити ні одна із сторін (форс-мажор).

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Цей Договір набирає чинності з дати підписання договору сторонами та діє по ________ року.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

6.1 Цей Договір припиняє свою дію у разі:

за згодою сторін;

по закінченню строку дії;

у випадку припинення діяльності "Розповсюджувача" без правонаступництва;

у разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу;

у випадку дострокового розірвання Договору на підставах, передбачених пунктом 6.2 розділу 6 Договору;

6.2. Дострокове одностороннє розірвання цього Договору за ініціативою "Виконкома" у встановленому законодавством порядку можливе:

у випадку анулювання в установленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

не переоформлення в установленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

якщо заборгованість плати, передбаченої пункту 3.1 розділу 3 Договору складає більше двох місяців;

у випадку передачі "Розповсюджувачем" місця, наданому йому за цим Договором, іншим особам на будь-якій підставі;

у випадку спричинення шкоди, погіршення, утримання в неналежному стані “Розповсюджувачем” місця, яке передане йому;

розміщення зовнішньої реклами з порушенням вимог пункту 2 статті 16 Закону України “Про рекламу”;

в інших випадках, передбачених Законами України.

6.3 У разі припинення дії даного Договору за згодою сторін Договір вважається там, що припинив свою дію з моменту підписання додаткової угоди про розірвання договору.

6.4 "Розповсюджувач" має право надати пропозиції про дострокове припинення дії цього Договору, попередивши “Виконком” у письмовій формі не пізніше ніж за 10 днів.

6.5 Датою припинення Договору припиняється право користування місцем, але не звільняє "Розповсюджувача реклами" від внесення заборгованості плати, передбаченої пунктом 3.1 розділу 3 Договору, якщо така виникла, та іншої майнової відповідальності.

6.6 Всі спори та розбіжності, що виникають з цього Договору вирішуються сторонами відповідно до чинного законодавства України.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1 "Розповсюджувач" може використовувати рекламні площини спеціальних констркуцій, про які йдеться у Договорі, що тимчасово вільні від комерційної реклами, для розміщення соціальної реклами та інформації від будь-яких осіб, у т.ч. від державних органів влади та місцевого самоврядування.

7.2 "Розповсюджувач" вважається повідомленим про проведення демонтажу рекламних засобів, якщо Виконавчий орган направив повідомлення за допомогою поштового зв’язку (листом з повідомленням) про вручення поштового відправлення, навіть за відсутності "Розповсюджувача" за адресою, наведеною в розділі 9 цього Договору в разі відсутності повідомлення про зміну фактичної адреси "Розповсюджувача".

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Зміни та доповнення до цього Договору вносяться додатковими угодами, що укладаються між сторонами у письмовій формі та є невід’ємною частиною Договору.

8.2 Усі права та обов'язки сторін згідно з цим договором у повній мірі переходять до їх правонаступників.

8.3 Сторони підтверджують достовірність інформації, наведеної в розділі 9 цього Договору - кожна в частині власних адрес та реквізитів. У разі зміни адрес та/або реквізитів, передбачених у розділі 9 цього Договору, сторони зобов'язуються протягом 10 (десяти) робочих днів письмово проінформувати один одного про зміни.

8.4 Правовідносини сторін, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

Цей Договір укладено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавчий комітет

Вугледарської міської ради

(“Виконком”)

Адреса (юридична\фактична):

85670, Донецька обл., м.Вугледар,

вул. 30-річчя Перемоги, 16

Міський голова

___________________

М.П.

 

("Розповсюджувач ")

Адреса (юридична\фактична):

 

 

______________________