Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

28.04.2015 № 6/69-10

г.Угледар

Об утверждении Положения об отделе учета и отчетности Углдедарского городского совета в новой редакции

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Украины от 26.01.2011 №59 «Об утверждении Типового положения о бухгалтерской службе бюджетного учреждения», п.5 ч.1 ст.26, п.4 ст.54 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение об отделе учета и отчетности Угледарского городского совета в новой редакции (прилагается).

2.Считать утратившим силу п.1.2.решения городского совета от 27.02.2004/ІV-17-35 «Об утверждении Положений об отделах Угледарского городского совета».

Городской голова М.И.Кузьменко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

від 28.04.2015 № 6/69-10

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ обліку та звітності Вугледарської міської ради

1.Загальні положення.

Це положення складено згідно Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 №59 та визначає завдання та функціональні обов'язки відділу обліку та звітності Вугледарської міської ради (далі - відділ), повноваження його керівника - головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

1.1.Відділ обліку та звітності утворюється Вугледарською міською радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.Відділ обліку та звітності підпорядковується безпосередньо міському голові.

1.3. Відділ обліку та звітності у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконкому та міської ради, а також цим положенням.

1.4.Відділ не має права юридичної особи.

2.Основні завдання відділу.

Основними завданнями відділу є:

2.1.Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

2.2.Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

2.3.Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.4.Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

2.5.Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3.Функції відділу.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

3.2.Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3.3.Здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень;

3.4.Своєчасно подає звітність;

3.5.Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.6.Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

3.7.Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.8.Забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

3.9.Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

3.10.Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

3.11.Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

4.Права відділу.

Відділ має право:

4.1.Представляти бюджетну установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

4.2.Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.3.Одержувати від бюджетних установ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4.4.Вносити міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

5.Структура та організація роботи відділу.

5.1.Керівником відділу є головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним міському голові.

Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 11 цього положення, міським головою.

Погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера міським головою здійснюється в порядку, встановленому Мінфіном.

5.2.Головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

1)мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р. №1556-VII) (1556-18) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом), стаж роботи за фахом не менш як п'ять років, досвід роботи на керівних посадах не менш як три роки - для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи;

2)мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р. №1556-VII) (1556-18 ) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом), стаж роботи за фахом не менш як три роки, досвід роботи на керівних посадах не менш як два роки - для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій не підпорядковані інші бюджетні установи;

3)мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р. №1556-VII) (1556-18 ) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом), стаж роботи за фахом не менш як три роки або бакалавра, молодшого спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р. N 1556-VII) або не нижче початкового рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем молодшого бакалавра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом) та стаж роботи за фахом не менш як п'ять років - для особи, що претендує на посаду спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків
бухгалтерської служби бюджетної установи, в якій не утворюється бухгалтерська служба;

3-1) мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р. №1556-VII) (1556-18 ) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом) та стаж роботи за фахом не менш як два роки - для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера апарату сільської, селищної ради, її виконавчого органу, а також бюджетної установи, що утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів та якій не підпорядковані інші бюджетні установи;

3-2)мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014р. №1556-VII) (1556-18) або відповідного рівня вищої освіти за освітнім ступенем магістра, бакалавра, молодшого бакалавра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом) та стаж роботи за фахом не менш як один рік - для особи, що претендує на посаду спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби апарату сільської, селищної ради, її виконавчого органу, а також бюджетної установи, що утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів та якій не підпорядковані інші бюджетні установи, якщо в них не утворюється бухгалтерська служба;

4)знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

5.4.Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

Прийняття (передача) справ головним бухгалтером може здійснюватися за участю представника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа.

5.5. Головний бухгалтер:

1)організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ обліку та звітності;

2)здійснює керівництво діяльністю відділу обліку та звітності, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3)погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4)здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

5)погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

6) подає міському голові пропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

визначення оптимальної структури відділу та чисельності його працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

притягнення до відповідальності працівників відділу, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

організації навчання працівників відділу, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

7) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

8) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує міського голову про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

9) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

10) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

11) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

5.6.Головний бухгалтер у разі отримання від міського голови розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує його у письмовій формі про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає керівникові органу Казначейства за місцем обслуговування відповідне повідомлення.

5.7.Головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки керівника бюджетної установи на період його тимчасової відсутності.

5.8.Штатні працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням міського голови та підпорядковуються головному бухгалтерові.

5.9.У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста відділу.

5.10.Оцінка виконання головним бухгалтером своїх повноважень
проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

6.Відповідальність працівників відділу.

Працівнику відділу несуть персональну відповідальність за:

6.1.Неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов'язків та покладених на них задач.

6.2.Відповідність діючому законодавству підготовлених документів, за правильність та комплектність їх оформлення.

6.3.За достовірність та повноту наданої інформації.

6.4.За бездіяльність або невикористання наданих прав.

6.5.За виконання покладених на них посадовими інструкціями обов'язків та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

6.6.За порушення трудової та виконавчої дисципліни, норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

Секретар городского совета В.В.Войцеховський

Положення розробив:

Головний бухгалтер

відділу обліку та звітності Н.В.Цибульник