Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 № 6/64-16

            г.Угледар

Об утверждении Положения об отделе торговли, развития предпринимательства Угледарского городского совета в новой редакции

         Руководствуясь ч.4 ст.54, ч.1 ст.59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»,  городской совет

РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение об отделе торговли, развития предпринима­тельства Угледарского городского совета в новой редакции (прилагается).

         2.Решение городского совета от 02.11.2012/6-29-11 «Об утверждении Положения об отделе торговли, развития предпринимательства Угледарского городского совета в новой редакции» считать утратившим силу.

Городской голова                                                                М.И. Кузьменко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

19.12.2014 № 6/64-16

Положення

відділу торгівлі, розвитку підприємництва,

Вугледарської міської ради

 

1.Загальна частина

            1.1.Відділ торгівлі, розвитку підприємництва міської ради (далі - відділ) створюється Вугледарською міською радою та її виконавчим органом.

            1.2.Відділ є підзвітним, підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови за підпорядкованістю.

            1.3.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету, рішеннями міської ради та іншими актами законодавчої, виконавчої влади, а також цим положенням.

            1.4.Відділ не має права юридичної особи.

            1.5.При виконанні своїх обов'язків відділ взаємодіє з відділами, управліннями міської ради, з органами виконавчої влади.

2.Основні завдання

2.1.Здійснення контролю за додержанням законодавства щодо захисту прав споживачів, у сфері торгівлі, ресторанного господарства, надання послуг населенню, забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах наданих повноважень та у спосіб, передбачений ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.2.Реалізація політики органів місцевого самоврядування та запровадження на території міста Вугледара вимог нормативно-правових актів у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, захисту прав споживачів, зовнішньоекономічної діяльності.

2.3.Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в місті Вугледарі. Надання інформаційної і методичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

2.4.Забезпечення виконання міської Програми розвитку малого та середнього підприємництва міста Вугледара

2.5.Оперативне надання інформаційних матеріалів, що стосуються роботи відділу, для розміщення на офіційному сайті Вугледарської міської ради.

2.6.Здійснення інших функцій, пов’язаних з покладеними на нього завданнями.

3.Компетенція відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови тощо), пов’язаних з виконанням покладених на відділ функцій.

3.2.Здійснює розробку та виконання напрямків Програм соціально-економічного розвитку міста, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення.

3.3.Сприяє організації і проведенню виставок, ярмарків, конкурсів, участі підприємств міста у виставках і ярмарках.

3.4.Готує і вносить на розгляд міського голови і виконавчого комітету міської ради пропозиції з напрямів підприємницької діяльності.

3.5.Бере участь у комісіях та контрольних перевірках суб’єктів підприємницької діяльності.

3.6.Взаємодіє з підрозділами центральних органів та органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, постійними комісіями, іншими підприємствами і організаціями з питань, пов’язаних із забезпеченням виконання покладених обов’язків.

4.Структура та організація роботи

            4.1.Відділ очолює начальник відділу торгівлі, розвитку підприємництва Вугледарської міської ради (далі – начальник відділу).

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови, йому підконтрольний та підзвітний.

4.2.Начальник відділу, головний спеціаліст відділу призначаються на посади і звільняються з посад міським головою в порядку, визначеному законодавством.

4.3.Структуру, штатну чисельність та положення про відділ затверджує міський голова.

4.4.Начальник управління:

4.4.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради та заступником міського голови за підпорядкованістю за своєчасне та якісне виконання покладених на відділ завдань.

4.4.2.Організовує роботу відділу.

4.4.3.Розподіляє повноваження між працівниками відділу.

4.4.4.Погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

4.4.5.Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

5.Права відділу

            5.1.Відділ має право:

-залучати інших спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об`єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

-одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

            -виносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо удосконалення роботи відділу  з питань, що стосуються діяльності відділу;

            -скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції; 

-інші права, які належать до його компетенції.

6.Відповідальність

6.1.Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2.Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб виконавчого органу при здійсненні ним своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

7.Заключні положення

7.1.Припинення діяльності відділу здійснює міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.2.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Секретар міської ради                                                                                В.В.Войцеховський

Положення розробив:

Начальник відділу торгівлі,

розвитку підприємництва                                                                         О.В.Гончарова