Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

20.08.2013/6-40-5
м. Вугледар

Про затвердження положення про архівний відділ Вугледарської міської ради в новій редакції

Згідно Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 №232/5, керуючись ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», контрольними завданнями державного архіву Донецької області на 2013 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити положення про архівний відділ Вугледарської міської ради в новій редакції (додається).
2.Рішення від 21.03.2008/5-32-12 «Об утверждении положення об архивном отделе Угледарского городского совета в новой редакции» вважати таким, що втратило чинність.

 

Міський голова               А.М.Ширінський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення міської ради
20.08.2013/6-40-5

Положення
про архівний відділ Вугледарської міської ради

1.Архівний відділ Вугледарської міської ради є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства також підконтрольний відповідно державному архіву Донецької області, Державній архівній службі України (далі – Укрдержархів) в порядку, встановленому законом.
2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також положенням про архівний відділ міської ради, затвердженим міською радою з урахуванням Примірного положення про архівний відділ міської ради міста республіканського (Автономної республіки Крим), обласного значення, Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування.
У здійсненні повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства відділ керується наказами Укрдержархіву, державного архіву Донецької області.
3.Основними завданнями відділу є:
реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;
забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;
забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.
4.Відділ відповідно до покладених на нього завдань
4.1.Складає і за погодженням з державним архівом області подає на затвердження міському голові цільові програми розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.
4.2.Забезпечує облік, зберігання і охорону:
документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
документів Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об'єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;
документів особового походження, що надійшли до відділу;
фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста;
документів, переданих в установленому законом порядку на постійне зберігання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об'єднаннями громадян;
друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що доповнюють документи архіву і використовуються для довідково-інформаційної роботи;
облікових документів і довідкового апарату до документів;
архівних документів ліквідованих підприємств.
4.3.Організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.
4.4.Проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форми власності та підпорядкування.
4.5.Контролює збирання на території міста та продаж антикварних документів.
4.6.За дорученням Укрдержархіву контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.
4.7.Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.
4.8.Складає і за погодженням з державним архівом області подає на затвердження міському голові список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.
4.9.Приймає на зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об'єднань.
4.10.Приймає на зберігання архівні документи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без правонаступників.
4.11.Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку і доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.
4.12.Створює структурний підрозділ архівного відділу міської ради- трудовий архів для централізованого зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території міста та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, надає консультативно – методичну допомогу в організації його діяльності.
4.13.Інформує міську раду, державний архів області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
4.14.Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи і організації - джерела комплектування відділу та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про них державному архіву області.
4.15.Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, з науково – технічного опрацювання документів та використання їх інформації, розроблення методичних посібників з архівної справи і діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів та служб діловодства підприємств, установ та організацій.
4.16.Передає за угодою до державного архіву області у визначений ним термін документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.
4.17.Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.
4.18.Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам; публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду.
4.19.Видає підприємствам, установам, організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам - довідки соціально – правового характеру, а також іншим шляхом задовольняє запити юридичних і фізичних осіб, щодо використання архівної інформації.
4.20.Організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до документів, забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення недостовірних відомостей про особу.
4.21. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.
5.Відділ має право:
5.1.Отримувати від інших виконавчих органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу, інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і упорядкування і науково – технічного опрацювання документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.2.Давати у межах своїх повноважень підприємствам, установам, організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, вказівки щодо роботи їхніх архівних підрозділів та ведення діловодства.
5.3.Розробляти та затверджувати в установленому порядку ціни та тарифи на роботі ( послуги), що виконуються відділом на договірних засадах.
5.4.Надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах.
5.5.Виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково – технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства.
5.6.Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчуження, вивезення за межі України, проведення експертизи цінності цих документів.
5.7.Подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду права власності на ці документи, якщо він не забезпечує їх належної збереженості.
5.8.Порушувати питання про зупинення діяльності архівних підрозділів, які не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду.
5.9.Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників підприємств, установ та організацій, користувачів документами Національного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.
5.10.Обмежувати у випадках, передбачених законодавством, доступ до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.
5.11.Одержувати в дарунок матеріальні цінності та кошти, обмінювати, надавати в користування на договірних засадах або позичати інвентар та інші матеріальні цінності й ресурси для зміцнення матеріально-технічної бази відділу а також списувати їх з балансу ( за винятком архівних фондів).
5.12.Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
5.13.Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов'язків відвідувати архіви (архівні підрозділи) і діловодні служби підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.
6.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
7.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно із законодавством за погодженням відповідно з директором державного архіву Донецької області.
8.Начальник відділу:
здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
9.Статус посадових осіб відділу визначається згідно із Законом України
«Про службу в органах місцевого самоврядування».
10.Для розгляду питань, пов'язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документів та подання її результатів на розгляд експертно - перевірної комісії держархіву області, а також інших питань у відділі створюється експертна комісія.
Положення та персональний склад експертної комісії затверджує міська рада на підставі типового положення, затвердженого Укрдержархівом.
11.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.
12.Відділ користується печаткою виконавчого комітету Вугледарської міської ради із зображенням Державного Герба України і найменуванням.

 

Секретар міської ради                       В.В.Войцеховський

Розроблено:
Начальник архівного відділу             О.М.Тимохіна