1

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2012/6-32-10
м.Вугледар

 

Про міський бюджет на 2013 рік

 

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, та поетапного запровадження елементів програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік у сумі 62293,4 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 21338,4 тис.грн., дотації з обласного бюджету у сумі 5367,8 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 58563,7 тис.грн., спеціального фонду – 3729,7 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 1453,0 тис.грн. (додаток 1).
2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі 62293,4 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 58563,7 тис.грн., та видатків спеціального фонду бюджету – 3729,7 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток3).
3.Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис.грн.
4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2013 рік:
коштів, що передаються до державного бюджету, у сумі 3130,4 тис.грн.;
-субвенції обласному бюджету в області молодіжної політики міста на виконання регіональних програм і спільних заходів у сумі 35,0 тис.грн.
5.Установити, що перерахування коштів, що передаються до державного бюджету, здійснюються шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від розрахункового обсягу доходів загального фонду міського бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, згідно із додатком 4 до цього рішення.
6.Затвердити перелік об'єктів (додаток 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
7.Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2013 рік у сумі 1,5 тис.грн.
Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 (зі змінами та доповненнями) і Положення про використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого рішенням Вугледарської міської ради від 27.02.2007/5-16-5.
8.Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2013 рік:
оплата праці працівників бюджетних установ;
-нарахування на заробітну плату;
-придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
-забезпечення продуктами харчування;
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
-поточні трансферти населенню;
-поточні трансферти місцевим бюджетам.
На період реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» видатки загального фонду міського бюджету на охорону здоров'я визначити захищеними.
9.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм та заходів відповідно до затвердженої Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2013 рік, а також за окремими рішеннями міської ради (додаток 6) на загальну суму 3825,2 тис.грн.
10.Установити, що:
10.1.Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.
10.2.Бюджетні зобов'язання за загальним та спеціальним фондами міського бюджету, по яких у 2012 році не проведені розрахунки за наявністю коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету і підлягають виконанню у 2013 році.
10.3.Фінансування окремих програм і заходів спеціального фонду міського бюджету здійснюється:
10.3.1.В сфері охорони навколишнього природного середовища в межах надходжень платежів за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку, які зараховуються до міського бюджету, відповідно до розділу «Охорона природного навколишнього середовища» Програми економічного і соціального розвитку м.Вугледара на 2013 рік.
10.3.2.За рахунок надходжень зборів за першу реєстрацію транспортних засобів та провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом (автозаправними станціями, заправними пунктами) у встановлених законодавством розмірах на реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.
11.Надати право міському голові, приймати на підставі звернень головних розпорядників коштів, за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях міської ради:
11.1.Про перерозподіл асигнувань між:
-напрямками витрат та головними розпорядниками бюджетних коштів за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуванням місцевих бюджетів й економічними ознаками;
-заходами та розділами Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2013 рік та інших міських програм, затверджених міською радою, у межах фінансового ресурсу, передбаченого в міському бюджеті на виконання зазначених програм за загальним та спеціальним фондами.
11.2.Про урахування у складі міського бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів.
11.3.Про виключення зі складу міського бюджету коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів на підставі чинного законодавства.
12.Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
13.Міському фінансовому управлінню (Чупейда):
13.1.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
13.1.1.Позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду , в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13.1.2.Середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
13.2.Здійснювати:
13.2.1.В межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
13.2.2.Відображення змін до розпису міського бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів тимчасової класифікації доходів, видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації.
14.Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
15.Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконком міської ради (Ширінський) і постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів (Нешко).

 

Міський голова             А.М.Ширінський