ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ І. Загальні відомості
1. Аветісян Ганна Анатоліївна  
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України декларанта)
3. Посада: головний спеціаліст з виплати компенсацій і допомог відділу обліку та звітності  
Розділ ІІ. Відомості про доходи
  А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні  
       
  Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу  
  декларанта членів сім’ї  
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 35474    
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) 8249    
12. допомога по безробіттю 7982    
13. аліменти 11616    
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19) 7627    
 
Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
  А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним  
  Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на  
придбання у власність оренду чи на інше право користування
25. Квартири          
М.Вугледар 1/3 ч. від 53,8