ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів

______________________   А.В.Чекіна

 

РЕГЛАМЕНТ

Вугледарської міської ради

з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Загальні положення

1.1. Регламент Вугледарської міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Регламент) встановлює порядок організації діяльності Вугледарської міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – МР) з виконання завдань, які визначені Положенням про неї.

1.2. Внесення змін і доповнень до цього Регламенту здійснюється шляхом подання пропозицій членами МР та затверджуються відповідним рішенням МР.

 

2. Планування роботи МР

2.1 Планування роботи МР здійснюється відповідно до покладених на неї завдань та з урахуванням пропозицій членів МР.

2.2. Збір та узагальнення пропозицій щодо планування роботи МР, підготовка проекту Плану роботи та винесення його на розгляд МР здійснюється лікувально-профілактичною установою Центральною міською лікарнею.

2.3. План роботи МР передбачає конкретні заходи на рік, терміни їх виконання, відповідальних (з числа членів МР) за виконання цих заходів та очікувані результати.

2.4. Стан виконання плану роботи МР за попередній рік та План роботи МР на наступний рік розглядаються і затверджуються рішенням МР на останньому в поточному році засіданні.

Інформація про стан виконання річного Плану роботи МР готується лікувально-профілактичною установою Центральною міською лікарнею.

2.5. Робота МР здійснюється відповідно до Плану. У разі виникнення необхідності до нього вносяться зміни, які затверджуються рішенням МР.

 

3. Організація роботи членів МР

3.1. Члени МР:

- беруть участь у засіданнях МР;

- вносять пропозиції до порядку денного засідань МР, ініціюють розгляд питань на засіданні МР;

- забезпечують у межах своєї компетенції підготовку матеріалів до засідань;

- розглядають проекти нормативно-правових актів та інші документи, які виносяться на засідання;

- беруть участь у розробленні та виконанні Плану роботи МР;

- ініціюють створення робочих груп та проведення у разі необхідності консультацій з питань, що належать до компетенції МР;

- ініціюють проведення позачергових засідань МР у разі потреби;

- беруть участь у засіданнях робочих груп МР;

- заслуховують інформацію про діяльність міжсекторальної робочої групи (далі – МРГ), групи з моніторингу та оцінки при МР;

- інформують про прийняті МР рішення установи/організації, які вони представляють;

- дотримуються вимог Положення про політику уникнення конфлікту інтересів;

- інформують громадськість про діяльність МР.

3.2. Члени МР до початку засідань обговорюють проекти Порядку денного та Протокольного рішення, розглядають відповідні матеріали із установами/організаціями, які вони представляють.

Під час засідання члени МР представляють позицію цих установ/організацій.

3.3. Члени МР, які входять до її складу за згодою надають лікувально-профілактичній установі Центральній міській лікарні підтверджуючі документи щодо їх представництва (витяги із відповідних протоколів, листи тощо).

З урахуванням цих підтверджуючих документів лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня готує персональний склад МР та подає на затвердження Голові.

У разі виникнення необхідності відкликання члена МР, який входить до її складу за згодою, та висунення іншої кандидатури установи/організації звертаються з відповідним клопотанням до лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні, яка вносить у встановленому порядку пропозиції щодо змін персонального складу МР.

 

4. Порядок підготовки та проведення засідань

4.1. Засідання МР проводяться у терміни визначені Положенням про неї.

Позачергові засідання проводяться у разі потреби.

4.2. Формування проектів Порядку денного, підготовка проектів Протокольного рішення та матеріалів до засідань МР здійснюється секретарем МР спільно з лікувально-профілактичною установою Центральною міською лікарнею та МРГ при МР з урахуванням пропозицій членів МР та Плану роботи МР.

4.3. Проекти Порядку денного, Протокольного рішення та відповідні матеріали надсилаються членам МР не пізніше ніж за три дні до засідання та розміщуються на сайті Вугледарської міської ради.

4.4. Проект Порядку денного розглядається першим питання на засіданні МР та затверджується.

На початку засідання до проекту Порядку денного за пропозиціями членів МР можуть вноситися зміни.

4.5. На засідання запрошуються спостерігачі, експерти, представники громадськості та засобів масової інформації.

Перелік запрошених до засідання визначається Головою Ради за поданням секретаря МР спільно з лікувально-профілактичною установою Центральною міською лікарнею та МРГ при МР, який формується з урахуванням пропозицій членів МР.

4.6. Перед засіданням МР секретарем МР здійснюється реєстрація членів МР та запрошених.

4.7. Члени МР беруть участь у засіданнях особисто. У виключних випадках член МР може письмово делегувати право голосу своєму  представнику.

Член МР завчасно інформує секретаря МР про делегування свого голосу з метою включення його представника до списку запрошених на засідання МР.

Лист про делегування права голосу за підписом члена МР надається його представником під час реєстрації до початку засідання. Зазначений лист обов’язково має містити прізвище, ім’я, по-батькові та назву посади представника, термін на який делегується право голосу.

4.8. У разі відсутності члена МР під час проведення двох засідань поспіль може розглядатися питання про доцільність його перебування у складі МР.

4.9. Обговорення питань під час засідань МР відбувається за регламентом, визначеним у Порядку денному.

4.10. Рішення МР приймається у порядку, визначеному Положенням про МР.

У разі виникнення під час засідання МР необхідності розгляду термінового питання у період між її засіданнями, МР може прийняти рішення про його опрацювання у робочому порядку. У цьому випадку секретар МР спільно з лікувально-профілактичною установою Центральною міською лікарнею забезпечує розгляд питання членами МР за основним місцем роботи і збирає листи-підтвердження з особистим підписом членів МР про прийняття відповідного рішення. Зазначені листи-підтвердження членів МР додаються до відповідного протоколу.

 

5. Оформлення рішень, прийнятих на засіданнях МР

5.1. Рішення МР оформлюються протоколами, які підписуються протягом трьох днів після засідання Головою Ради та його заступниками, які були присутні на засіданні.

5.2. Протоколи засідань МР готуються секретарем МР на підставі Протокольних рішень та за результатами обговорення під час засідань і надсилаються членам МР після їх підписання, також протоколи МР розміщуються на сайті Вугледарської міської ради.

5.3. Інформація про виконання рішень МР збирається секретарем МР та систематично доводиться до відома членів МР, розміщуються на сайті Вугледарської міської ради.

 

6. Організація роботи робочих груп МР

6.1. З метою забезпечення ефективної діяльності МР:

- визначає основні напрями своєї роботи і згідно із ними утворює постійно діючі робочі групи;

- розробляє та затверджує Положення про робочі групи і Регламент їх роботи;

- затверджує річні плани роботи робочих груп та заслуховує стан їх виконання;

- розробляє рекомендації робочим групам.