Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

30.03.2016 № 7/3-44

м.Вугледар

Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців у новій редакції

Відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців”, з урахування постанови Центральної виборчої комісії від 26 лютого 2016 року №58 “Питання діяльності органу (відділу) ведення Державного реєстру виборців та регіонального органу (відділу) адміністрування Державного реєстру виборців, керуючись ст.25, ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців у новій редакції (додається).

2.Вважати п.2 рішення міської ради від 23.08.2007/5-23-30 “Про створення відділу ведення Державного реєстру виборців та затвердження Положення про відділ” таким, що втратило чинність.

Міський голова А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

30.03.2016 № 7/3-44

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців

1.Загальні положення

1.1.Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців (далі-Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Центральної виборчої комісії від 26.02.2016 № 58 “Питання діяльності органу (відділу) ведення Державного реєстру виборців та регіонального органу (відділу) адміністрування Державного реєстру виборців”.

1.2.Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі – відділ ведення Реєстру) є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові.

1.3.Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також положенням про відділ ведення Реєстру.

1.4.Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами Міністерства закордонних справ України, обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

1.5.Відділ ведення Реєстру не має права юридичної особи.

1.6.Відділ ведення Реєстру має власний бланк та гербову печатку з повним найменуванням відділу.

2.Основні завдання відділу

2.1.Основними завданнями відділу веденя Реєстру є:

2.1.1.Ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території міста Вугледара.

2.1.2.Складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

2.2.Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

3.Функції відділу

3.1.Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1.Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.

3.1.2.Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру.

3.1.3.Забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців".

3.1.4.Визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець.

3.1.5.В установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю.

3.1.6.Проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру.

3.1.7.Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру.

3.1.8.Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру.

3.1.9.Надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру.

3.1.10.Здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру.

3.1.11.Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства.

3.1.12.Здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.

3.1.13.Виготовляє іменні запрошення виборця на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством.

3.1.14.Отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку.

3.1.15.Проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку.

3.1.16.Надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців.

3.1.17.Надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.

3.1.18.Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.

3.1.19.Формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями.

3.1.20.Здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

3.1.21.Вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів.

3.1.22.Передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках.

3.1.23.Здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру.

3.1.24.Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.Права відділу

4.1.Відділ ведення Реєстру має право:

4.1.1.Одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.2.Брати участь у роботі засідань комісій, нарадах, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4.2.Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру персональні дані виборців, не передбачені Законом.

5.Організація роботи відділу

5.1.Відділ ведення Реєстру очолює начальник відділу, який:

5.1.1.Забезпечує виконання на відповідній території Закону, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру.

5.1.2.Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.1.3.Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

5.1.4.Видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання.

5.1.5.Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

5.1.6.Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру.

5.1.7.Підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу.

5.1.8.Вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону.

5.1.9.Забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах.

5.1.10.Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

5.2.Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад міським головою в установленому законодавством порядку.

5.3.Чисельність працівників відділу ведення Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців".

6.Відповідальність

6.1.Відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" працівники відділу ведення Реєстру несуть персональну відповідальність за:

6.1.1.Порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини.

6.1.2.Неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця.

6.1.3.Умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця.

6.1.4.Обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до Закону.

6.1.5.Знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, не передбачених Законом.

6.1.6.Невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру.

6.1.7.Умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону.

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Положення розробив:

Начальник відділу ведення

Державного реєстру виборців О.О.Ткаленко