Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

26 листопада 2015 року ВерховноюРадою Українивнесенозміни до статті 72 Кримінального кодексу України.

Зарахування судом строку попередньогоув’язнення у разізасудження до позбавленняволіпровадиться з розрахунку один день попередньогоув’язнення за два дніпозбавленняволі.

У разіпризначення судом іншогопокарання, ніжпозбавленняволі, зарахування строку попередньогоув’язнення в межах того самого кримінальногопровадженняздійснюється в такому порядку:

  1. строк попереднього ув’язнення переводиться у строк позбавлення волі відповідно до співвідношення, визначеного абзацом першим цієї частини;

  2. визначений відповідно до пункту 1 цієїчастини строк позбавлення волі переводиться в іншийпризначений вид покарання відповідно до співвідношення, визначеного частиною першою цієї статті.

При призначенні основного покарання, не зазначеного в частиніпершійцієїстатті, суд зобов’язанийповністюзвільнитизасудженоговідвідбування такого основного покарання.

У строк попередньогоув’язненнявключається строк:

а) затримання особи без ухвалислідчогосудді, суду;

б) затримання особи на підставіухвалислідчогосудді, суду про дозвіл на затримання;

в) тримання особи підвартою як запобіжнийзахід, обранийсуддею, судом на стадіїдосудовогорозслідуванняабопід час судового розглядукримінальногопровадження;

г)перебуванняобвинуваченого у відповідномустаціонарномумедичномузакладі при проведенісудово-медичноїабосудово-психіатричноїекспертизи;

ґ) перебування особи, яка відбуваєпокарання, в установахпопередньогоув’язненнядля проведенняслідчихдійабоучасті у судовому розглядікримінальногопровадження.

Суд маєзвільнитизасудженоговідвідбуванняпокарання, якщострок попередньогоув’язнення, відбутийзасудженим у межах кримінальногопровадження, дорівнюєабоперевищуєфактичнопризначенейомуосновнепокарання, передбаченечастиноюпершоюцієїстатті.

У разіякщо до винесеннявироку строк попередньогоув’язнення, відбутий особою, перевищуватимеспіввідношення, визначенеабзацом першим цієїчастини, максимально можливий строк позбавленняволі, передбаченийОсобливою частиноюцього Кодексу для злочину (злочинів), у якому (яких) підозрюєтьсятака особа, така особа має бути негайнозвільнена судом з-підварти за ініціативою суду або за ініціативою особи, яка звільняється, абоїїзахисника (законного представника) чи прокурора. Такезвільненнядопускається на стадії судового розглядукримінальногопровадження і на стадіїдосудовогорозслідування такого кримінальногопровадження".