Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

20.06.2014 № 6/55-10

            г.Угледар

Об утверждении Положения об использовании средств резервного фонда местного бюджета

На выполнение постановления Кабинета Министров Украины от 29.03.2002 года № 415 «Об утверждении Положение об использовании средств резервного фонда бюджета», руководствуясь п.7а, ст.38, ч.9 ст.59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1.Утвердить положение об использовании средств резервного фонда местного бюджета (прилагается).

2.Решение городского совета от 27.02.2007/5-16-5 «Об утверждении Положения об использовании средств резервного фонда местного бюджета» считать утратившим силу.

3.Решение исполнительного комитета  от 29.04.2014 №134 «Про затвердження Положення про використання коштів резервного фонду місцевого бюджету» отменить.

4.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета и финансов (Нешко).

 

 

Секретарь городского совета                                                   В.В. Войцеховский

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

від 20.06.2014 № 6/55-11

 

ПОЛОЖЕННЯ

про використання коштів резервного фонду міського бюджету

Загальні положення

1.Це Положення визначає порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету (далі – резервний фонд) і встановлює процедури, пов’язані з виділенням коштів резервного фонду та звітування про їх використання.

2.Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту міського бюджету.

3.Резервний фонд міського бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.

4.Резервний фонд міського бюджету встановлюється рішенням про місцевий бюджет загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

5.Розподіл бюджетного призначення резервного фонду міського бюджету провадиться за рішенням  міської ради.

Напрями та умови використання коштів з

резервного фонду місцевого бюджету.

6.Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:

а)заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру;

а1)заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом`якшення її можливих наслідків;

б)інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту міського бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної ради, обласної державної адміністрації, міської ради, виконавчим комітетом  міської ради підстав для проведення таких заходів.

7.До непередбачених заходів, визначених у підпункті “б” пункту 6 цього Положення, не можуть бути віднесені:

-обслуговування та погашення боргу місцевого самоврядування;

-додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у міському бюджеті;

-капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

-придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків у наслідок надзвичайної ситуації;

-надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Верховною Радою України, Президентом України, обласною радою, міською радою.

8.За рахунок коштів резервного фонду можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом  на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

9.Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається тільки в межах призначення на цю мету у відповідному бюджеті  і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

10.Кошти з резервного фонду виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з міського резервного фонду бюджету.

Кошти із резервного фонду суб'єктам господарської діяльності  недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51  відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

Умови повернення до міського бюджету коштів, виділених з резервного фонду бюджету, зокрема строки та поетапний графік, визначаються у договорі, укладеному між головним розпорядником бюджетних коштів та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем.

Подання та розгляд звернень про виділення коштівз резервного фонду бюджету.

11.Звернення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету подаються підприємствами, установами, організаціями (далі – заявники)  міському голові. 

12. У зверненні зазначається:

-напрям використання коштів резервного фонду міського бюджету;

-головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду міського бюджету (у разі необхідності);

-обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду міського бюджету, в тому числі на умовах повернення;

-підстави для здійснення заходів за рахунок міського бюджету;

-інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.

13.До звернення обов'язково додаються:

-розрахунки обсягу коштів з резервного фонду міського бюджету;

-перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та інших заходів;

-документ, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини не проведення страхування);                                                                                               

-інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду міського бюджету  за напрямами, передбаченими у підпункті “а” пункту “б” Положення, до звернення також обов'язково додається:

-акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

-узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

14.У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду на цілі, передбачені у пункті 8 цього Положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

15.Міський голова  не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення відділу економіки  та  міському  фінансовому управлінню міської ради для розгляду звернення із підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші  заінтересовані органи, та відділи.

У разі потреби міський голова надає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

- відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і постійній міській комісії з  питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуація щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;  

- відділу містобудування та архітектури – щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.

У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах третьому - четвертому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки відділу економіки та міському фінансовому управлінню.

16. Міське фінансове управління розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав  виділення  коштів з резервного фонду міського бюджету,  можливості здійснення відповідних заходів за  рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду міського бюджету   та надсилає їх у тижневий термін відділу економіки.

17.Відділ економіки згідно з дорученням міського голови за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 15 цього Положення, та пропозицій міського фінансового управління робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду міського бюджету, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділених асигнувань з резервного фонду міського бюджету.

18.У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 6 – 10 цього Положення або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 12 і 13 цього Положення, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення  коштів  з резервного фонду міського бюджету, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх   повернення, та доповідає   про це міському голові.

У разі коли загальний обсяг коштів, виділених з резервного фонду міського бюджету відповідно до прийнятих рішень виконкому міської ради, досягне обсягу призначення, затвердженого в міському бюджеті для резервного фонду, відділ економіки невідкладно повідомляє про це міського голову та  фінансове управління міської ради.

Підготовка та прийняття рішення про виділення

коштів з резервного фонду бюджету.

