Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

18.12.2015 № 7/2-6

м.Вутледар

Про затвердження Положення

про Вугледарський міський

відділ культури і туризму в новій

редакції

Керуючись ч.2 ст.11, п.3 ст.16, п.5 ст.26, ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада:

ВИРІШИЛА

1.Затвердити Положення про Вугледарський міський відділ культури і туризму в новій редакції (додається).

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 25.05.2006/5-3-6 «Про внесення змін до рішення Вугледарської міської ради від 21.02.2006/IV-36-25 «Про перейменування Вугледарського міського відділу культури та затвердження Положення міського відділу культури і туризму».

Міський голова А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

18.12.2015 № 7/2-6

ПОЛОЖЕННЯ

про Вугледарський міський відділ культури і туризму

1.Вугледарський міський відділ культури і туризму (далі – відділ культури і туризму) підзвітний і підконтрольний Вугледарській міській раді.

Відділ культури і туризму у межах своєї компетенції здійснює функції та повноваження міської ради у реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму.

Відділ культури і туризму фінансується з міського бюджету. Виступає головним розпорядником бюджетних коштів підпорядкованих закладів та установ культури і мистецтва, освіти та туризму.

2.Відділ культури і туризму у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури і туризму, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, наказами обласного управління культури і туризму, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, прийнятими в межах їх повноважень, а також даним Положенням.

3.Відділу культури і туризму підпорядковані:

-Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад – школа мистецтв м. Вугледар Донецької області;

-Вугледарський міський культурно – дозвіллєвий центр;

-Вугледарська міська публічна бібліотека;

-Вугледарська міська бібліотека для дітей;

-централізована бухгалтерія.

4.Основними завданнями відділу є:

4.1.Забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва та туризму, охорони культурної спадщини.

4.2.Управління закладами культури міста, що належать до комунальної власності, організації їх матеріально – технічного і фінансового забезпечення.

4.3.Координація діяльності закладів культури і туризму, установ і організацій культури інших відомств, розташованих на території міста.

4.4.Здійснення відповідно до чинного законодавства управління і контроль у сфері бібліотечної, музейної та театральної справи.

4.5.Забезпечення реалізації прав громадян щодо свободи літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності до кожного громадянина.

4.6.Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства,формуванню цілісного культурно - інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту.

4.7.Розроблення та здійснення заходів щодо відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, удосконалення форм культурного обслуговування населення.

4.8.Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей; сприяння діяльності позашкільних учбових закладів та культурно – мистецьких організацій.

4.9.Забезпечити реалізації на території міста політики в галузі туризму, створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі.

5.Відділ культури і туризму відповідно до покладених на нього завдань:

5.1.Створює умови щодо розвитку музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно – ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості. Сприяє формуванню репертуару театральних, концертних, мистецьких колективів на прикладі кращих зразках національної та світової культури, розповсюдженню кращих зразків національного кіно-, фотомистецтва.

5.2.Забезпечує діяльність міських бібліотек що перебувають у комунальній власності, комплектування і оновлення бібліотечних фондів, доступність населення до інформаційних ресурсів бібліотек.

5.3.Здійснює координацію діяльності бібліотек міста, незалежно від їх підпорядкування, забезпечує поліпшення бібліотечної справи.

5.4.Створює сприятливі умови щодо розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території міста.

5.5.Розробляє проекти цільових і комплексних програм розвитку культури і туризму в місті і подає їх на розгляд міської ради, організовує їх виконання, звітує про хід і результати виконання цих програм.

5.6.Готує та подає пропозиції щодо фінансування галузі, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5.7.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.8.Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури міста.

5.9.Здійснює реєстрацію проведення гастрольних заходів концертних, циркових та інших організацій на території міста.

5.10.Проводить фестивалі, свята, конкурси, концерти, огляди аматорського мистецтва і художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва та інших заходів у сфері культури.

5.11.Здійснює методичну, організаційно – практичну, консультативну допомогу закладам культури міста за всіма жанрами і напрямками роботи.

5.12.Забезпечує виконання законодавства про охорону культурної спадщини, розробляє відповідні програми, надає висновки з вибору земельної ділянки, дозволи на проведення робіт та інше.

5.13.Укладає охоронні договори на пам’ятники культурної спадщині.

