АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТУ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

З метою отримання документів дозвільного характеру, з’ясування порядку подачі заяв та їх розгляду заявник звертається до державного адміністратора або до представників місцевих (територіальних) дозвільних органів, які ведуть прийом в приміщенні дозвільного Центру.

У разі звернення заявника безпосередньо до представника місцевого (територіального) дозвільного органу, які здійснюють прийом в дозвільному Центрі суб'єкт господарювання може отримати консультацію про порядок видачі документів дозвільного характеру.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем) або уповноваженою ним особою.

У разі надання заяви та документів, що надаються до неї, рекомендованим листом з описом вкладення, підпис (фізичної особи-підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

При зверненні суб'єкта господарювання до державного адміністратора щодо отримання документа дозвільного характеру останній надає вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.

Державний адміністратор видає бланк заяви та, при необхідності, надає допомогу при їх заповненні. Приймає від суб'єкта господарювання заповнену заяву та перевіряє наявність повного комплекту документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом державного адміністратора.

У разі подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, державний адміністратор повідомляє про це суб'єкта господарювання та рекомендує йому доукомплектувати пакет документів, що подається.

Державний адміністратор приймає у суб'єкта господарювання Декларацію про відповідність його матеріально-технічної бази (об'єкта) вимогам законодавства (при намірі провадження визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру).

Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, реєструє заяву і документи, що додаються до неї у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру та загальнодержавній електронній програмі Реєстрі документів дозвільного характеру (за її наявності) та формує дозвільну справу.

Державний адміністратор у день реєстрації заяви (або наступного робочого дня) передає для розгляду відповідним посадовим особам місцевих (територіальних) дозвільних органів засвідчені підписом копії заяви та копії документів (у випадках, передбачених законодавством, - оригінали документів), що додаються до заяви (далі - комплект документів). 

Уповноважена особа місцевого (територіального) дозвільного органу, отримавши комплект документів, робить відповідний запис у Бланку проходження процедури.

Представник місцевого (територіального) дозвільного органу протягом установленого законодавством терміну забезпечує здійснення відповідної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру, надання послуг, виконання інших робіт) та передає документи державному адміністратору.

Державний адміністратор, одержавши документи від представника місцевого (територіального) дозвільного органу, робить відповідний запис у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів та електронній програмі Реєстр документів дозвільного характеру (за її наявності).

Днем видачі документа дозвільного характеру вважається останній день строку розгляду  заяви дозвільним органом, передбаченого законом.

Державний адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру (або у разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру або письмової відмови у видачі документа дозвільного характеру.

Факт отримання суб'єктом господарювання документа дозвільного характеру ( або у разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи-підприємця або уповноваженої ним особи у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів.

Підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

- подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і  документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через  десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі  документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви (опису  прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та  документів державному адміністратору або дозвільному органу.

                          АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З метою отримання адміністративної послуги в Центрі надання адміністративних послуг м.Вугледара заявник звертається до адміністратора, який організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

Заявник має право подати заяву та вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, або надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником заявника, пред'являються документи,що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження (паспорт, довіреність).

Адміністратор Центру видає бланк заяви та необхідні бланки платіжних документів, та, при необхідності, надає допомогу при їх заповненні. Приймає від заявника заповнену заяву та перевіряє наявність повного комплекту документів та зазначених у них відомостей, необхідних для одержання адміністративної послуги.

Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів поданих до неї.

Адміністратор Центру перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, реєструє заяву і документи, що додаються до неї, у Журналі реєстрації вхідного та вихідного пакету документів Центру надання адміністративних послуг.

            Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує Справу про надання адміністративної послуги у паперовій або електронній формі.

Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до Листа про проходження справи.

Після вчинення попередніх дій адміністратор Центру невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, передає вхідний пакет документів суб'єктові надання адміністративної послуги, про що робиться відмітка в Листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування відповідальної особи до якої її надіслано.

Контроль за дотриманням суб'єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністратором Центру.

Відповідальний представник суб'єкта надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів і направляє його до Центру, про що зазначається у Листі-проходження справи.

Адміністратор Центру у день надходження вихідного пакета документів повідомляє заявника про результат надання адміністративної послуги у спосіб, зазначений у заяві.

У день отримання вихідного пакету адміністратор Центру проводить відмітку про результат адміністративної послуги у Журналі реєстрації вхідного та вихідного пакету документів Центру надання адміністративних послуг.

Результат надання адміністративної послуги передається заявникові особисто під розписку (у тому числі уповноваженому представникові), або в інший прийнятний для суб'єкта звернення спосіб.

Інформація про адміністративні послуги та справи, зокрема заява заявника та результат надання адміністративної послуги, зберігаються у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб'єкта надання адміністративної послуги.

Інформацію підготував:

Начальник відділу з питань видачі документів

дозвільного характеру та надання адміністративних послуг.