Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Державна підтримка учасників бойових дій

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законівУкраїни щододержавноїпідтримкиучасниківбойовихдій та їхніхдітей, дітей, один ізбатьківякихзагинув у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктівабопід час масовихакційгромадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньопереміщені особи, для здобуттяпрофесійно-технічної та вищоїосвіти

(ВідомостіВерховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.271)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до такихзаконівУкраїни:

1. Статтю 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантіїїхсоціальногозахисту" (ВідомостіВерховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 ізнаступнимизмінами) доповнитичастинамисьомою-дев’ятою такого змісту:

"Держава забезпечуєучасникамбойовихдій, зазначеним у пункті 19 частинипершоїстатті 6 цього Закону, та їхнімдітям, у тому числідітям, якінавчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищихнавчальних закладах, - до закінченнянавчальнихзакладів, але не довшеніж до досягнення ними 23 років, державнуцільовупідтримку для здобуттяпрофесійно-технічної та вищоїосвіти у державних та комунальнихнавчальних закладах.

Державнацільовапідтримка для здобуттяпрофесійно-технічної та вищоїосвітинадається у вигляді:

повноїабочасткової оплати навчання за рахуноккоштівдержавного та місцевихбюджетів;

пільговихдовгостроковихкредитів для здобуттяосвіти;

соціальноїстипендії;

безоплатногозабезпеченняпідручниками;

безоплатного доступу до мережіІнтернет, систем баз даних у державних та комунальнихнавчальнихзакладах;

безоплатногопроживання в гуртожитку;

іншихзаходів, затвердженихКабінетомМіністрівУкраїни.

Порядок та умовинаданнядержавноїцільовоїпідтримки для здобуттяпрофесійно-технічної та вищоїосвітизазначенимкатегоріямгромадянвизначаютьсяКабінетомМіністрівУкраїни".

2. У ЗаконіУкраїни "Про професійно-технічнуосвіту" (ВідомостіВерховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215 ізнаступнимизмінами):

1) статтю 41 доповнити словами "а також особи, визнаніучасникамибойовихдійвідповідно до пункту 19 частинипершоїстатті 6 Закону України "Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту", та їхнідіти, діти, один ізбатьківякихзагинув (пропав безвісти) у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктівабо помер внаслідокпоранення, контузіїчикаліцтва, одержаних у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктів, а такожвнаслідокзахворювання, одержаного в періодучасті в антитерористичнійоперації, діти, один ізбатьківякихзагинувпід час масовихакційгромадянського протесту або помер внаслідокпоранення, контузіїчикаліцтва, одержанихпід час масовихакційгромадянського протесту, діти, зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, - до закінченнянавчальнихзакладів, але не довшеніж до досягнення ними 23 років";

2) розділ VII доповнитистаттею 44-1 такого змісту:

"Стаття 44-1. Соціальнийзахистучасниківбойовихдій та їхніхдітей, дітей, один ізбатьківякихзагинув у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктівабопід час масовихакційгромадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньопереміщені особи

Держава забезпечує особам, визнанимучасникамибойовихдійвідповідно до пункту 19частини першоїстатті 6 Закону України "Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту", та їхнімдітям, дітям, один ізбатьківякихзагинув (пропав безвісти) у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктівабо помер внаслідокпоранення, контузіїчикаліцтва, одержаних у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктів, а такожвнаслідокзахворювання, одержаного в періодучасті в антитерористичнійоперації, дітям, один ізбатьківякихзагинувпід час масовихакційгромадянського протесту або помер внаслідокпоранення, контузіїчикаліцтва, одержанихпід час масовихакційгромадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньопереміщені особи, у тому числідітям, якінавчаються за денною формою навчання у професійно-технічнихнавчальних закладах, - до закінченнянавчальнихзакладів, але не довшеніж до досягнення ними 23 років, державнуцільовупідтримку для здобуттяпрофесійно-технічноїосвіти у державних та комунальнихнавчальних закладах.

Державнацільовапідтримка для здобуттяпрофесійно-технічноїосвітинадається у вигляді:

повноїабочасткової оплати навчання за рахуноккоштівдержавного та місцевихбюджетів;

пільговихдовгостроковихкредитів для здобуттяосвіти;

соціальноїстипендії;

безоплатногозабезпеченняпідручниками;

безоплатного доступу до мережіІнтернет, систем баз даних у державних та комунальнихнавчальнихзакладах;

безоплатногопроживання в гуртожитку;

іншихзаходів, затвердженихКабінетомМіністрівУкраїни.

Порядок та умовинаданнядержавноїцільовоїпідтримки для здобуттяпрофесійно-технічноїосвітизазначенимкатегоріямгромадянвизначаютьсяКабінетомМіністрівУкраїни".

