Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

20.08.2013/6-40-6
м. Вугледар

Про створення постійно діючої
експертної комісії Вугледарської
міської ради

Згідно Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 №1004 (1004-2007-п), керуючись п. 1, 2, 7, 20 ч. 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Створити експертну комісію Вугледарської міської ради та затвердити її склад (додається).
2.Затвердити положення про експертну комісію Вугледарської міської ради (додається).
3.Розпорядження міського голови від 26.09.2006 №173-д «Про створення постійно діючої експертної комісії міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

 

Міський голова                   А.М.Ширінський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення міської ради
20.08.2013/6-40-6

 

Положення
про експертну комісію
Вугледарської міської ради

1.Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1004 (1004-2007-п) "Про проведення експертизи цінності документів" Вугледарська міська рада утворює експертну комісію (далі - ЕК) для розгляду методичних і практичних питань, пов'язаних з проведенням експертизи цінності документів у відділах Вугледарської міської ради, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертної комісії архівного відділу Вугледарської міської ради.

2.ЕК є постійно діючим дорадчим органом.

3.У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державної архівної служби України (далі- Укрдержархів ) та цим положенням.

4.До складу ЕК, який затверджується міським головою, входять фахівці з архівної справи, досвідчені працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
Головою ЕК призначається керуючий справами виконкому, а секретарем – начальник архівного відділу міської ради.

5.Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих установ і окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.

6.ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим керуючим справами виконкому.

7.Завданням ЕК Вугледарської міської ради є координація роботи з проведення експертизи цінності документів у відділах Вугледарської міської ради.
8.ЕК міської ради приймає рішення про:
8.1. схвалення та подання до ЕК архівного відділу міської ради:
описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ;
описів справ з кадрових питань (особового складу);
актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;
номенклатур справ відділів міської ради та зведеної номенклатури справ міської ради.
8.2. схвалення:
інструкцій з діловодства;
положень про архівні підрозділи міської ради.

9.ЕК має право:
контролювати дотримання відділами міської ради установлених правил проведення експертизи цінності документів;
вимагати від начальників відділів міської ради розшуку відсутніх документів НАФ, документів з особового складу, та письмових пояснень у разі втрати цих документів;
заслуховувати на своїх засіданнях осіб, відповідальних за ведення архівної справи у відділах міської ради, про стан упорядкування, обліку та збереженості документів НАФ;
запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців архівних установ та членів їх комісій з проведення експертизи цінності документів.

10.Засідання ЕК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу її членів.

11.Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК, та набирає чинності з моменту затвердження міським головою.
Рішення ЕК є обов'язковим для виконання всіма відділами міської ради.

12.У разі відмови міського голови затвердити протокол засідання ЕК її голова може звернутися із скаргою до Центральної експертно – перевірної комісії Укрдержархіву, рішення якої з цього питання є остаточним.

 

Секретар міської ради                      В.В.Войцеховський

Розроблено:
Начальник архівного відділу                О.М.Тимохіна

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення міської ради
20.08.2013/6-40-6

СКЛАД
постійно діючої експертної комісії Вугледарської міської ради

Порфіленко - керуючий справами виконкому,
Олена Василівна голова комісії

Тимохіна - начальник архівного відділу,
Олена Миколаївна секретар комісії

Члени комісії:

Барановська - начальник організаційного відділу
Людмила Григорівна

Левіна - начальник відділу торгівлі, розвитку
Елла Петрівна підприємництва

Біландарлі - головний бухгалтер відділу обліку
Регіна Вагіфівна та звітності

Мартинова - начальник загального відділу
Наталія Іванівна

Захарова - начальник юридичного відділу
Марина Миколаївна

Секретар міської ради В.В.Войцеховський