5.14.Веде облік, забезпечує охорону і реставрацію об'єктів культурної спадщини, регулює питання їх використання і популяризації. Здійснює контроль за дотриманням законодавства.

5.15.Бере участь у залученні інвестицій для розвитку культури і туризму, розробленні проектів програм соціального і економічного розвитку міста, проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку галузі.

5.16.Надає пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування, обліку та звітності, забезпечує збирання та обробку статистичних даних і контроль за їх достовірністю.

5.17.Проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у галузі культури та туризму, бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно – мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок – продажів тощо.

5.18.Розробляє вимоги щодо створення на території міста соціально необхідного комплексу закладів, підприємств, організацій культури, нормативи мінімального забезпечення населення культурними послугами, здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням цих вимог і нормативів.

5.19.Сприяє роботі творчих спілок, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, що функціонують у галузях культури, мистецтва, туризму.

5.20.Планує витрати на культосвітню роботу, проводить облік і складає періодичну та річну звітність по використанню бюджетних асигнувань на визначені цілі, а також спеціальних коштів, здійснює контроль за їх використанням в підпорядкованих закладах.

5.21.Організовує в установленому порядку атестацію, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів культури.

5.22.Подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників закладів культури та туризму нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення.

5.23.Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів культури, підприємств і організацій, громадських та неприбуткових організацій, що діють у сфері культури на території міста.

5.24.Підводить підсумки роботи установ культури міста, встановлює категорії по оплаті праці керівників та спеціалістів закладів культури.

5.25.Організує вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду у практику роботи закладів культури і туризму, вивчає попит населення на культурні послуги та сприяє їх задоволенню.

5.26.Організовує та координує роботу зацікавлених підприємств, установ, організацій міста та фізичних осіб, спрямовану на створення матеріально - технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів.

5.27.Вживає заходів для зміцнення міжрегіональних і міжнародних культурних зв'язків відповідно до законодавства.

5.28. Виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень.

5.29.Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці та протипожежної безпеки в закладах, збереження матеріальних цінностей.

5.30.Забезпечує виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах своїх повноважень.

5.31.Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6.Відділ культури і туризму має право:

6.1.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.2.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.3.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.4.У відповідності зі своїми завданнями і у порядку, встановленому законодавством України, відділ культури і туризму має право чинити всякого роду угоди та інші юридичні акти:

-виступати як позивач і відповідач у судах;

-засновувати організації та фонди;

-займатися видавничою діяльністю, а також здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

6.5.У встановленому порядку створювати, реорганізовувати та ліквідовувати заклади, підприємства і організації культури і туризму, що відносяться до комунальної власності.

7.Відділ культури та туризму під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями та їх об'єднаннями.

8.Організація роботи відділу:

8.1.Відділ культури та туризму очолює начальник, який відповідно до законодавства призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови.

8.2.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, являється представником Вугледарської міської ради.

8.3.Видає у межах своїх повноважень накази, організує та контролює їх виконання, призначає та звільняє наказом з посади працівників відділу, керівників підвідомчих установ культури і туризму, що належать до комунальної власності.

8.4.Являється головним розпорядником бюджетних та спеціальних коштів, розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу та всіх підпорядкованих йому закладів.

9.Для забезпечення прийняття узгоджених рішень з питань, що належать до компетенції відділу, утворюється рада у складі начальника відділу (голова ради), а також інших працівників відділу, керівників закладів, підприємств і організацій культурно – мистецької та туристичної сфер, вчених, провідних діячів культури та мистецтв, представників творчих та професійних спілок. До складу ради можуть входити працівники інших структурних підрозділів міської ради (за погодженням).

Склад ради затверджується начальником відділом культури і туризму.

10.Відділ культури і туризму утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, структура і штатний розпис відділу затверджується рішенням міської ради та розпорядженням міського голови.

11.Відділ культури і туризму є юридичною особою комунальної форми власності, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

12.Вугледарський міський відділ культури і туризму являється правонаступником Вугледарського міського відділу культури.

13.Дане Положення затверджується сесією Вугледарської міської ради і набирає чинності з дня його затвердження.

Юридична адреса: 85670, Донецька область, м.Вугледар, вул. Трифонова, 36-1

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Підготував:

Начальник міського

відділу культури і туризму В.В.Чумакова