Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

30.03.2016 № 7/3-45

Про затвердження Положення про відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики Вугледарської міської ради

Керуючись ч.4 ст.54, ст.25, п.5 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про відділ з питань з питань внутрішньої та інформаційної політики Вугледарської міської ради (додається).

2.Рішення міської ради від 15.02.2013/6-33-29 “Об утверждении Положения об отделе внутренней политики и связей с общественностью Угледарского городского совета в новой редакции” вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

30.03.2016 № 7/3-45

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики

Вугледарської міської ради

1.Загальні положення

1.1.Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики є виконавчим органом міської ради. Відділ утворюється міською радою за пропозицією міського голови.

1.2.Відділ є підзвітним та підконтрольним міській раді. Відділ підпорядковується міському голові та секретарю міської ради.

1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, цим Положенням, Регламентом Вугледарської міської ради, Регламентом роботи виконавчих органів міської ради, інструкцією з діловодства.

1.4.Відділ при виконанні своїх повноважень взаємодіє з іншими відділами та самостійними управліннями міської ради, установами, організаціями та підприємствами різних форм власності, громадськими об’єднаннями та громадянами.

1.5.Відділ не має права юридичної особи.

2. Основні завдання відділу

2.1.Основними завданнями відділу є :

2.1.1.Моніторинг, аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в місті. Вивчення динаміки соціальної активності населення та реагування громадськості на діяльність міської ради та її виконавчих органів.

2.1.2.Забезпечення взаємодії міської ради з громадськими інституціями міста (політичними партіями, громадськими організаціями тощо), об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, різними верствами населення.

2.1.3.Забезпечення прав національних меншин, розвитку міжнаціональних відносин та мовних процесів.

2.1.4.Забезпечення дотримання законодавства про свободу світогляду та віросповідання, сприяння гармонізації міжконфесійних відносин.

2.1.5.Забезпечення висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів та задоволення інформаційних потреб громади з метою формування прозорого і сталого інформаційного поля в територіальній громаді.

2.1.6.Моніторинг та інформаційне наповнення офіційного веб- сайту Вугледарської міської ради.

3.Функції відділу

3.1.Основні функції відділу відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1.Аналіз та прогноз розвитку суспільно-політичних процесів у місті. Вивчення громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, оцінка можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.

3.1.2.Здійснення заходів щодо взаємодії міської ради з громадськими інституціями міста (політичними партіями, громадськими організаціями тощо), об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, різними верствами населення, з питань, що належать до компетенції відділу. Аналіз діяльності політичних партій та громадських організацій.

3.1.3.Моніторинг проведення мирних зібрань громадян та здійснення заходів із забезпечення додержання законодавства щодо їх проведення. Організація разом з іншими структурними підрозділами в установленому порядку розгляду вимог таких зібрань та інформування про результати.

3.1.4.Вивчення та аналіз тенденцій розвитку міжнаціональних відносин та мовних процесів у місті. Вжиття в межах своєї компетенції заходів щодо дотримання прав національних меншин, запобігання міжетнічної та расової дискримінації тощо. Забезпечення взаємодії міської ради з об'єднаннями національних меншин.

3.1.5.Вивчення релігійної ситуації у місті. Вжиття в межах своєї компетенції заходів щодо дотримання законодавства про свободу світогляду та віросповідання, запобігання проявам розпалювання у громаді ворожнечі на релігійному підґрунті тощо. Забезпечення взаємодії міської ради з релігійними громадами.

3.1.6.Моніторинг процесів в інформаційного просторі, аналіз тенденцій розвитку інформаційних процесів у місті. Підготовка відповідних матеріалів на замовлення засобів масової інформації та видань.

3.1.7.Здійснення заходів із забезпечення висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів та задоволення інформаційних потреб громади. Збір, аналіз офіційних документів, підготовка інформаційних звітів, прес- релізів, матеріалів для засобів масової інформації з питань діяльності органів місцевого самоврядування.

3.1.8.Здійснення заходів з підготовки та випуску презентаційних та імід- жевих матеріалів про місто, міську раду та її виконавчі органи

3.1.9.Забезпечення моніторингу, інформативного наповнення та оновлення офіційного веб- сайту Вугледарської міської ради.

3.2.Відділ з питань, що належить до його компетенції, також здійснює:

3.2.1.Підготовку та подання міському голові інформаційно-аналітичних матеріалів, підготовку матеріалів до доповідей та внесення пропозицій з питань формування і реалізації внутрішньої та інформаційної політики та здійснення зв'язків з громадськістю, щодо впровадження новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій тощо.

3.2.2.Підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

3.2.3.Внесення пропозицій до Програми економічного і соціального розвитку міста, щодо фінансування заходів за Програмою.

3.2.4.Участь у розгляді звернень громадських об’єднань, громадян, підприємств, організацій та установ.

3.2.5.Участь в організації і проведенні загальноміських заходів, сприяння об'єктивному їх висвітленню.

3.2.6.Здійснення акредитації представників засобів масової інформації при міській раді.

3.2.7.Здійснення заходів щодо взаємодії з правоохоронними органами.

3.2.8.Надання роз’яснень та консультативної допомоги громадським об’єднанням, громадянам, підприємствам, організаціям та установам.

3.2.9.Надання інформаційно - методичної та іншої допомоги відділам та управлінням міської ради.

3.2.10.Ведення номенклатури справ відділу. Складання статистичних та інших звітів у межах компетенції відділу.

3.2.11.Заходи з виконання положень Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних”.

3.2.12.Організацію нарад, семінарів, робочих зустрічей тощо.

3.2.13.Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

4.Права відділу

4.1.Відділ має право:

4.1.1.Залучати спеціалістів відділів, управлінь та інших підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.1.2.Запитувати і одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь та інших підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.4.Брати участь у роботі сесій (засіданнях постійних комісій міської ради, тимчасових контрольних комісій, пленарних засіданнях) міської ради, засіданнях підготовчих та робочих груп, засіданнях виконавчого комітету, нарадах, семінарах у межах своєї компетенції.

4.1.5.Використовувати у своїй роботі техніку, систему зв’язку, комунікації, що існують у міській раді.

5.Організація роботи відділу

5.1.Віділ очолює начальник, який призначається та звільняється розпорядженням міського голови відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Кодексу Законів “Про працю”.

5.2.Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту професійного спрямування за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст.

5.3.Штатні працівники відділу призначаються та звільняються розпорядженням міського голови відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Кодексу Законів “Про працю”.

5.4.Начальник відділу та штатні працівники відділу працюють відповідно до Положення про відділ по затверджених посадових інструкціях. Посадові інструкції начальника та працівників відділу узгоджує секретар міської ради та затверджує міський голова.

5.5.Розподіл обов'язків працівників відділу здійснює начальник відділу.

5.6.Робота відділу ведеться згідно планам роботи.

6.Відповідальність

6.1.Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань та здійснення своїх функцій згідно даного Положення і діючого законодавства.

6.2.Працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадовими інструкціями обов’язків, виконання правил внутрішнього розпорядку.

6.3.За неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов'язків, порушення трудової та виконавчої дисципліни, норм етики поведінки посадових осіб місцевого самоврядування працівники відділу притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Положення розроблено:

Начальник відділу

внутрішньої політики

та зв'язків з громадськістю І.М.Шиян