Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 № 6/64-14

         г.Угледар

Об утверждении Положения об организационном отделе Угледарского городского совета в новой редакции

         В соответствии со ст.25, ч.4 ст.54 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

         1.Утвердить Положение об организационном отделе Угледарского городского совета в новой редакции (прилагается)

2.Решение городского совета от 21.02.2008/5-31-22 «Об утверждении Положения об организационном отделе Угледарского городского совета» считать утратившим силу.

Городской голова                                                                М.И.Кузьменко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради від

19.12.2014 № 6/64-14

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ Вугледарської міської ради

1.Загальні положення.

1.1.Організаційний відділ  утворюється міською радою за пропозицією міського голови.

1.2.Організаційний відділ є виконавчим органом міської ради, підпорядкований міському голові та керуючому справами виконкому.

1.3.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, Регламентом роботи виконавчих органів міської ради, Інструкцією з діловодства, цим Положенням, іншими законодавчими актами.

1.4.Відділ не має прав юридичної особи.

1.5.При виконанні своїх повноважень організаційний відділ взаємодіє з відділами та структурними підрозділами Вугледарської міської ради, органами виконавчої влади, організаціями, установами, підприємствами міста.

2.Основні напрямки роботи.

2.1.Організаційно – технічна підготовка та проведення засідань виконавчого комітету, нарад, засідань у межах своєї компетенції.

2.2.Організація ведення  кадрової роботи працівників відділів   Вугледарської міської ради.

2.3.Організаційно - методичні заходи щодо підготовки та проведення виборів, референдумів.

2.4.Організація проведення звіту міського голови.

2.5.Організація та підготовка  проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету.

2.6.Здійснення ведення військового обліку військовозобов’язаних керівництва та працівників Вугледарської міської ради.

3.Функції відділу.

3.1.Підготовка  проекту порядку денного засідання виконкому.

3.2.Доведення до відома членів виконкому та запрошених на засідання виконкому про дату, місце, час проведення чергового засідання виконавчого комітету.

3.3.Технічне опрацювання протоколів засідань виконавчого комітету.

3.4.Візування проектів рішень виконавчого комітету .

3.5.Доведення до відома відділів, управлінь Вугледарської  міської ради, організацій, підприємств міста рішень виконавчого комітету, згідно з Регламентом роботи виконавчих органів ради  та Інструкції з діловодства.

3.6.Підготовка проектів рішень виконавчого комітету у межах компетенції відділу.

3.7.Підготовка проектів розпоряджень міського голови  у межах компетенції відділу.

3.8.Складання статистичних звітів та інших звітів у межах компетенції відділу.

3.9.Зберігання документів, що знаходяться у компетенції відділу до передачі їх до архівного відділу.

3.10.Організаційно - методичне забезпечення звітів міського голови.

            3.11.Надання консультаційно - методичної допомоги щодо складання планів роботи відділам та структурним підрозділам міської ради.

            3.12.Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

3.13.Формування кадрового резерву на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

3.14.Організація проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.

3.15.Організацій проведення спеціальних перевірок при прийнятті на службу у виконавчі органи міської ради

3.16.Підготовка проектів розпоряджень міського голови з кадрових питань, реєстрація ,доведення до відома до виконавців

3.17.Підготовка  проектів розпоряджень міського голови з питань відряджень, реєстрація, доведення до відома  до виконавців.

3.18.Реєстрація, доведення до відома  до виконавців розпоряджень міського голови з основної діяльності

3.19.Облік, зберігання, ведення особових справ, трудових книжок працівників.

3.20.Організація роботи комісії з обчислення стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

3.21.Організаційне забезпечення проведення щорічних оцінок.

3.22.Організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії.

3.23.Ведення табелю робочого часу працівників міської ради.

3.2.Облік та заповнення  листків непрацездатності працівників.

3.25.Внесення пропозицій міському голови щодо удосконалення структури виконавчих органів ради.

3.26.Узагальнення планів роботи управлінь та відділів міської ради.

3.27.Підготовка документів з питань нагороджень.

3.28.Організація роботи по виконанню Закону України «Про захист персональних даних»

3.29.Організація роботи по виконанню Закону України «Про доступ до публічної інформації

3.30.Організація роботи по виконанню Закону України  «Про засади запобігання і протидії корупції».

4.Права.

Посадові особи відділу при виконанні своїх повноважень  мають право:

4.1.Брати участь у роботі засідань міської ради та її виконавчого комітету,  нарадах, семінарах у межах своєї компетенції.

4.2.Запитувати та одержувати інформацію від відділів та управлінь міської ради, підприємств, організацій, установ, закладів, незалежно від форм власності, з питань, що належать до компетенції відділу та необхідні для виконання покладених на нього функцій, а також довідки, положення, статистичні та інші матеріали.

4.3.Залучати працівників міської ради, підприємств, організацій, установ, закладів та інших спеціалістів до обговорення питань, що входять до компетенції відділу, а також питань, що готуються до розгляду міського голови, міської ради, виконавчого комітету міської ради.

4.4.За узгодженням керуючого справами виконкому повертати на доопрацювання відділам міської ради  проекти рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, та інші документи,  якщо вони представлені з порушенням Інструкції  з діловодства, Регламенту роботи виконавчих органів ради, інших законодавчих актів.

5.Організація роботи відділу.

5.1.Відділ очолює начальник відділу, який призначається на звільнюється розпорядженням міського голови, відповідно Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Кодексу Законів про працю України .

5.2.Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст.

5.3.Начальник відділу працює під керівництвом керуючого справами виконкому.

5.4.Штатні працівники призначаються та звільняються розпорядженням міського голови відповідно  Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Кодексу Законів про працю України.

5.5.Начальник відділу та штатні працівники відділу працюють згідно Положення про відділ, посадових інструкцій.

5.6.Робота відділу ведеться згідно плану роботи відділу.

5.7.Розподіл обов'язків працівників відділу здійснює начальник відділу.

6.Відповідальність.

6.1.За неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов'язків, відповідно даного Положення, за порушення  трудової та виконавчої дисципліни, норм етики поведінки посадових  осіб місцевого самоврядування та дотримання обмежень, передбачених законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, працівники відділу притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.

Секретар міської ради                                                                                В.В.Воцеховський

Керуючий справами виконкому                                                              О.В.Порфіленко

Положення розроблено:

Начальник організаційного відділу                                                          Л.Г.Барановська