Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______________________

м. Вугледар

Про затвердження Плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2016 рік в м. Вугледарі

Згідно зі ст.ст. 7, 13 Закону України «Про основні засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік в м. Вугледарі (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями (Краснопольська).

Міський голова А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

__________________

План

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

на 2016 рік в м. Вугледарі

№ п/п Назва проекту

Ціль прийняття

проекту

Строк підготовки проекту Найменування органів та підрозділів, відповідаль-них за розроблення
1. Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, які надаються всім споживачам міста».

Внесення змін обумов-лено необхідністю за-твердження економічно

обгрунтованих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, які надаються всім спожива-чам міста, з метою забез-печення стабільного водопостачання міста, забезпечення своєчасних розрахунків за енергоно-сії, в зв’язку з тим, що діючі тарифи на послуги з водопостачання та водо-відведення не відпові-дають реальній собівар-тості

Протягом

2016 року

Відділ житлово-комунального господарства міської ради
2. Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради «Про затвердження поточних індивідуальних техноло-гічних нормативів вико-ристання питної води комунальному підприємст-ву «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» норм та лімітів споживання питної води підприємствами, організаціями, установами та населенням міста Вугледара на 2016 рік»”. З метою раціонального використання питної води підприємствами, організа-ціями, установами та населенням міста Вугледара на 2016 рік, керуючись ст.2, ст.4, ст.13, ст.29 Закону України «Про питну воду та питне водопоста-чання», керуючись ст.17, п.5 ч. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» діючі норми та ліміти споживання питної води підприємствами, організаціями, установа-ми та населенням міста Вугледара на 2015 рік затверджувалися рішен-ням виконавчого комітету від 18.02.2015 №53 «Про затвердження поточних індивідуальних техноло-гічних нормативів використання питної води комунальному під-приємству «Керуюча компанія з житлово- комунальних послуг Вугледарської міської ради», норм та лімітів споживання питної води підприємствами, органі-заціями, установами та населенням міста Вугледара на 2015 рік»»

Протягом

2016 року

Відділ житлово-комунального господарства міської ради
3. Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради» від 18.01.2012 № 17 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі» Необхідність затвердження нового складу робочої групи по розміщенню зовнішньої реклами у м. Вугледарі

Протягом

2016 року

Відділ містобуду-вання та архітектури
4. Рішення міської ради “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Вугледар” В 2015 році наказом керівника ВЦА від 10.08.2015 № 50 був затверджений Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Вугледар. В зв’язку з тим, що 26 листопада 2015 року міський голова та Вугледарська міська рада набули повноважень, вказаний Порядок необхідно затвердити рішенням міської ради.

Протягом

2016 року

Відділ містобудування та архітектури Вугледарської міської ради
5. Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2013/6-43-11 “Про затвердження Положення про здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель в м. Вугледарі та складу комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель в м. Вугледарі”. Внесення змін обумовлена необхідністю затвердження нового складу комісії.

Протягом

2016 року

Відділ містобудування та архітектури Вугледарської міської ради
6. Рішення міської ради «Про внесення змін в рішення Вугледарської міської ради від 02.11.2012/6-29-2 «Про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які мають ліцензію на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, та складу комісії по проведенню конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які мають ліцензію на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» Внесення змін обумовлена необхідністю затвердження нового складу комісії.

Протягом

2016 року

Відділ містобудування та архітектури Вугледарської міської ради
7. Про відміну рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради від 17.03.2010 № 84 “Про затвердження Порядку і умов переобладнання, перебудови, перепла-нування будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень”. Набув чинностi Закон №191-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення умов ведення бiзнесу", згідно з яким виконання робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання. Тому вказаний Порядок потребує відміни.

Протягом

2016 року

Відділ містобудування та архітектури Вугледарської міської ради
8. "Про створення Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара".

Законом України від 12.02.2015 №191-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)", а саме у зв’язку з ліквідацію дозвільного центру, як складової частини Центру надання адміністративних послуг м. Вугледару та скасуванням виконання обов’язків державного адміністратора.

У зв’язку із внесенням змін у перелік і назву учасників Центру (суб'єктів надання адміністративних послуг).

Протягом

2016 року

Відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Секретар міської ради В.В. Іваницький

Підготував:

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів А.В.Бочков