3. Статтю 19 Закону України "Про охоронудитинства" (ВідомостіВерховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2005 р., № 11, ст. 202; 2009 р., № 39, ст. 550; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 6, ст. 40) доповнитичастинамичотирнадцятою-шістнадцятою такого змісту:

"Держава забезпечуєдітямосіб, визнанихучасникамибойовихдійвідповідно до пункту 19частини першоїстатті 6 Закону України "Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту", дітям, один ізбатьківякихзагинув (пропав безвісти) у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктівабо помер внаслідокпоранення, контузіїчикаліцтва, одержаних у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктів, а такожвнаслідокзахворювання, одержаного в періодучасті в антитерористичнійоперації, дітям, один ізбатьківякихзагинувпід час масовихакційгромадянського протесту або помер внаслідокпоранення, контузіїчикаліцтва, одержанихпід час масовихакційгромадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньопереміщені особи, у тому числідітям, якінавчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищихнавчальних закладах, - до закінченнянавчальнихзакладів, але не довшеніж до досягнення ними 23 років, державнуцільовупідтримку для здобуттяпрофесійно-технічної та вищоїосвіти у державних та комунальнихнавчальних закладах.

Державнацільовапідтримка для здобуттяпрофесійно-технічної та вищоїосвітинадається у вигляді:

повноїабочасткової оплати навчання за рахуноккоштівдержавного та місцевихбюджетів;

пільговихдовгостроковихкредитів для здобуттяосвіти;

соціальноїстипендії;

безоплатногозабезпеченняпідручниками;

безоплатного доступу до мережіІнтернет, систем баз даних у державних та комунальнихнавчальнихзакладах;

безоплатногопроживання в гуртожитку;

іншихзаходів, затвердженихКабінетомМіністрівУкраїни.

Порядок та умовинаданнядержавноїцільовоїпідтримки для здобуттяпрофесійно-технічної та вищоїосвітизазначенимкатегоріямгромадянвизначаютьсяКабінетомМіністрівУкраїни".

4. Статтю 44 Закону України "Про вищуосвіту" (ВідомостіВерховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) доповнитичастиноюсімнадцятою такого змісту:

"17. Держава забезпечує особам, визнанимучасникамибойовихдійвідповідно до пункту 19 частинипершоїстатті 6 Закону України "Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту", та їхнімдітям, дітям, один ізбатьківякихзагинув (пропав безвісти) у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктівабо помер внаслідокпоранення, контузіїчикаліцтва, одержаних у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктів, а такожвнаслідокзахворювання, одержаного в періодучасті в антитерористичнійоперації, дітям, один ізбатьківякихзагинувпід час масовихакційгромадянського протесту або помер внаслідокпоранення, контузіїчикаліцтва, одержанихпід час масовихакційгромадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньопереміщені особи, у тому числідітям, якінавчаються за денною формою навчання у вищихнавчальних закладах, - до закінченнянавчальнихзакладів, але не довшеніж до досягнення ними 23 років, державнуцільовупідтримку для здобуттявищоїосвіти у державних та комунальнихнавчальнихзакладах.

Державнацільовапідтримка для здобуттявищоїосвітинадається у вигляді:

повноїабочасткової оплати навчання за рахуноккоштівдержавного та місцевихбюджетів;

пільговихдовгостроковихкредитів для здобуттяосвіти;

соціальноїстипендії;

безоплатногозабезпеченняпідручниками;

безоплатного доступу до мережіІнтернет, систем баз даних у державних та комунальнихнавчальнихзакладах;

безоплатногопроживання в гуртожитку;

іншихзаходів, затвердженихКабінетомМіністрівУкраїни.

Порядок та умовинаданнядержавноїцільовоїпідтримки для здобуттявищоїосвітизазначенимкатегоріямгромадянвизначаютьсяКабінетомМіністрівУкраїни".

II. Прикінцевіположення

1. Цей Закон набираєчинності через місяць з дня йогоопублікування, крім пункту 2 цьогорозділу, якийнабираєчинності з дня опублікуванняцього Закону.

2. КабінетуМіністрівУкраїнипротягом одного місяця з дня опублікуванняцього Закону:

привести свої нормативно-правовіактиувідповідністьізцим Законом;

забезпечитиприведенняміністерствами, іншимицентральними органами виконавчоївладиїх нормативно-правовихактів у відповідністьізцим Законом;

розробити та затвердитидержавнуцільовупрограмупідтримкиучасниківбойовихдій та їхніхдітей, дітей, один ізбатьківякихзагинув у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктівабопід час масовихакційгромадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньопереміщені особи, для здобуттяпрофесійно-технічної та вищоїосвіти;

затвердити порядок та умовинаданнядержавноїцільовоїпідтримки для здобуттяпрофесійно-технічної та вищоїосвіти;

подати на розглядВерховної Ради України проект Закону України про внесеннязмін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодофінансуваннядержавноїцільовоїпрограмипідтримкиучасниківбойовихдій та їхніхдітей, дітей, один ізбатьківякихзагинув у районіпроведенняантитерористичнихоперацій, бойовихдійчизбройнихконфліктівабопід час масовихакційгромадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньопереміщені особи, для здобуттяпрофесійно-технічної та вищоїосвіти.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 травня 2015 року
№ 425-VIII