Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

22.05.2015 №6/70-7

г.Угледар

Об утверждении Положения об отделе с чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Угледарского городского совета в новой редакции

С целью приведения Положения об отделе с чрезвычайних ситуаций и гражданской защиты населения Угледарского городского совета в соответствии нормативных документов, согласно Приказа Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций от 19.10.2004 №126 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Украине», Закона Украины от 21.11.2002 №229-ІV «Об охране труда», руководствуясь ч.4 ст.54 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение об отделе с чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Угледарского городского совета в новой редакции (прилагается).

2.Считать утратившим силу решение городского совета от 21.02.2008/5-31-20 «Об утверждении Положения об отделе по вопросам чрезвычайных ситуацій и гражданской защиты населения».

Секретарь городского совета В.В.Войцеховский

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

22.05.2015 №6/70-7

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вугледарської міської ради

1.Загальні положення

1.1.Відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (далі відділ) утворюється міською радою за пропозицією міського голови.

1.2.Відділ є виконавчим органом міської ради, підпорядкований міському голові, першому заступнику міського голови.

1.3.З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, своєчасного і ефективного реагування, у відповідності з регламентом виконавчих органів ради, розробленим планом та іншими актами законодавства України організовується взаємодія органів управління та підпорядкованих їм сил.

На місцевому рівні між органами управління (постійним та повсякденним) й силами територіальних структур (об'єктів) а також силами підприємств, установ та організацій, які беруть участь у виконанні робіт по попередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій, під керівництвом відповідної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Взаємодія у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій організується через спеціально визначені оперативні групи органів управління.

1.4.Плани роботи відділу та плани роботи із запобігання та реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації з визначеними джерелами фінансування робіт затверджуються міським головою.

1.5.В своїй діяльності відділ керується Конституцією України та Законами України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, регламентом роботи виконавчих органів ради, інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами.

2.Основні напрямки роботи

2.1.Основним завданням відділу є скоординовані дії підрозділів по реалізації планів дій, уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей. Підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення техногенної, природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію, або пом'якшення її можливих наслідків.

2.2.Основним завданням плану реагування на надзвичайну ситуацію або загрозу її виникнення є збереження життя та здоров'я людей, визначення сил та

засобів, порядок їх залучення, мінімізація матеріальних втрат.

З цією метою вживаються дійові заходи для захисту житла, дошкільних, навчальних і медичних закладів, місць постійного перебування людей, розв'язання питань термінової евакуації населення з території, на яку може бути поширена небезпечна дія наслідків прогнозованої ситуації.

2.3. Відділ виконує мобілізаційну та режимно-секретну роботу.

3.Функції

3.1.Відділ є координуючим органом управління по розв'язанню завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і території від їх наслідків, системи повсякденного управління сил і засобів, резервів матеріальних і фінансових ресурсів, системи зв'язку та інформаційного забезпечення, а також міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка підпорядкована обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3.2.Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та з надзвичайних ситуацій в місті є виконавчі органи рад, відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

3.3.Розроблення матеріалів необхідних для функціонування відділу.

3.4.Забезпечення готовності підпорядкованих об'єктів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

3.5.Розроблення та реалізація в межах своєї компетенції заходів, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

3.6.Навчання населення поведінці та діям у разі виникнення надзвичайної ситуації.

3.7.Аналіз ризиків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх ліквідація та реагування у разі перевищення порогових значень.

3.8.Збирання й аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

3.9.Прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення, на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах.

3.10.Створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

3.11.Оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне та достовірне його інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи.

3.12.Захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

3.13.Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення.

3.14.Пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення.

3.15.Здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення, проведення гуманітарних акцій.

3.16.Реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту населення від наслідків, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій.

3.17.Організація і ведення секретного та архівного діловодства та архівне зберігання секретних документів.

3.18.Ведення обліку сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, режимних приміщень і ключів від них, робочих папок, спецпортфелів, спецваліз, особистих номерних металевих печаток.

3.19.Формування номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, оформлення разом з підрозділом кадрів необхідні документи щодо надання працівникам допуск до державної таємниці.

3.20.Проведення роз'яснювальної роботи з метою запобігання порушенням законодавства у сфері охорони державної таємниці особам, яким надано допуск до державної таємниці, у тому числі у зв'язку з їх виїздом за межі України у службові відрядження та в особистих справах, а також участю у міжнародних заходах на території України.

3.21.Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням.

3.22.Готує і доводить підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності, вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.23.Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

3.24.Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності.

3.25.Розробляє та затверджує інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, інші нормативні акти, що діють у межах виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за їх додержанням.

3.26.Проводе вступний та повторний інструктаж щодо охорони праці та пожежної безпеки з працівниками виконкому міської ради, веде облік цих інструктажів.

4.Організація роботи відділу

4.1.Відділ очолює начальник відділу, який повинен мати повну вищу освіту, відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, який призначається та звільняється за розпорядженням міського голови.

4.2.Працівники відділу працюють по затвердженим міським головою посадовим інструкціям, згідно плану роботи.

4.3.Начальник відділу особисто відповідає за виконання покладених на відділ обов'язків.

5.Права

Відділ має право:

5.1.Отримувати інформацію про надзвичайні ситуації необхідну для виконання своїх завдань та функцій від відповідних установ та підрозділів.

5.2.Вносити пропозиції з питань про надзвичайні ситуації на засідання виконавчого комітету, міської ради.

5.3.Видавати інформаційні матеріали з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

5.4.Одержувати у встановленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи й інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.5.Скликати у встановленому порядку наради, засідання, конференції, семінари з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності.

5.7.Брати участь у перевірках стану та організації роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності.

5.8.Брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку вимагати від працівників письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв, інших порушень режиму секретності.

5.9.Отримувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, власноручно заповнену анкету встановленого зразку.

5.10.Мати печатку режимно-секретного органу.

5.11.Одержувати від підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.12.Перевіряти і визначати ефективність здійснення підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

5.13.Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності.

6.Відповідальність

6.1.Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань та здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення та чинного законодавства.

6.2.Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов'язків, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, за порушення норм етики поведінки державного службовця.

6.3.Працівники відділу несуть відповідальність за перевищення своїх повноважень, за порушення обмежень пов'язаних з проходження державної служби.

Секретар міської ради В.В.Войцеховський

Положення розробив:

Начальник відділу з надзвичайни ситуацій

та цивільного захисту населення О.С.Тищенко