19.Відділ економіки є відповідальним за підготовку про подання проектів рішень виконкому міської ради   про  виділення   коштів з резервного фонду міського бюджету.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду міського бюджету, відділ економіки готує відповідний проект рішення, в якому повинно бути визначено:

-головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду міського бюджету;

-напрям використання коштів з резервного фонду міського бюджету;

-обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду міського бюджету;

-умови повернення коштів, виділених з резервного фонду міського бюджету.

20.Відділ економіки погоджує проект рішення виконкому міської ради про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету з міським фінансовим управлінням і подає його в установленому порядку на розгляд виконавчому комітету міської ради.

У виняткових випадках (загроза життю людей, об'єкта економіки та територіям) проект рішення  про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету відділом економіки готується і подається на розгляд виконавчому комітету міської ради на підставі прогнозних розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, якому передбачається виділення коштів з резервного фонду міського бюджету, з наступним оформленням цього проекту у двотижневий термін в установленому порядку.

21.Виконавчий комітет міської ради приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету виключно за наявності висновків відділу економіки та міського фінансового управління.

22.У разі потреби міський голова  може скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету.

Виділення коштів з резервного фонду міського бюджету,

ведення обліку та звітності.

23.Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету:

а)головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє міському фінансовому управлінню коди економічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та   відповідні   обсяги   коштів   згідно із зазначеним рішенням;

б) міське фінансове управління під час визначення бюджетної програми з резервного фонду міського бюджету  закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому  порядку  зміни  до розпису  бюджету.

24.Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

25.Управління Державної казначейської служби України у Мар’їнському районі Донецької області, після внесення змін до розпису міського бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду міського бюджету проводяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду міського бюджету, управлінню Державної казначейської служби України у  Мар’їнському районі Донецької області переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, або інших заходів, погодженого з відділом економіки і міським фінансовим управлінням, а у разі потреби – відділом містобудування та архітектури.

26.Відділ економіки веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішень виконкому міської ради про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету та щомісяця інформує виконавчий комітет міської ради щодо витрачення коштів резервного фонду міського бюджету.

            Управління Державної казначейської служби України у Мар’їнському районі Донецької області щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію відділу економіки щодо залишків коштів резервного фонду міського бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм з резервного фонду міського бюджету, а головні розпорядники бюджетних коштів – пояснення про причини невикористання коштів резервного фонду міського бюджету.

            За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів резервного фонду міського бюджету  на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) відділ економіки у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на розгляд виконавчому комітету міської ради проект рішення виконкому міської ради  щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів відповідних видатків з резервного фонду міського бюджету.

27.Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з резервного фонду міського бюджету, подають відділу економіки, міському фінансовому управлінню та Управлінню Державної казначейської служби України у Мар’їнському районі Донецької області звіт щодо використання коштів у відповідності з  переліком робіт або інших заходів, погодженим відповідно до пункту 25 цього Положення, а у разі виділення коштів резервного фонду міського бюджету на умовах повернення – також інформацію про їх повернення до міського бюджету.

28.Управління Державної казначейської служби України у Мар’їнському районі Донецької області готує інформацію (звіт) про використання коштів з резервного фонду і подає міському фінансовому управлінню, відділу економіки та виконкому міської ради не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним.

Додатково кошти з резервного фонду міського бюджету  для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання головним розпорядником раніше виділених коштів з резервного фонду міського бюджету та подання відділу економіки, міському фінансовому управлінню звіту про їх цільове використання, крім випадків додаткового виділення коштів з резервного фонду бюджету для продовження робіт (заходів), пов`язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій державного рівня та їх наслідків.

            29.Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду міського бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.

У разі виявлення за результатами проведення ревізій (перевірок) фактів нецільового використання коштів резервного фонду міського бюджету та неповернення їх до міського бюджету Контрольно-ревізійне управління в Донецькій області порушує перед управлінням Державної казначейської служби України у Мар’їнському районі Донецької області питання про зупинення операцій з коштами резервного фонду міського бюджету та інформують про це головного розпорядника бюджетних коштів, відділ економіки і міське фінансове управління.

На підставі актів ревізій (перевірок), складених відповідно до законодавства, відділ економіки готує та подає в установленому порядку на розгляд виконкому міської ради проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів обсягу зазначених видатків з резервного фонду міського бюджету на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням.

За неможливості здійснити зазначене зменшення обсягу видатків з резервного фонду міського бюджету відділ економіки повідомляє про це Контрольно-ревізійне управління в Донецькій області.

Управління Державної казначейської служби України у Мар’їнському районі Донецької області щомісяця надає інформацію про повернення коштів, виділених з резервного фонду міського бюджету  на умовах повернення, міському фінансовому управлінню.

Секретар  міської  ради                                                                              В.В. Войцеховський

Положення розроблено:

начальником відділу з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення                                                         Н.В. Білицька